C U R R I C U L U M        V I T A E

Milan Kragović

Organizaciona jedinica:ITNMS:

Centar za razvoj materijala u poljoprivredi i ekologji

Akademski stepen:

Dr nauka – fizičkohemijske nauke

Zvanje:

Naučni saradnik

Zaposlenje:

2008.- Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina. Laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja.

Obrazovanje:

2014. - Fakultetu za fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu, Diploma: dr nauka – fizičkohemijske nauke
2008. - Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Diploma: dipl. fiz. hem.(master)

Istraživački rad:

Priprema, karakterizacija i modifikacija nemetaličnih mineralnih sirovina (zeolita, bentonita, glina, itd) sa ciljem dobijanja materijala za adsorpciju toksičnih metala i neorganskih zagađivača u vodi i zemljištu, kao i za adsorpciju slabo polarnih organskih molekula (mikotoksina) koji su prisutni u stočnoj hrani.

Strani jezik:

Engleski

Važniji naučni i stručni radovi:

A. Daković, M. Kragović, G. E. Rottinghaus, Ž. Sekulić, S. Milićević, S. Milonjić, S. Zarić, Influence of natural zeolitic tuff and organozeolites surface charge on sorption of ionizable fumonisin B1,Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 76 (2010) 272-278.

D. Krajišnik, A. Daković, M. Milojević, A. Malenović, M. Kragović, D. Bajuk Bogdanović, V. Dondur, J. Milić, Properties of diclofenac sodium sorption onto natural zeolite modified with cetylpyridinium chloride, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 83 (2011) 165–172.

A. Daković, M. Kragović, G.E Rottinghaus, D.R Ledoux, P. Butkeraitis, D. Z Vojislavljević, S. D Zarić, Lj. Stamenić, Preparation and characterization of zinc-exchanged montmorillonite and its effectiveness as aflatoxin B1 adsorbent, Materials Chemistry and Physics 137 (2012) 213-220.

M. Kragović, A. Daković, Ž. Sekulić, M. Trgo, M. Ugrina, J. Perić, G. Diego Gatta, Removal of lead from aqueous solutions by using the natural and Fe(III)-modified zeolite, Applied Surface Science 258 (2012) 3667– 3673.

D. Krajišnik, A. Daković, A. Malenović, Lj. Đjekić, M. Kragović, V. Dobričić, J. Milić, An investigation of diclofenac sodium release from cetylpyridinium chloride modified natural zeolite: potential application as pharmaceutical excipient, Microporous and Mesoporous Materials 167 (2013) 94-101.

M. Kragović, A. Daković, M. Marković, J. Krstić, G. Diego Gatta, N. Rotiroti, Characterization of lead sorption by the natural and Fe(III)-modified zeolite, Applied Surface Science 283 (2013) 764-774.

M. M. Kragović, A. S. Daković, S. Z. Milićević, Ž. T. Sekulić, S. K. Milonjić: Uticaj sorpcije organskog katjona na tačku nultog naelektrisanja prirodnog zeolita. Hemijska industrija, 63 (2009) 325-330.

S. R. Mihajlović, A. S. Daković, Ž. T. Sekulić, D. A. Ileš, M. M. Kragović: Površinska adsorpcija stearinske kiseline na prirodnom kalcitu. Hemijska industrija 63 (2009) 101-106.

A. Daković, Ž. Sekulić, G. E. Rottinghaus, A. Stojanović, S. Milićević, M. Kragović, T-2 toxin adsorption by hectorite. Journal of the Serbian Chemical Society, 74 (2013) 1283-1292.

Ž. Sekulić, A. Daković, M. Kragović, M. Marković, B. Ivošević, Kvalitet zeolita iz ležišta Vranjska banja po klasama krupnoće, Hemijska industrija 67 (2013) 663-669.

Ž. Sekulić, B. Kolonja, M. Kragović, B. Ivošević, S. Mihajlović, Quality of zeolite in the function of size class, Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources management 30 (2014) 5-16.

Ž. Sekulić, M. Kragović, B. Kolonja, A. Terzić, S. Mihajlović, Natural, modified and saturated zeolites as additives in portland cement, ZKG International, 67 (2014) 49-56.

Kontakt:

Tel: (+381 11) 3691722
Fax:(+381 11) 3691583
email: m.kragovic@itnms.ac.rs