C U R R I C U L U M         V I T A E

Jelena Čarapić
Istraživač pripravnik
 
 
Organizaciona jedinica:
 
Laboratorija za pripremu mineralnih sirovina
                                    
Profil/Akademsko zvanje: 
 
Diplomirani inženjer rudarstva za pripremu mineralnih sirovina,
Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
2011. Upisane doktorske studije na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.Odsek za pripremu mineralnih sirovina.

Trenutno zvanje: Istraživač pripravnik

Radno iskustvo:
 
10/2011-
Laboratorija za pripremu mineralnih sirovina, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd.
Naučno-istraživački rad:
 
Istraživanja u okviru projekata Ministarstva za nauku Republike Srbije:
  • “Implementacija savremenijih tehničko-tehnoloških i ekoloških rešenja u postojećim proizvodnim sistemima RBB i RBM”-TR 33007 (2011-2014)
  • „Mehanohemijski tretman nedovoljno kvalitetnih mineralnih sirovina“-TR 34006 (2011-2014)
Radno iskustvo u oblasti:
 
  • Valorizacija metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina
  • Prečišćavanje otpadnih voda
Odabrani radovi:
 
/
 
Kontakt: Adresa:  Franše d’ Eperea 86,
11000 Beograd
Tel: 011/36 91 722, lokal 162
e-mail:   j.carapic@itnms.ac.rs