C U R R I C U L U M     V I T A E

 

Marina Blagojev

Organizaciona jedinica ITNMS:
 
Sektor za pripremu mineralnih sirovina i neorgansku tehnologiju
 
Profil/Akademsko zvanje:
 
Master inženjer rudarstva
 
Trenutno zvanje: Istraživač pripravnik
 
Profesionalne aktivnosti:
 
Učesnik na projektu tehnološkog razvoja u oblasti materijala i hemijskih tehnologija: „Mehanohemijski tretman nedovoljno kvalitetnih mineralnih sirovina” (Ed. broj: 34006, period realizacije 2011.-2018.)
 
Obrazovanje:
 
Rudarsko-geološki fakultet, diplomirani inženjer rudarstva – 2016. godine, odbranom diplomskog rada sa temom: „Ispitivanje mogućnosti koncentracije Pb-Zn rude sa lokaliteta Dražnja, Kosovo”. Master studije završila na Rudarsko-geološkom fakultetu 2017. godine odbranom master rada sa temom „Utvrđivanje stepena oslobođenosti minerala obojenih metala u cilju pripreme za koncentraciju”.
Dobitnica nagrade iz Fonda ,,Branislav Milovanović’’ za 2017. godinu, kao najboljem studentu sa Rudarskog odseka, a takođe i nagrade za postignut uspeh na master akademskim studijama. Od akademske školske 2013/2014. do 2014/2015. godine dobitnica stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U završnoj godini osnovnih studija, kao i tokom master studija, stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije, u nadležnosti Ministarstva omladine i sporta, Vlade Republike Srbije, kao dobitnica stipendije ,,Dositeja’’.
 
Istraživački rad:
 
U toku svog dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada bavila sam se istraživanjima u oblasti koncentracije polimetaličnih Pb-Zn ruda i mikroskopskim ispitivanjima u pripremi mineralnih sirovina – merenjem stepena oslobođenosti minerala. Učestvovala sam i prezentovala rezultate prihvaćenih radova na konferencijama ’’19th International Conference on Environment and Mineral Processing’’ i ’’20th International Conference on Environment and Mineral Processing’’ održanim u Ostravi u Češkoj.
 
Strani jezik:
 
Engleski jezik
 
Odabrani radovi:
 
Rudolf Tomanec, Marina Blagojev, 2017: Chalcopyrite liberation prediction based on texture characterization - Proceedings of 21th International Conference on Environmental and Mineral Processing, VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava. Czech Republic. pp. 317-324 . ISBN 978-80-248-3753-6.

Rudolf Tomanec, Marina Blagojev, 2016: Mineralogical research in support of flotation concentration of complex polymetallic ore - Journal of the Polish Mineral Engineering Society, (Inžyneria Mineralna) Volumin XVIII, No 1 (39), pp. 165–172. PL ISSN 1640-4902,

Rudolf Tomanec, Marina Blagojev, 2015: Concentration of gold from small deposits in Serbia. - Journal of the Polish Mineral Engineering Society, (Inžyneria Mineralna) No 2(32), Volumin XVII, No 1 (37), pp.87-92. PL ISSN 1640 – 4920

Rudolf Tomanec, Marina Blagojev, Radmila Gaćina, 2015: Liberation of Tl-rich minerals from the ore of the Allchar mine - Journal of the Polish Mineral Engineering Society, (Inžyneria Mineralna) Volumin XVI, No2 (36), pp. 207–212. PL ISSN 1640-4920.

Rudolf Tomanec, Marina Blagojev, Radmila Gaćina, 2015: Selective concentration of lorandite from the allchar deposit – Proceedings of 19th International Conference on Environmental and Mineral Processing, VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava. Czech Republic. pp. 89-93. ISBN 978-80-248-3754-3.

 

Kontakt:

tel. (+381 11) 3691722
mob. (+381 61) 2727986
fax: (+381 11) 3691583
email: m.blagojev@itnms.ac.rs