C U R R I C U L U M         V I T A E

Jelena Čarapić
 
 
Organizaciona jedinica:
 
Sektor za pripremu mineralnih sirovina i neorgansku tehnologiju
                                    
Profil/Akademsko zvanje: 
 
2011. Rudarsko – geološki fakultet, diplomirani inženjer rudarstva, odsek za PMS
2015.god. upisane doktorske studije Tehnički fakultet u Boru, odsek rudarsko inženjerstvo

Trenutno zvanje: Istraživač saradnik

Profesionalne aktivnosti:
 
10/2011-
Sektor za pripremu mineralnih sirovina i neorgansku tehnologiju , Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd.
Istraživački rad:
 

Bavi se ispitivanjem mogućnosti primene rudničkih otpadnih voda za pripremu rastvora za luženje oksidnih, mešovitih oksidno-sulfidnih i niskoprocentnih ruda bakra i tehnogenih sirovina, ispitivanjem mogućnosti primene savremenih reagenasa u procesu flotacijske koncentracije u cilju valorizacije bakra iz kompleksnih niskoprocentnih sulfidnih ruda kao i ispitivanjem mogućnosti poboljšanja uslova ekstrakcije bakra iz topioničke šljake postupkom flotacijske koncentracije. Ispitivanja obuhvataju proučavanje fenomena na granici faza i mehanizma interakcije sirovina u disperznim sistemima kako bi se definisali osnovni parametri za primenu ispitivanih procesa.

Saradnik na naučnim projektima:
• 2011–2019 Implementacija savremenijih tehničko-tehnoloških i ekoloških rešenjau postojećim proizvodnim sistemima RBB i RBM
• 2011 – 2019 Mehanohemijski tretman nedovoljno kvalitetnih mineralnih sirovina
Strani jezik:
 
Engleski jezik
Odabrani radovi:
 
/
Izrada dopunskog rudarskog projekta rekonstrukcije Flotacije Veliki Krivelj u cilju povećanja kapaciteta od 8.0 x 106 na 10.6 x 106 tona vlažne rude godišnje – RTB BOR, ITNMS, Beograd, 2011.

Izrada tehnološkog projekta prerade rude bakra rudnika Cerovo kapaciteta 2,5 Mt/god. u postojećoj opremi flotacije Veliki Krivelj, ITNMS, Beograd, 2013.

Izrada elaborata o snimanju procesa, praćenja tehnoloških parametara i predloga za unapređenje prerade šljake za fleš peći i PS konvertora u rekonstruisanom postrojenju flotacije Bor, ITNMS, Beograd 2015.

Dopunski rudarski projekat ,,PILOT’’ postrojenja za tehnološka ispitivanja flotacijske prerade Cu - Pb – Zn rude iz ležišta Podvirovi i Popovica na području Karamanice, Investitor BOSIL-METAL d.o.o. ITNMS, Beograd, 2016.

Tehnička kontrola: Tehnički rudarski projekat nadvišenja polja 1 flotacijskog jalovišta Veliki Krivelj do kote 393 mnv, ITNMS Beograd, 2017.

Tehnička kontrola: Dopunski rudarski projekat proširenja flotacijskog jalovišta Veliki Krivelj na nulto polje, ITNMS Beograd, 2017.

Vladan Milošević, Jovica Stojanović, Sonja Milićević, Jelena Čarapić, Zoran Bartulović, Dejan Todorović, Vladimir Jovanović, Branislav Ivošević, Robert Jogrić, Novi tehnološki postupak za tretman kompleksne visokopiritične rude sa viših etaža površinskog kopa”Veliki Krivelj” primenom savremenih flotacijskih kolektora, Arhiva ITNMS 13/6-6 od 27.11.2015.

Vladan Milošević, Sonja Milićević, Zoran Bartulović,Dejan Todorović, Vladimir Jovanović, Branislav Ivošević, Jelena Čarapić, Milan Trumić, Maja Trumić, Robert Jogrić, Vladimir Adamović, Definisanje nove proizvodne linije flotacijske koncentracije minerala bakra, olova i cinka iz polimetalične rude ležišta „Podvirovi i Conjev kamen“ – Bosilmetal primenom savremenijih tehničko-tehnoloških rešenja, Arhiva ITNMS 13/6-7, 27.11.2015.

Vladan Milošević, Zoran Bartulović, Dejan Todorović, Vladimir Jovanović, Branislav Ivošević, Sonja Milićević i Jelena Čarapić, Poboljšanje tehnoloških rezultata (iskorišćenje bakra i sadržaj bakra) procesa osnovnog flotiranja rude ležišta „Cerovo-Cementacija“ u pogonu flotacije „Veliki Krivelj“, promenom reagensnog režima, Arhiva ITNMS 13/28-7, 29.12.2014.

J. Čarapić, B. Ivošević, V. Milošević, Z. Bartulović, D. Todorović, V. Jovanović, S. Milićević, The possibility of applying contemporary flotation collectors to improve the technological effects of processing complex ore With pyrite high content from the upper layers deposit „Veliki Krivelj“, XVI Balkan Mineral Processing Congress, Belgrade, Serbia, June 17-19, 2015., ISBN 978-86-82673-10-1 (MI), p.p. 449-455

D. Todorović, V. Milošević, Z. Bartulović, B. Ivošević, J. Čarapić, V. Jovanović, S. Milićević, Pilot-plant flotation testing of copper, lead and zinc minerals from rich polymetallic ore, XVI Balkan Mineral Processing Congress, Belgrade, Serbia, June 17-19, 2015., ISBN 978-86-82673-10-1 (MI), p.p. 441-449

А.Popović, S. Milićević, V. Milošević, J. Čarapić, D. Povrenović, The impact of lime milling from limekiln ’’Zagrađe’’on the pH value of the pulp, 48th International October Conference on Mining and Metallurgy, September 28- October 01, 2016, Bor, Serbia, 277-280

S. Milićević, V. Milošević, D. Povrenović, J. Čarapić, А.Popović, Adsorption in a colum system with the recirculation, 48th International October Conference on Mining and Metallurgy, September 28- October 01, 2016, Bor, Serbia, 269-272

S. Milićević, D. Povrenović, V. Milošević, J. Čarapić, А.Popović, М.Чабаркапа, Mathematical Model for Predicting the Copper Removal Capacity on Different Zeolites, 49th International October Conference IOC 2017, October 2017, Bor, Serbia, 245-248.

J. Čarapić, М.Čabarkapa, V. Milošević, D. Todorović, B. Ivošević, S. Milićević, Influence of the Cooling Process on the Slag Porperties, XII International Symposium on Recycling Technologies and Sustainable Development, Septembar 2017, Bor, Sеrbia, 54-59.

 
Kontakt: Adresa:  Franše d’ Eperea 86,
11000 Beograd
Tel: 011/36 91 722, lokal 162
Mob: (+381 63) 8611656
e-mail:   j.carapic@itnms.ac.rs