C U R R I C U L U M     V I T A E

Mladen Bugarčić
Organizaciona jedinica ITNMS:
Centar za metalurške tehnologije

Profil/Akademsko zvanje:

Master diplomirani hemijski inženjer, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu

Trenutno zvanje:

Istraživač pripravnik

Profesionalne aktivnosti:

Učesnik na projektima tehnološkog razvoja :

Razvoj tehnoloških procesa prerade nestandardnih koncentrata bakra u cilju optimizacije emisije zagađujućih materija (TR 34023)

Obrazovanje:

• Osnovne akademske studije (2010 – 2014), Tehnološko-metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu, odsek Elektrohemijsko inženjerstvo
• Master akademske studije (2014 – 2015), Tehnološko-metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu, smer hemijsko inženjerstvo
• Doktorske akademske studije (2015 – sada), Tehnološko-metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu, smer hemijsko inženjerstvo

Istraživački rad:

U toku svog dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada aktivno se bavi istraživanjima u oblasti sinteze i modifikacije adsorbenasa teških metala mineralnog porekla i njihovih kompozita. Osim toga deo svojih istraživanja obavlja i u oblasti hidrometalurške prerade nestandardnih polimetaličnih ruda i koncetrata obojenih metala.


Strani jezik:

Engleski jezik (B1), Nemački jezik (A2), Ruski jezik (A2)

Odabrani radovi:
 
M. Sokić, J. Stojanović, B. Marković, M. Bugarčić, N. Štrbac, Ž. Kamberović, V. Manojlović, Uticaj strukturno-teksturnih karakteristika sulfidnih mineral na njihovo luženje iz polimetaličnog koncentrata rastvorom natrijum-nitrata i sumporne kiseline, Hemijska industrija, 71, 6, (2017) 461-469. ISSN 1674-4799, DOI:10.2298/HEMIND161130006S, UDK 666/669:54:622.772. (IF (2016) = 0,459; Engineering, Chemical 125/135)

Branislav Marković, Dragan Manasijević, Nadežda Talijan, Miroslav Sokić, Nada Štrbac, Aleksandra Patarić, Mladen Bugarčić, Ternary Bi-Cu-Ni alloys – thermodynamics, characterization, mechanical and electrical properties, Metallurgical and Materials Engineering, 23, 3 (2017) 241-254. ISSN 2217-8961, UDC: 661.887.018.5.

Kontakt:

tel. (+381 11) 3691722
mob. (+381 66) 9359643
fax: (+381 11) 3691583
email: m.bugarcic@itnms.ac.rs