C U R R I C U L U M     V I T A E

Vladimir D. Jovanović

Organizaciona jedinica:

Centar za PMS

Profil/Akademsko zvanje:

Magistar tehničkih nauka iz oblasti rudarstva

Trenutno zvanje:

Istraživač saradnik

Profesionalne aktivnosti:
Rukovođenje projektima:

- Utvrđivanje uslova peletizacije filterskih prahova iz „SARTID-a – 1913 Smederevo“, Arhiva ITNMS, 2000. god
- „Utvrđivanje uslova peletizacije zeolita , do dobijanja „Zeoadsorb-a“, Arhiva ITNMS 2000. god.
- „Okrupnjavanje mešavina pepela i gipsa u različitim odnosima za primenu u industriji cementa“, Arhiva ITNMS, 2002. god.
- „Tehno-ekonomska analiza Inovacije-dogradnje postrojenja za preradu kaolina u cilju dobijanja komercijalnih proizvoda iz rudnika kaolina „Motajica“ a.d. Kobaš, Srbac Republika Srpska“, Arhiva ITNMS, 2007. god.

Učešće u izradi Projekta:

„„Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju tehnološke linije mikronizacije i klasiranja belih mermera-Venčac“, Arhiva ITNMS, 1999. god.

„Laboratorijska istraživanja valorizacije korisnih komponenata iz Cu-Zn polimetalične i Cu rude iz ležišta Čoka Marin-Majdanpek“, Arhiva ITNMS, 2000. god.

„Glavni tehnološki projekat postrojenja za preradu krečnjaka na bazi sirovine iz ležišta "Dobrilovici", kao saradnik, Arhiva ITNMS, 2003 godina

„Valorizacija krečnjaka ležišta „Gradina“-Zaklopača kod Milića kroz proizvodnju agregata za putnu privredu i građevinarstvo i proizvodnju građevinskog i metalurškog kreča“, Arhiva ITNMS, 2005. god.

„Studija opravdanosti sa idejnim projektom valorizacije sekundarnih sirovina iz pogona DP „Kolubara Prerada“ u Vreocima“, Arhiva ITNMS, 2006. god

„Glavni projekat izgradnje fabrike alkalnoaktiviranog bentonita u Šipovu, Republika Srpska“, Arhiva ITNMS, 2007/2008. god.

„Primarna prerada fosforitne rude iz ležišta „Lisina“ kod Bosilegrada – proizvodnja koncentrata fosfata (K/P2O5) tržišnog kvaliteta“, Arhiva ITNMS, 2009. god.

Obrazovanje:

Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Priprema mineralnih sirovina

Istraživački rad:
Naučni projekti:

U Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina mr Vladimir Jovanović se u okviru izrade svoje doktorske disertacije, bavi izučavanjem procesa okrupnjavanja krečnjaka postupkom briketiranja, za potrebe poljoprivrede. Ispitivanja vezana za ovu problematiku su proistekla iz predviđenih tema projekata koji su prijavljeni kod Ministarstva nauke Srbije za period od 01. 04. 2008. do 31. 03. 2011.godine su:
- razvoj materijala-akceptora, donora i nosača aktivnih materija na bazi zeolita, bentonita i krečnjaka, broj 19022.
- razvoj i primena mehano-hemijskih postupaka za valorizaciju mineralnog otpada, broj 19021.

Strani jezik:

Engleski

Odabrani radovi:

G.Stefanovic, Z.Sekulic, LJ.Ćojbasic, V.Jovanovic: Hydration of mechanically activated mixtures of portland cement and fly ash, Ceramics Silikaty, ISSN 0037-5241 (2007)51 (3) 160-167 (Kobson: prema SCI -impact factor 0.597, na listi časopisa u oblasti Nauka o materijalima,keramika 10/25 - R51b)

S. Mihajlovic, Z. Sekulic, A. Dakovic, D. Vucinic, V. Jovanovic, J. Stojanovic: „Surface properties of natural calcite filler treated with stearic acid“, Jurnal Ceramics-Silikaty, Vol.4. 2009. In press.

Vladimir D. Jovanović, Dragan S. Radulović, Vladan D. Milošević and Marija Đošić:“Obtainment of scheelite-sulphide preconcentrate from polymetallic ore from "Rudnik" mine “, Journal of Mining and Metallurgy, ISSN 1450-5959, Volume 41 Section A: Mining, p. 23- 32., Number (1-4), 2005,
Dragan S. Radulović, Živko Sekulić, Slavica Mihajlović, Vladimir D. Jovanović: “Waste material from the flotation ,,Feldspar –Bujanovac” as row material in the ceramic industry after removing the surplus of iron”, Journal of Mining and Metallurgy, ISSN 1450-5959, Volume 41 Section A: Mining, p. 33- 42., Number (1-4), 2005

Ž. Sekulić, V. Jovanović, M. Ignjatović:"Dobijanje portland cementnog klinkera sinterovanjem smeše sirovina iz Rudarsko topioničarskog basena Bor", Časopis Izgradnja, ISSN: 0350-5421, broj 5, p.180-182, Savez Inženjera i tehničara, Beograd, maj 2001.

D. Radulović, V. Jovanović, M. Lazić, Lj. Pavlović:«Mogućnost ponovnog korišćenja otpadnog gipsa u Keramičkoj industriji u Mladenovcu«, Časopis Procesna Tehnika, ISSN: 0352-678X, broj 4, p. 11-14, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera Srbije, Beograd, decembar 2003.

V. Jovanović, D. Radulović, S. Martinović: ‚‚Pelletization of waste metallurgical powder by usage of different binding agents‚‚ X Balcan Mineral Processing Congress, ISBN: 954-9748-54-5, p.690-694, Dijev Trade LTD, Varna, Bulgaria, 15-20 Jun 2003.

V. Jovanović, D. Radulović, Ž. Sekulić, S. Martinović:‚‚Recycling of waste gypsum and fine ash by pelletization process for appliance in the cement induatry‚‚ X Balcan Mineral Processing Congress, ISBN: 954-9748-54-5, p.663-668, Dijev Trade LTD, Varna, Bulgaria, 15-20 2003.

V. Jovanović, D. Radulović, D. Knežević, S. Martinović: ”Influence of binding agent type and amount to the mechanical properties of fluorite pellets”, VII International Symposium on Agglomeration, Albi, France (2001).

V. Jovanović, Ž. Sekulić, S. Mihajlović, M. Petrov, B. Ivošević, Peletization of Limestone for Agricultural Purposes, 7th Industrial Minerals Symposium and Exhibiton, Kušadasi 2009, p. 256-259

Kontakt:

tel. (+381 11) 3691722
fax. (+381 11) 3691583
e-mail: v.jovanovic@itnms.ac.rs