C U R R I C U L U M       V I T A E

Angelina Mitrović

 

 
Organizaciona jedinica:
 
Sektor za metalurške tehnologije i zaštitu životne sredine
 
Profil/Akademsko zvanje:
 
Master inženjer tehnologije
 
Trenutno zvanje:
 
Istraživač pripravnik
Radno iskustvo:
 • 01/2021. - Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd.


 •  
  Obrazovanje:
   
 • Osnovne akademske studije (2013. – 2018.), Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer Inženjerstvo zaštite životne sredine.

 • Master akademske studije (2018. – 2019.), Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer Inženjerstvo zaštite životne sredine.

 • Doktorske akademske studije (2019. – sada), Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer Inženjerstvo zaštite životne sredine.


 •  
  Istraživački rad:
   
  U toku svog dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada bavila se istraživanjima u oblasti reciklaže elektronskog otpada, odnosno karakterizacijom odabranih frakcija granulata dobijenog mehaničkim tretmanom otpadnih štampanih ploča iz električne opreme, zatim ispitivanjem procesa adsorpcije i desorpcije odabranih estrogenih hormona na različitim ugljeničnim materijalima.
  Trenutno se bavi ispitivanjem procesa adsorpcije odabranih hormona, lekova i pesticida na različitim vrstma mikroplastike i njihovim ekotoksikološim karakteristikama. .
   
  Strani jezik:
   
  Engleski jezik (govorni i pisani)
  Ruski jezik (osnove)
  Španski jezik (osnove)
   
  Odabrani radovi:
   
  M34 – saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu - autor rada - Characterization of selected fractions of materials recovered from mechanically treated waste printed circuit boards from electric equipment, Angelina Mitrović, Milisav Ranitović, Nataša Gajić, Ivana Nikolovski, Željko Kamberović, Book of Abstracts / Sixteenth Young Researchers' Conference Materials Sciences and Engineering, December 6-8, 2017, Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-80321-33-2, page 24.

  M63 – saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini - koautor rada - Adsorpcija estrogenih hormona iz vodenih rastvora na ugljeničnim materijalima, Danijela Prokić, Angelina Mitrović, Ivana Matić Bujagić, Marija Vukčević, Tatjana Đurkić, Peti naučno-stručni skup Politehnika, Beograd, decembar 2019. ISBN: 978-86-7498-081-1, str. 198-203.

  M22 - rad u vrhunskom međunarodnom časopisu - koautor rada - Adsorption of estrone, 17β-estradiol, and 17α-ethinylestradiol from water onto modified multi-walled carbon nanotubes, carbon cryogel, and carbonized hydrothermal carbon, Danijela Prokić, Marija Vukčević, Angelina Mitrović, Marina Maletić, Ana Kalijadis, Ivona Janković-Častvan, Tatjana Đurkić, August 2021, Environmental Science and Pollution Research, DOI: 10.1007/s11356-021-15970, page 4431-4445.

  M63 – saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini - autor rada – Mikroplastika u otpadnim vodama, Angelina Mitrović, Tatjana Đurkić, Danijela Prokić, Jelena Lukić, Dušan Milojkov, Danijela Smiljanić, 42. Međunarodna konferencija Vodovod i kanalizacija, Vrnjačka banja, oktobar 2021. ISBN – 978-86-80067-47-6, str. 197-201.

  M63 - saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini - koautor rada – Superabsorbenti na bazi polimernih mreža i gelova sa dodatkom nanočestica za prečišćavanje otpadnih voda od metala, Dušan Milojkov, Angelina Mitrović, Miroslav Sokić, Vaso Manojlović, 42. Međunarodna konferencija Vodovod i kanalizacija, Vrnjačka banja, oktobar 2021. ISBN – 978-86-80067-47-6, str. 13-19.

  M34 - saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu - autor rada –Adsorption of selected estrogen hormones od LDPE, PET and PA microplastics, Angelina Mitrović, Danijela Prokić, Jelena Lukić, Tatjana Đurkić - Chem2Change Environmental Chemistry towards Global Change 2nd Online ACE Seminar on Chemistry and the Environment Led by Early-Career Scientists, University of Pardubice, 15-16. Mart 2022. ISBN 978-80-7560-406-4

  M33 - saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini – autor rada Adsorpcija odabranih lekova na LDPE, PA i PET mikroplastici, Angelina Mitrović, Danijela Prokić, Jelena Lukić, Dusan Milojkov, Danijela Smiljanić, Tatjana Djurkić, 58. Savetovanje srpskog hemijskog društva, Beograd, jun 2022. ISBN 978-86-7132-079-5, str. 222-225

   

  Kontakt:

   

  tel. (+381 11) 3691-722
  fax: (+381 11) 3691-583
  email: a.mitrovic@itnms.ac.rs