C U R R I C U L U M      V I T A E

Marija Marković
Organizaciona jedinica:ITNMS: Centar za razvoj materijala u poljoprivredi i ekologji

Akademski stepen:


Diplomirani fizikohemičar

Zvanje:

Istraživač saradnik

Zaposlenje: 2012.-    Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina. Laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja.

Obrazovanje:

2012. - Upisane doktorske studije na Fakultetu za fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu,
2011. - Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Diploma: dipl. fiz. hem.
 
Istraživački rad: Priprema, karakterizacija i modifikacija nemetaličnih mineralnih sirovina (zeolita, bentonita, glina, itd) sa ciljem dobijanja materijala za adsorpciju toksičnih metala i neorganskih zagađivača u vodi i zemljištu, kao i za adsorpciju slabo polarnih organskih molekula (mikotoksina) koji su prisutni u stočnoj hrani.

Strani jezik:
Engleski

Važniji naučni i stručni radovi:

M. Kragović, A. Daković, M. Marković, J. Krstić, G. D. Gatta, N. Rotiroti, Characterization of lead sorption by the natural and Fe(III)-modified zeolite, Applied Surface Science, 283, 2013, 764-774.

J. Janićijević, D. Krajišnik, B. Čalija, V. Dobričić, A. Daković, J. Krstić, M. Marković, J. Milić, Inorganically modified diatomite as a potential prolonged-release drug carrier, Materials Science and Engineering C, 42, 2014, 412-420.

Ž. Sekulić, A. Daković, M. Kragović,M. Marković, B. Ivošević, B. Kolonja, Kvalitet zeolita iz ležišta Vranjska banja po klasama krupnoće, Hemijska industrija, 67 (4), 2013, 663-669.

A. Daković,M. Marković, G. E. Rottinghaus, M. Marković, J. Milić, D. Krajišnik, Zearalenone adsorption on a natural zeolite modified with different surfactants, 5th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, Zlatibor, Serbia, May, 30-June, 2, 2013, 120-123.

M. Kragović, A. Daković, M. Marković, Ž. Sekulić, Kinetic of sorption of lead on natural and iron(III)-modified zeolite, 5th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, Zlatibor, Serbia, May, 30-June, 2, 2013, 124-127.

M. Marković, M. Kragović, M. Petrović, A. Daković, D. Krajišnik, J. Milić, Removal of pollutants by surfactant modified zeolites, 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspect of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, September, 21-24., 2012, 657-659.

M. Kragović, A. Daković, M. Marković, Ž. Sekulić, Adsorption of Congo Red on natural and organo-zeolites, 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspect of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, September, 21-24., 2012, 672-674.

M. Marković, A. Daković, G. E. Rotinghaus, M. Mercurio, P. Cappelletti, L. Catalanotti, A. Langella, M. Kragović, B. de’ Gennaro, Aflatoxin B1 adsorption by phillipsite- and chabazite-rich tuffs, 9th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Belgrade, Serbia, June 8-13, 2014, 139-140.

 
Kontakt:
 
 
Tel: (+381 11) 3691722
Fax:(+381 11) 3691583
email: m.markovic@itnms.ac.rs