C U R R I C U L U M     V I T A E

Ljubiša D. Andrić

Organizaciona jedinica ITNMS:

Sektor za pripremu mineralnih sirovina i neorgansku tehnologiju

Profil/Akademsko zvanje:
Doktor tehničkih nauka, Naučni savetnik i Redovni profesor

Diplomski rad:

‘’Utvrđivanje parametara flotacijske koncentracije monomineralne rude antimona Kik-Stolice’’, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1984.god.

Magistarska teza:

“Istraživanje kinetike suve mikronizacije liskuna u ultracentri-fugalnim mlinovima sa perifernom putanjom usitnjavanja”,Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1993.god.

Doktorska disertacija:

“Mehanohemijska aktivacija glinice i njen uticaj na promenu kristalne strukture”, Centar za multidisciplinarne studije, CMSUniverzitet u Beogradu, 1999.god.

Trenutno zvanje:

Naučni savetnik, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina,Beograd,
Redovni profesor, Tehnički fakultet u Boru, Univerziteta u Beogradu

Profesionalne aktivnosti:

Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina-Beograd, 1986.god.

Zvanja:

viši naučni saradnik 1999-2004.
šef odseka za PMS 2001-2009.
naučni savetnik 2004.
rukovodilac sektora za PMS i NT 2009-2015.
vanredni profesor 2009-2014.
redovni profesor 2014.
pomoćnik direktora za PMS i NT u ITNMS 2015.
rukovodilac sektora sa PMS i NT u ITNMS 2016

Oblast istraživanja:

Kinetika i mehanizmi suvog finog i ultra-finog mikronizirajućeg mlevenja mineralnih sirovina i materijala,

Fenomeni mehaničke i mehanohemijske aktivacije mineralnih sirovina i materijala,

Separacijski procesi u pripremi mineralnih sirovina i njihovo kompleksno i racionalno korišćenje u tehnologiji novih materijala.

Rukovođenje i učešće u projektima i studijama:

Projekti:

Ljubiša Andrić, rukovodilac projekta 19033, tehnološki razvoj: ’’Definisanje optimalnih tehnološko-tehničkih parametara proizvodnje prahova ultra finom mikronizacijom’’, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Vlade Republike Srbije, 2008-2011.

Ljubiša Andrić, rukovodilac projekta 6722, tehnološki razvoj: ’’Razvoj tehnologija proizvodnje punila i prahova u raznim granama industrije’’ Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine, Vlade Republike Srbije, 2004-2006.

Ljubiša Andrić, rukovodilac projekta MHT.2.06.0051.B: “Razvoj i proizvodnja materijala za primenu u metalurgiji, građevinarstvu i mašinogradnji”, Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj, Vlade Republike Srbije, (2002-2004 god.).

Ljubiša Andrić, rukovodilac projekta broj 401-00-383/178/2001-10: ¨Mobilna postrojenja za recikliranje građevinskog otpadnog materijala¨, Ministarstvo zdravlja i zaštite životne okoline-Uprava za zaštitu životne okoline¨, Republika Srbija, 2001.god.

Ljubiša Andrić, rukovodilac projekta broj 401-00-383/178-I/2001-10: ¨Postupci i uređaji za recikliranje otpadnog materijala¨, Ministarstvo zdravlja i zaštite životne okoline-Uprava za zaštitu životne okoline¨, Republika Srbija, 2001.god.

Studije:

Studija tehnološko laboratorijskih ispitivanja flotiranja sulfidne rude Cu /Au, Ag/ ležišta ''Plavica'' - Kratovo, R. Makedonija, Arhiva-ITNMS-Beograd, 2013.

Studija tehnološko laboratorijskih ispitivanja flotiranja rude Cu /Au, Ag i Mo/ ležišta ''Ilovica'' - Strumica, R. Makedonija, Arhiva-ITNMS-Beograd, 2011.

Izrada studije tehnoloških ispitivanja kvarcnog šljunka ležišta ’’Bogovađa’’ u cilju dobijanja koncentrata kvarcnog peska krupnoće – 0,6 + 0,1 mm sa sadržajem Fe2O3 < 0,04 %, Arhiva-ITNMS-Beograd, 2010.

Studija poluindustrijskog ispitivanja flotacijske koncentracije fosfata ’’Lisina’’, Arhiva-ITNMS-Beograd, 2009.

Fizibiliti studija za izgradnju postrojenja za recikliranje građevinskog otpadnog materijala, ITNMS-Beograd, 2000.

Izrada fizibiliti studije za mikronizaciju liskuna flotacijskog postrojenja ¨Feldspat-Bujanovac¨, ITNMS-Beograd, 2000.

Odabrani radovi:



Monografije, pregledni članci, poglavlja u knjigama:

Ljubiša Andrić, Siniša Milošević:¨Domaće nemetalične mineralne Sirovine za primenu u privredi” Poglavlje u Monografiji: ¨Kvalitet i tehnički uslovi primene nemetaličnih sirovina¨, ITNMS, ISBN 86-82867-09-5, Beograd, 1998., s.50-58.

Božidar Branković, Ljubiša Andrić: ''Pokretna postrojenja za recikliranje građevinskog otpadnog materijala'', ITNMS-(Posebna izdanja: knjiga 7) i Ministarstvo zdravlja i zaštite životne okoline-Uprava za zaštitu životne okoline¨, Republika Srbija, ISBN 86-82867-10-7, 2002.

Ljubiša Andrić: ''Liskuni-priprema i primena'' ITNMS, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Vlade Republike Srbije, ISBN 86-82867-19-2, Beograd 2006.

Ljubiša Andrić: ''Proizvodnja nemetaličnih mineralnih sirovina'', Poglavlje u monografiji: ''Mineralno-sirovinski kompleks Srbije danas: izazovi i raskršća'', Akademija inženjerskih nauka Srbije (AINS), Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Privredna komora Srbije, ISBN 978-86-87035-02-7, 2010, Beograd, s.189-202.

Ljubiša Andrić, Nadežda Ćalić, Vladan Milošević, Zagorka Aćimović-Pavlović: ''Razvoj i primena mikronizirajućeg mlevenja nemetaličnih mineralnih sirovina u zaštiti životne sredine'', Poglavlje u monografiji: ''Mineralno-sirovinski kompleks Srbije danas: izazovi i raskršća'', Akademija inženjerskih nauka Srbije (AINS), Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Privredna komora Srbije, ISBN 978-86-87035-02-7, 2010, Beograd, s. 203-210

Ljubiša Andrić:''Priprema nemetala u Srbiji'', Poglavlje u monografiji: ''Stanje i perspektive pripreme mineralnih sirovina u Srbiji'', Inženjerska akademija Srbije (IAS), ISBN 978-86-7747-430-0 (MU), 2011, Beograd, s.39-60.

Zagorka Aćimović-Pavlović, Aurel Prstić, Ljubiša Andrić, Vladan Milošević and Sonja Milićević (2012). Ceramic Coating for Cast House Application, Chapter 9, pp. 261-286, Ceramic Coatings - Applications in Engineering, Feng Shi (Ed.), ISBN: 978-953-51-0083-6.

Ljubiša Andrić: ''Stanje i perspektive nemetaličnih mineralnih sirovina u Srbiji'', Poglavlje u Monografiji: ''Vatrostalstvo, danas i sutra'', Savez inženjera metalurgije, ISBN 978-86-87182-23-0, COBISS.SR-ID 198247180, s.65-81, 2013.

Ljubiša Andrić. Milan Trumić: Monografija: Usitnjavanje mlevenjem-Mikronizacija, mehanička i mehanohemijska aktivacija minerala'', Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet Bor, ISBN 978-86-6905-013-6, COBISS, SR-ID 201968652, Bor 2013.

Ljubiša Andrić urednik poglavlja: ''Eksploatacija nemetaličnih mineralnih sirovina'',u monografiji: ''Srpsko rudarstvo i geologija u drugoj polovini XX veka'', Akademija Inženjerskih nauka Srbije, Matica Srpska, Rudarski institut, ISBN 978-86-87035-11-9, s.413-461, 2014.

Milan Trumić, Ljubiša Andrić, Maja Trumić: Udžbenik: Upravljanje i tretman otpada'', Univerzitet u Beogradu, Tehničkog fakulteta u Boru 2014., s.172., ISBN 978-86-6305-020-4.



Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja:

Ljubiša Andrić, Deana Živanović, Siniša Milošević: Change of the physical- characteristics of the materials by mechanical activation” Advance Science and Technology of Sintering, (1999) 187-192. (ISBN 0-306-46180-3)

Ljubiša Andrić, Ljubica Pavlović, Siniša Milošević, Milan Petrov, Sanja Martinović: ¨Theoretical Principles of Mechanochemical Activation During the Operation of High-Energy Mechanoactivators¨, Powder Metallurgy Science & Technology Briefs, 3 (2001) 11-17.

Ljubiša Andrić, Ljubica Pavlović, Siniša Milošević, Milan Petrov, Sanja Martinović: ¨The Change of Alumina Crystal Structure by Mechanochemical Activation¨, Part I, Powder Metallurgy Science & Technology Briefs, 4 (2002) 10-12.

Ljubiša Andrić, Ljubica Pavlović, Siniša Milošević, Milan Petrov, Sanja Martinović:¨The Change of Alumina Crystal Structure by Mechanochemical Activation¨, Part II, Powder Metallurgy Science & Technology Briefs, 4 (2002) 21-26

Zagorka Aćimović, Ljubica Pavlović, Ljiljana Trumbulović, Ljubiša Andrić, Milan Stamatović, ¨Synthesis and Caracterization of the Cordierite Ceramics from Non-Standard Raw Materials for Application in Foundry¨, Materials Letters 57 (2003) 2651-2656. (ISSN 0167-577X)

Ljiljana Trumbulović, Zagorka Aćimović, Zvonko Gulišija, Ljubiša Andrić, ''Correlation of Technological Parameters and Quality of Castings Obtained by the EPC Method'', Materials Letters 58 (2004) 1726-1731. (ISSN 0167-577X)

Milutin R. Đuričić, Zagorka S. Aćimović-Pavlović, Ljubiša D. Andrić, ‘’The Correlation Of Technological Parameters And The Structure of Cold Sintered Iron As A Basis For Material Property Prognosis’’, Materials Letters 60 (2006) 3390-3393. (ISSN 0167-577X)

Nadežda Ćalić, Ljubiša Andrić: ''Mineral Processing in Serbia'', Special Issue Dedicated to the ''XIII Balkan Mineral Processing Congress'', Bucharest Romania, Revista Minelor, Vol.15, Nr.4-5, (2009), ISSN 1220-2053, p.17-22.

Nadežda Ćalić, Ljubiša Andrić: ''Mining actuality in Serbia'', Brochure of Balkan Academy of Science on Mineral Technologies, Edition 1, (2009), p.21-27.

Zagorka Aćimović-Pavlović, Ljubiša Andrić, Vladan Milošević, Sonja Milićević: ''Refractory Coating Based on Cordierite for Application in new Evaporate Pattern Casting Process'', ELSEVIER, Ceramics International 37, (2011), p.99-104.

Ljubiša Andrić, Zagorka Aćimović-Pavlović, Ninoslav Pavlović, Vladan Milošević, Sonja Milićević: ''Mechanical Activation of Talc in High-Energy Speed Rotary Mechanoactivator'', ISSN: 0272-8842, ELSEVIER, Ceramics International 38, (2012), p. 2913–2920.

Ljubiša Andrić, Zagorka Aćimović-Pavlović, Milan Trumić, Aurel Prstić, Zorica Tanasković:''Specific Characteristics of Coating Glazes Based on Basalt'', Materials and Design, ISSN 0261-3069, 33 (2012) p.9-13.

Nedeljko Magdalinović, Milan Trumić, Maja Trumić, Ljubiša Andrić: ''The Optimal Ball Diameter in a Mill'', Physicochemical Problems of Mineral Processing, ISSN 1643-1049, 48 (2), 2012., p.5−15.

Ljubiša Andrić, Zagorka Aćimović-Pavlović, Milan Trumić, Milena Kostović ''The Influence of Process Parameters’ on the Structure and Properties of Mica Mechanically Activated in an Ultra Centrifugal Mill'', Journal of Ceramic Processing Research, ISSN 1229-9162, Vol. 13, No. 4, 2012., p. 470-475.

Ljubiša Andrić, Zagorka Aćimović-Pavlović, Milan Trumić, Milena Kostović Nadežda Ćalić: ''Effect of Operating Parameters on the Mechanical Activation Process of Mica Powder'', Transactions of the Indian Ceramic Society, ISSN 0371-750X, 2012, p.143-150.

Zagorka Aćimović, Anja Terzić, Ljubiša Andrić, Ljubica Pavlović, Marko Pavlović: ''Synthesizing a New Type of Mullite Lining'', (Sinteza nove vrste obloge iz mulita), Materiali in tehnologije / materials and technology, MTAEC9, 47(6)....(2013) ISSN 1580-2949, p.777-780.

Ljubiša Andrić, Anja Terzić, Zagorka Aćimović-Pavlović, Milan Trumić, Milan Petrov, Ljubica Pavlović: ''A Kinetic Study of Micronization Grinding of Dry Mica in a Planetary Ball Mill'', Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2013, Article ID 543857, p.1-6.

Ljubiša Andrić, Anja Terzić, Zagorka Aćimović-Pavlović, Ljubica Pavlović, Milan Petrov: ''Comparative Kinetic Study of Mechanical Activation Process of Mica and Talc for Industrial Application'', Composites Part B, JCOMB2795, Elsevier, ISSN 1359-8368, 2014., p.181-190.

Ljubiša Andrić, Anja Terzić, Zagorka Aćimović-Pavlović, Ljubica Pavlović, Milan Petrov: ''Comparative Analysis of Process Parameters of Talc Mechanical Activation in Centrifugal and Attrition Mill'', Physicochemical Problems of Mineral Processing, ISSN1643-1049 (print), ISSN 2084-4735 (online), 50(2), 2014., p. 433−452.

Ljubiša Andrić, Anja Terzić, Milan Petrov, Jovica Stojanović, Milena Kostović: ‘’Energy transfer and conversion of phosphate ore grain mixture mechano-activated by means of ultra-centrifugal mill’’, International Journal of Mineral Processing, ISSN 0301-7516, 143 (2015), p.1–11.

Naučni radovi objavljeni u časopisima nacionalnih značaja:

Ljiljana Trumbulović, Zvonko Gulišija, Zagorka Aćimović-Pavlović, Ljubiša Andrić:“Influence of the Cordierite Lining on the Lost Foam Casting Process Journal of Mining and Metallurgy, 39 (3-4) B (2003) (ISSN 1450-5959)

Ljubiša Andrić, Milan Petrov, Vladan Milošević, Slavica Mihajlović: ''Operating technique of mills in the process of micronization milling of alumina'', Journal of Mining and Mateallurgy, 41 (1-4)A (2005) 27-43. (ISSN 1450-5959)

Zagorka S. Aćimović-Pavlović, Aurel K. Prstić, Ljubiša Andrić: ''Cordierite ceramics for the application in foundry practice'', Chemical Industry, 61 (2007) 39-43. (ISSN 0354-7531)

Ljubiša Andrić, Zagorka Aćimović-Pavlović, Milan Petrov, Milena Kostović, Zoran Bartulović: ''The Type of Mechano-Activator Effect on Mechanical Activation of Fly Ash'', Journal of Mining and Metallurgy, Section A: Mining, ISSN 1450-5959, Vol., (2012), p.13-22.

Zagorka Aćimović, Anja Terzić, Ljubiša Andrić, Ljubica Pavlović, Marko Pavlović: ''Application of Chromite in the Production of Refractory Coatings'', Interceram, 62 (2013) [4], ISSN 00205214, p.290-293.

Milan Petrov, Miroslav Sokić, Zvonko Gulišija, Vladislav Matković, Ljubiša Andrić, Jovica Stojanović: ''Mehanohemijsko-termički postupak dobijanja maskirnog pigmenta'', Zaštita materijala, 55 (2014) broj 4, Originalni naučni rad - UDC: 620.197.6:667.636.1, UDC: 620.197(06.22), (497.1), ISSN 0351-9465, COBISS.SR-ID 4506626, p.413-418.

Ivana Jovanović, Ljubiša Andrić, Mile Bugarin, Daniela Urošević, Sanja Bugarinović: ''Improvement of Coal Fly Ash Pozzolanic Activity by Different Physical Methods'', Journal of Mining and Metallurgy Section A: Mining, Volume 50 A (1) (2014), JMM Section A: Mining ISSN 1450-5959, COBISS.SR-ID 139630855 p.19-25.

Članstvo u naučnim asocijacijama:



Sekretar komiteta za pripremu mineralnih sirovina Jugoslavije, 1995/97
Predsednik komiteta za pripremu mineralnih sirovina Srbije, 2002/12
Potpredsednik Balkanske Akademije Nauka za Mineralne Tehnologije (BASMT), Istanbul, Turska, 2010. g.
Redovni član Akademije Inženjerskih Nauka Srbije, (AINS), Beograd, 2012. g
Potpredsednik Balkansog Kongresa o Pripremi Mineralnih Sirovina, 2011/2015
Član redakciong odbora časopisa ’’Reciklaža i održivi razvoj’’, (Nacionalni, naučnostručni časopis iz oblasti reciklaže kao faktora održivog razvoja), ISSN 1820-7480, 2008-2012. g.
Član redakciong odbora časopisa: Journal of Mining and Metallurgy, Section A: Mining, ISSN 1450-5959, 2010-2015. g.

Međunarodna saradnja:



Mineral Processing, Institute of Geotechnics Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovačka
Mineral and Coal Processing Section-Mining Faculty, Istanbul Technical University, Istanbul, Turska
University of Mining and Geology, Sofia, Bugarska

Strani jezici:

Engleski.

Kontakt:

tel. (+381 11) 3691722
Mob. (+381 11) 63 438 249
fax. (+381 11) 3691583
e-mail: lj.andric@itnms.ac.rs