C U R R I C U L U M     V I T A E

 

Gvozden Jovanović

Organizaciona jedinica ITNMS:
 
Centar za metalurške tehnologije
 
Profil/Akademsko zvanje:
 
Diplomirani inženjer tehnologije, mater inženjer metalurgije
 
Trenutno zvanje: Istraživač pripravnik
 
Profesionalne aktivnosti:
 
30.1.2017.-29.7.2017. Privremeno povremeni poslovi na Vojnotehničkom institutu iz Beograda, u okviru odeljenja za metalurgiju sektora za materijale i zaštitu.
01.09.2014.-31.10.2014. Praksa u inostranstvu na TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstoffwissenschaft; priprema uzoraka, svetlostna mikroskopija i analiza veličine zrna Mg legure AZ31
 
Obrazovanje:
 
2010-2015 Tehnološko metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu Osnovne akademske studije, smer inženjestvo materijala- profil metalni materijali Tema: Određivnje kritičnog napona za lom cepanjem srednjeugljeničog mikrolegiranog čelika primenom metode konačnih elemenata. Zvanje diplomirani inženjer tehnologije.
2015-2016 Tehnološko metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu Master akademske studije, smer metalurgija Tema: Uticaj režima otpuštanja na mikrostrukturu i mehanička svoojstva niskolegiranog čelika za poboljšanje. Zvanje master inženjer metalurgije.
 
Istraživački rad:
 
Tematska podrucija budućeg rada i usavršavanja se svodi na oblasti: mikrostruktura i mehanička karakterizacija metalnih materijala, modelovanje procesa zavarivanja, plastične prerade i mehanickih ispitivanja (savijanje, zatezanje...), ispitivanje i analiza loma, zavarivanje očvrscavanje i livenje.
 
Strani jezik:
 
Engleski jezik - tečan u pisanom i govornom jeziku, nivo C1/ diploma FCA ocena A
Nemački - osnovno znanje
 
Odabrani radovi:
 
G. Jovanović, D. Glišić, N. Radović, M. Rakin, Calculation of Local Cleavage Fracture Stress in a Medium-Carbon V-Microalloyed Steel Using Finite Element Analysis, Metallurgical and Materials Engineering Congress of South-East Europe, Beograd 2015.

 

Kontakt:

tel. (+381 11) 3691722
mob. (+381 63) 8902465
fax: (+381 11) 3691583
email: g.jovanovic@itnms.ac.rs