C U R R I C U L U M        V I T A E


Srđan D. Matijašević


Organizaciona jedinica:
ITNMS:

Centar za neorganske tehnologije

Profil/Akademsko zvanje:

Doktor tehničkih nauka

Trenutno zvanje:

Naučni saradnik


Profesionalne aktivnosti: Saradnik, nosilac zadatka na projektima Ministarstva za nauku Republike Srbije u periodu 2002-2014. god.
 
Učešće na projektima:

Saradnik na projektima

Projekat br. OI 172004: Fenomeni i procesi sinteze novih staklastih i nanostrukturnih staklo-keramičkih materijala (2011-2014).

Projekat br. TR 34001: Razvoj stakla sa kontrolisanim otpuštanjem jona za primenu u poljoprivredi i medicini (20011-2014).

Projekat iz oblasti osnovnih istraživanja MNTR br.142057: Fizičko hemijski fenomeni površina alumino silikatnih minerala- osnova za razvoj novih ekoloških materijala (2006-2010).

Inovacioni projekat MNTR IN 451-01-02960/2006-38: Cu-montmorilonit, kao novi aditiv stočnoj hrani (2006-2007). Projekat iz oblasti tehnološkog razvoja br. TR 6702/B: Razvoj novih adsorbenata na bazi modifikacije minerala (SUPERSORB MINERALI) (2005-2007).

Projekat iz oblasti osnovnih istraživanja MNTR br. H1814: Fizičko hemijske i biohemijske osnove proizvodnje i primene novih materijala za adsorpciju toksičnih supstanci prisutnih u hrani, vodi, zemljištu i vazduhu (2002-2005).

Obrazovanje:

- diplomirao 1999. god. na FFH u Beogradu.

- magistrirao 2006. god. na FFH u Beogradu.

- doktorirao 2012. god. na TMF u Beogradu.

Istraživački rad:

Staklo i staklokeramički materijali; keramički materijali; sinteze novih materijala; metode ispitivanja i kontrole materijala.

Strani jezik:

Engleski i Ruski

Broj objavljenih radova do 2014 god.:

105, Citiranost:172

Odabrani objavljeni radovi:

M. Tomašević-Čanović, A. Daković, G. Rottinghaus, S. Matijašević, M. Đuričić: Surfactant modified clinoptilolite-new efficient adsorbents for mycotoxins. Microporous and Mesoporous Materials, 61, 173-180, 2003.

S. Matijašević, A. Daković, M. Tomašević-Čanović, M. Stojanović D. Ileš: Uranium(VI) adsorption on surfactant modified heulandite/clinoptilolite rich tuff. Journal of the Serbian Chemical Society, 71 (12) 1323-1331, 2006.

M.B. Tošić, S.R. Grujić, V.D. Živanović, J.D.Nikolić, S.D. Matijašević, The nucleation of K2O∙TiO2∙3GeO2 glass under non-isothermal conditions, Journal of Non-Crystalline Solids, 356, 1385-1391, 2010.

S.D. Matijašević, M.B.Tošić, J.N. Stojanović, S.R. Grujić, V.D. Živanović, J.D. Nikolić, M.S. Đošić, The crystallization of potassium germanate glass with high content of niobium oxide, Ceram-Silikàty, 56 (1) 61-68, 2012.

M. B. Tošić, J. D. Nikolić, S. R. Grujić, V. D. Živanović, S. N. Zildžović, S.D. Matijašević, S. V Ždrale, Dissolution behavior of a polyphosphate glass into an aqueous solution under static leaching conditions, Journal of Non-Crystalline Solids, 362, 185-194, 2013.

Kontakt:

tel. (+381 11) 3691-722
fax: (+381 11) 3691-583
email: s.matijasevic@itnms.ac.rs