C U R R I C U L U M       V I T A E

Jelena Dimitrijević

 

 
Organizaciona jedinica:
 
Centralna laboratorija za hemijska ispitivanja
 
Profil/Akademsko zvanje:
 
Master hemičar
 
Trenutno zvanje:
 
Istraživač pripravnik
Radno iskustvo:
 • 02/2021. - Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd.


 •  
  Obrazovanje:
   
 • Osnovne akademske studije (2009. – 2016.), Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer diplomirani hemičar-profesor hemije.

 • Master akademske studije (2016. – 2017.), Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer Hemija, analitička hemija.

 • Doktorske akademske studije (2018. – sada), Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer Hemijsko inženjerstvo.


 •  
  Istraživački rad:
   
  U toku svog dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada bavi se ispitivanjem hemijskog sastava raličitih neorganskih i organskih materijala poput: mineralnih ruda, zemljišta, vode, ugnjenikom bogatih materijala i različitih biljnih materijala.
  Trenutno se bavi ispitivanjem razvoj i optimizaciju novih adsorbenata na bazi modifikovanih zeolita i celuloznih vlakana za primenu u uklanjanju organskih i/ili neorganskih polutatanata iz vodenih rastvora i kontaminirah voda kao i samih procesa adsorpcije. Aktivno učestvuje u razvoju i imlementaciji novih metoda iz oblasti analitičke hemije.
   
  Strani jezik:
   
  Engleski jezik (govorni i pisani)
  Nemački jezik (napredno znanje B2)
   
  Odabrani radovi:
   
  M33 - saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini - autor rada - Removal of arsenic(III) oxyanions from wastewater using aminosilanemodified natural and synthetic zeolite, Jelena Dimitrijević, Jelena Petrović, Dragana Milošević, Jelena Dikić, Sanja Jevtić, 9th Croatian- Slovenian- Serbian Symposium on Zeolites, Croatian Zeolite Association, 23 th -25 th September 2021, Split, Croatia, pp. 47-50.

  M33 - saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini - koautor rada - Comparative analysis of Pb(II) removal kinetics by Immobilized biowaste materials, Zorica Lopičić, Jelena Milojković, Anja Antanasković, Tatjana Šoštarić, Vladimir Adamović, Marija Mihajlović, Jelena Dimitrijević , 8th International Conference ,,Mining and enviromental protection’’, Sokobanja, 22–25th September 2021, Serbia, pp. 194-199.

  M63 - Saopštenja sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini- autor rada- Modifikovani sintetski zeolit - mordenit kao adsorbens Cu2+ i Pb2+ jona iz vodenih rastvora, Jelena Dimitrijević, Sanja Jevtić, Jelena Petrović, Marija Koprivica, Jovanka Kovačina, Aleksandar Marinković, 50. konferencija o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda „VODA 2021“, Zlatibor, 22-24. septembar 2021, str. 353-358, ISBN-978-86-916753-8-7.

  M63 - Saopštenja sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini - koautor rada- Modifikovana hidročađ komine grožđa kao potencijalni adsorbens jona cinka i organskih boja, Jelena Petrović, Marija Mihajlović, Marija Simić, Marija Koprivica, Jelena Dimitrijević, Jelena Milojković, 42. Međunarodna konferencija Vodovod i kanalizacija 2021, Vrnjačka Banja, 12-15. oktobar 2021, Izdavač Savez inženjera i tehničara Srbije, str. 238-245, ISBN 978-86-80067-47-6.

  M61- Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja po pozivu štampano u celini - koautor rada - List paulovnije i njegove hidročađi kao potencijalni adsorbensi za uklanjanje jona bakra iz vodenih rastvora, Marija Koprivica, Marija Mihajlović, Jelena Petrović, Marija Simić, Tatjana Šoštarić, Zorica Lopičić, Jelena Dimitrijević, 42. Međunarodna konferencija Vodovod i kanalizacija `21, Vrnjačka banja 12-15 oktobar 2021, str 20-25, ISBN 978-86-80067-47-6.

  M34 - Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu - koautor rada - Efficient adsorption of lead ions from aqueous solution using Fe/Mg modified grape pomace hydrochar, Jelena Petrović, Marija Simić, Marija Mihajlović, Marija Koprivica, Jelena Dimitrijević, 9th Edition of International Conference on Catalysis, Chemical Engineering and Technology „Catalysis 2021“, October 21-22, 2021, Theme: Exploring the advances and challenges in Catalysis and Chemical Engineering, Org. Magnus Group, Online Event, p 51.

  M24- Rad u međunarodnom časopisu - koautor rada - Corn Silk As Biosorbent for Pb, Zn and Cu Removal: Batch and Fixed bed Column Study, Marija Simić, Jelena Petrović, Tatjana Šoštarić, Marija Mihajlović, Marija Koprivica, Jelena Dimitrijević, Jelena Milojković, International Research Journal of Pure and Applied Chemistry, Page 1-11, https://doi.org/10.9734/irjpac/2021/v22i1230447.

  M21 - Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu - koautor rada - Improvement of combustible characteristics of Paulownia leaves via hydrothermal carbonization, Marija Koprivica, Jelena Petrović, Marija Ercegović, Marija Simić, Jelena Milojković, Tatjana Šoštarić, Jelena Dimitrijević, Biomass Conversion and Biorefinery (2022), https://doi.org/10.1007/s13399-022-02619-6.
   

  Kontakt:

   

  tel. (+381 11) 3691-722
  fax: (+381 11) 3691-583
  email: j.dimitrijevic@itnms.ac.rs