C U R R I C U L U M     V I T A E

 

Nela Petronijević

Organizaciona jedinica ITNMS:
 
Centar za metalurške tehnologije
 
Profil/Akademsko zvanje:
 
Master inženjer geologije, (studijski program za hidrogeologiju)
 
Trenutno zvanje: Istraživač pripravnik
 
Profesionalne aktivnosti:
 
Učesnik na Projektu tehnološkog razvoja: Razvoj tehnoloških postupaka livenja pod uticajem elektromagnetnog polja i tehnologija plastične prerade u toplom stanju četvorokomponentnih legura Al-Zn za specijalne namene” (Ed. broj: 34002)
 
Obrazovanje:
 
Rudarsko-geološki fakultet, diplomirani inženjer geologije – 2011.
Master studije na Rudarsko-geološkom fakultetu 2012.godine sa temom u oblast zaštite podzemnih voda.
Od oktobra 2016.-e godine student doktorskih studija Tehnološko-metalurškog fakulteta na katedri za inženjerstvo zaštite životne sredine.
 
Radno iskustvo:
 
01.02.2018.-danas Institut za tehnologiju nuklearnih I drugih mineralnih sirovina
April 2018.- član pregovaračke grupe 27, životna sredina, sektorska radna grupa za kvalitet voda
01.06.2017 – 31.01.2018. Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” – istraživač pripravnik na projektu tehnološkog razvoja “Ocena uticaja klimatskih promenana vodne resurse Srbije (Ed. broj: 37005)
01.10.2017 – 31.01.2018. “GEOINŽENJERING BGP” d.o.o. - Samostalni projektant
- Samostalni projektant i autor Projekata primenjenih hidrogeoloških istraživanja
- Samostalni autor u izradi Elaborata o rezervama podzemnih voda
- Samostalni autor u izradi Elaborata o zonama sanitarne zaštite podzemnih voda
- Autor izveštaja hemijske regeneracije bunara
- Autor i koautor tehničkih izveštaja
- Izrada projekata Izvedenog objekta za “United Nations Development Programme”
01.06.2014.-31.09.2015. “TEHNOHIDROSFERA“ d.o.o.- Projektant saradnik (Terenski i kabinetski rad, grafička obrada podataka)
-Koautor u izradi Projekata primenjenih hidrogeoloških istraživanja, Elaborata o rezervama podzemnih voda, Elaborqata o zonama sanitarne zaštite podzemni voda
-Korespodencija sa stranim i domaćim kompanijama
- Kontakt sa nadležnim organima
- Rešavanje administrativnih problema

 
Strani jezik:
 
Engleski jezik (B2)
Nemački jezik (A2)
Ruski jezik (A2)
 
Odabrani radovi:
 
Marijana Petrović, Nela Petronijević, Nenad Nikolić, Slobodan Knežević, Miodrag Kezović, Miroslav Sokić, Branislav Marković, Hydrogeological potential of Miocene limestones of Southern part of the Kolubara coal basin, International Symposium KARST 2018 ˝Expect the Unexpected˝, Ed.: Saša Milanović and Zoran Stevanović, 06-09 june, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 405-410. ISBN 978-86-7352-325-5.

Nela Petronijević, NenadNikolić, Jelena Zarić, David Mitrinović, Željko Kamberović, Milan Dimkić, SADRŽAJ I DISTRIBUCIJA GVOŽĐA U SEDIMENTIMA U BUŠOTINI RB‐6/P‐5D NA BEOGRADSKOM IZVORIŠTU, 17th Serbian Geological Congress, Ed.: Meri Ganić, Vesna Cvetkov, Predrag Vulić, Dragana Đurić, Uroš Đurić, Vrnjačka Banja, May 17-20, 2018, 63-69. ISBN 978-86-86053-19-0.

Zarić J., Bajić D., Polomčić D., Petronijević N., 2013. Enhanced Anaerobic Bioremediation Using Emulsified Vegetable Oils, International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Zagreb, Croatia: 8th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems Dubrovnik,0796-1-7, ISSN 1847‐7178 http://www.chem.bg.ac.rs/~p43004/ref/2013/2013_dubrovnik_jzaric.pdf

Petronijević N., Matić I., Vujasinović S., 2012. Određivanje zona sanitarne zaštite na primeru izvorišta Opštine Kikinde, Beogad: XIV SRPSKI SIMPOZIJUM O HIDROGEOLOGIJI, sa međunarodnim učešćem Zbornik radova , 591-597, ISBN 978-86-7352-236-4 http://www.chem.bg.ac.rs/~p43004/ref/2012_zlatibor_npetronijevic.pdf

Vinčić T., Petronijević N., 2012: Hidrohemijski tipovi flaširanih voda u Srbiji i njihov značaj sa lekovitog aspekta, Vrnjačka banja, IV KONGRES BANJA sa međunarodnim učešćem, 174-181

 

Kontakt:

tel. (+381 11) 3691722
fax: (+381 11) 3691583
email: n.petronijevic@itnms.ac.rs