C U R R I C U L U M        V I T A E

Mirko Grubišić
Organizaciona jedinica ITNMS:

Centar za razvoj novih materijala za poljoprivredu i ekologiju

Akademski stepen:

Magistar biotehničkih nauka

Zvanje:

Istraživač saradnik

Profesionalne aktivnosti:

1996-2001 Katedra za pedologiju i geologiju Poljoprivredni fakultet Zemun, Beograd

Opis

· Rad u svojstvu asistenta
· Terenske i laboratorijske metode ispitivanja zemljišta
· Laboratorijske metode u pedoogiji i agrohemiji
· Bonitiranje i uređenje zemljišta


2001- Laboratorija za agrohemiju Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd


Opis


· Mineralne sirovine u poljoprivredi
· Rekultivacija i revitalizacija degradiranih i kontaminiranih zemljišta
· Kvalitet supstrata i zemljišta u povrtarskoj proizvodnji
· Tehnologije u remedijaciji zemljišta
· Tehnologije dobijanja i primene bioaktivnog stakla u biljnoj proizvodnji
· Modifikacija i oplemenjivanje supstrata za proizvodnju gljiva

Obrazovanje:

1990-1995 Dipl. ing Odsek za melioracije zemljišta Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Beogradu


1995-2006 Magistarske studije Odsek Pedologija Poljoprivredni fakultet

Univerzitet u Beogradu

Istraživački rad: Kratak opis

Tokom istraživačkog rada posebna pažnja je posvećena terenskim metodama i postupcima u ispitivanju i determinisanju tipova zemljišta. Ispitivanje fizičko-hemijskih i fizičko-mehaničkih metoda u proučavanju zemljišta kao i kartiranje zemljišta. Kasnije se istraživački rad proširio na kvaliet i osobine mineralnih i organskih đubriva sa aspekta zaštite životne sredine i proizvodnje bezbedne hrane. Korišćenje, modifikacija i oplemenjivanje mineralnih i organskih sirovina u biljnoj proizvodnji predstavlja novu istraživačku delatnost. Studijski boravak, specijalizaciju obavljena je 2004 godine u Nacionalnom Institutu za proizvodnju povrća, u Pekingu, NR Kina, u trajanju od 50 dana, sa temom PROIZVODNJA ZDRAVE HRANE-POVRĆA (Serifikat No 409). U predhodnom periodu radeći na polju primene i iznalaženja novih tehnoloških rešenja autor sam i koautor više od 90 stručnih i naučnih radova iz oblasti zemljišta, korišćenja mineralnih i organskih đubriva i zaštite životne sredine. Učesnik sam nekoliko Projekata iz oblasti korišćenja i uređenja zemljišta kao i inžinjerskih projekta iz oblasti rekultivacije zemljišta.

Član u nacionalnim i internacionalnim profesionalnim društvima:

Jugoslovenskog društva za proučavanje zemljišta

Strani jezik:

Engleski

Važniji naučni i stručni radovi

Grubišić M., Olivera Vukićević, Hojka Z. (2002): Karakteristike i predlozi mera za revitalizaciju degradiranih površina u rudniku bakra Majdanpek (RBM), Measures characteristics and suggestions for revitalization of degraded surfaces in Majdanpek copper mine (RBM), 18. Jugoslovenski simpozijum o PMS sa međunarodnim učešćem, pp. 314-318, 11-14 Juni, Banja Vrujici.

Hojka, Z., Grubišić M. (2003): Zavisnost prinosa semena inbred linija kukuruza od sadržaja mineralnog azota u zemljištu u fazi svilanja. The dependence of seed yield of maize inbred lines on the content of mineral nitrogen in soil in the silking stage, J. Sci. Agric. Research/Arh. poljopr. nauke, 64 (5-224), 125-136.

Grubišić M., Hojka Z. (2003): Sadržaj, sastav i osobine humusa kraljevačkog pseudogleja pod različitim načinom korišćenja i primenjenim meliorativnim merama, Arhiv za poljoprivredne nauke, Humus content, Composition and properties of Pseudogley in the region of Kraljevo with different modes of utilisation and applied melioration measurements, Journal of Scientific Agricultural Research, Vol. 64, No. 3-4, p 143-154.

Grubišić M., Mirjana Stojanović, Deana Ileš, Matijašević S., Aleksandra Daković. (2003): Efficiency of phytoremediation, of the natural, modified zeolite in the absorption of uranium present in the ecosystem, XXII Simpozijum Jugoslovenskog Društva za Zaštitu od zračenja, pp. 367-371, 29 Septembar-01 Oktobar, Petrovac na moru.

Damjanović M., Grubišić M., Đorđević R., Zdravković M., Adamović M. (2004): Oplemenjeni zeoliti kao komponenta organskih supstrata u proizvodnji rasada paradajza, Improved zeolite as a component of organic substrates in tomato seedling production, Proizvodnja hrane u uslovima otvorenog tržišta, p 110, 15-18 mart 2004, Teslić.

Grubišić M., Dugalić G., Hojka Z. (2004): Uticaj kalcifikacije na promene sadržaja, sastava i osobina humusa pseudogleja, Influence calcification in changes of contents, composition and humus properties pseudogley, XII Naučno-stručno skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Ecological truth, Proceedings p 240-244, 30.05-02.06.2004 Bor.

Grubišić Mirko, Stevanović Dragi, Sekulić Živko, Knežević Mirko (2005): Mineralne sirovine primenljive u biljnoj proizvodni kao korektori i donori u zemljištu, Poljoprivreda RS kao sastavni dio evropskih integracionih procesa, Naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske, p 149, Jahorina 28-31 mart.

Grubišić Mirko, Stojanović Mirjana (2005): Dekontaminacija zemljišta i voda metodom fitoremedijacije, Decontamination soils and waste water phytoremediation methods, Ekološka istina, Ecological truth, Zbornik radova sa međunarodnim učešćem, Proceedings with international participation, pp 147-152, Bor 01-04 jun.

Adamović M., Milenković I., Grubišić M., Nikšić M., Klaus A., Milivojević S. (2006): Uticaj prirodnog i modifikovanog zeolita na rast micelija i plodonošenje gljiva, Influence of the Natural and Modified Zeolite on The Growth of Mycelium and the Yield of Industrial Mushrooms, Monografija Prirodne Mineralne sirovine i mogućnosti njihove upotrebe u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, The Natural Mineral Row Materials and Possibilities of Theirs Application in Agricultural Production and Food Industry, p 205-212, Beograd

Grubišić M., Mirjana Stojanović, Adamović M. (2006): Mesto i uloga biljaka u dekontaminaciji zemljišta i voda, Station and Important Plants in Decontamination of soils and waste water-Phytoremediation, Monografija Kontaminacija zemljišta Srbije radionukludima i mogućnost njihove remediacije, Radionuclide contamination of serbian soil and remediation possibility, pp 291-317, Beograd, Serbia.

Grubisic M., Stevanovic D., Stojanovic M., Milojkovic J., Antropogenization Vertisols After Long-Time Using in Monoculture, International Conference & Field Workshop on Soil Classification, pp 771-72, Chile - 9th to 18th November, 2008

M. Stojanović, M. Grubišić, D. Stevanović, J. Milojković, D. Ileš Remediation of Serbian soils contaminated by radionucleotides in the function of sustable development, Chemical Industry & Chemical Engineering Quartely, 14 (4), p. 265-267, (2008)

D. Stevanović, Mirjana Kresović, Mirjana Stojanović, M. Grubišić, Jelena Milojković (2009)Postojeći asortiman mineralnih djubriva u Srbiji, njihov kvalitet i problemi primene, XIV Savetovanje o Biotehnologiji sa medjunarodnim učešćem, Čačak, 9-17

Mirjana Stojanović, Dragi Stevanović, Deana Iles, Mirko Grubišić, Jelena Milojković (2009). The Effect of the Uranium Content in the Tailings on Some Cultivated Plants, Water, Air, and Soil Pollution, 200 p. 101-108,

Mirjana Stojanović, Dragi Stevanović, Deana Iles, Mirko Grubišić, Jelena Milojković (2009). Phytotoxic effect of uranium on the growing up and development plant of corn. Water, Air, and Soil Pollution

Kontakt:

tel. (+381 11) 369-17-22 lok 115
fax: (+381 11) 3691-722
email: m.grubisic@itnms.ac.rs