C U R R I C U L U M        V I T A E

Sonja Milićević


Organizaciona jedinica ITNMS:

Centar za pripremu mineralnih sirovina i neorgansku tehnologiju

Akademnski stepen:

Diplomirani inženjer tehnologije, doktor tehničkih nauka (inženjerstvo zaštite životne sredine)

Zvanje:

Naučni saradnik

Profesionalne aktivnosti:

Rukovodilac bilateralnog projekat sa Francuskom 451-03-01963/2017-09/08 ‘Valorizacija industrijskog otpada u proizvodnji ekološki prihvatljivog materijala’.
Učesnik na projektima tehnološkog razvoja u oblasti energetike, rudarstva i energetske efikasnosti „Implementacija savremenijih tehničko-tehnoloških i ekoloških rešenja u postojećim proizvodnim sistemima RBB i RBM” (Evd. broj: 33007, period realizacije 2011.-2018.) i u oblasti materijala i hemijskih tehnologija: „Osvajanje tehnoloških postupaka dobijanja ekoloških materijala na bazi nemetaličnih mineralnih sirovina” (Evd. broj: 34013, period realizacije 2011.-2018.)
Obrazovanje:


Tehnološko metalurški fakultet, biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija – 2004. Doktorirarala na Tehnološko – metalurškom fakultetu, na smeru inženjerstva zaštite životne sredie, godine 2015., sa temom: „Adsorpcija jona bakra iz rudničkih otpadnih voda arazličitim mineralnim adsorbentima”.
Istraživački rad:


Oblast naučno-istraživačkog dr Sonje Milićević obuhvata ispitivanje i karakterizaciju prirodnih mineralnih sirovina, zatim njihovu primenu u oblasti zaštite životne sredine (prečišćanje otpadnih voda, remedijacija zemljišta). Osim toga intenzivno razvija nove adsorbente na bazi modifikacije prirodnih mineralnih sirovina u cilju povećanja njihovog sorpcionog kapaciteta prema specifičnim zagađivačima.

Jezici:

Engleski, nemački

Odabrani radovi:


Jovan Lemić, Magdalena Tomašević-Čanović, Dragana Kovačević, Milan Adamović, Sonja Milićević: Competitive adsorption of polycyclic aromatic hydrocarbons on organo-zeolites, Microporous and Mesoporous Materials, 105,2007, 317-323.

Tanja Stanić, Aleksandra Daković, Аleksandar Živanović, Мagdalena Tomašević-Čanović, Vera Dondur, Sonja Milićević: Adsorption of Arsenic (V) by Iron (III) Modified Natural Zeolitic Tuff, Environmental Chemistry Letters, 7, 2009, 161-166.

Sonja Milićević, Tamara Boljanac, Sanja Martinović, Milica Vlahović, Vladan Milošević, Biljana Babić: Removal of copper from aqueous solutions by low cost adsorbent-Kolubara lignite, Fuel Processing Technology, 95, 2012, 1-7.

Sonja Milićević, Vladan Milošević, Dragan Povrenović, Jovica Stojanović, Sanja Martinović, Biljana Babić, Removal of heavy metals from aqueous solution by using natural and Fe(III) oxyhydroxide clinoptilolite, Clays and Clay minerals, 61 (6), 2013, 508-517.

Sonja Milićević, Ljiljana Matović, Đorđe Petrović, Anđelka Đukić, Vladan Milošević, Divna Đokić, Ksenija Kumrić (2016) Surfactant modification and adsorption properties of clinoptilolite for the removal of pertechnetate from aqueous solutions, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 310, 805–815

Sonja Milićević, Sanja Martinović, Vladan Miloševića, Jovica Stojanović, Dragan Povrenović, Differences in Coating Mechanism of Structurally Different Aluminosilicates Observed Through the Thermal Analysis, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, https://doi.org/10.1007/s10973-018-7351-3

Slavica Mihajlović, Dušica Vučinić, Živko Sekulić, Sonja Milićević, Božo Kolonja, Mechanism of stearic acid adsorption to calcite, Powder Technology, 245, 2013, 208-216.

Zagorka Aćimović-Pavlović, Ljubiša Andrić, Vladan Milošević, Sonja Milićević: Refractory coating based on cordierite for application in new evaporate pattern casting process, Ceramics International, 37, 2011, 99-104.

Ljubiša Andrić, Zagorka Aćimović-Pavlović, Ninoslav Pavlović, Vladan Milošević, Sonja Milićević: Mechanical activation of talc in high-energy speed rotary mechanoactivator, Ceramic International, 38 (4), 2012, 2913–2920.

Aleksandra Dakovic, Milan Kragovic, George E. Rottinghaus, Živko Sekulic, Sonja Milicevic, Slobodan Milonjic, S. Zaric, Influence of natural zeolitic tuff and organozeolites surface charge on sorption of ionizable fumonisin B1, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 76, 2010, 272-278.

Milan Kragović, Aleksandra Daković, Sonja Milićević, Živko Sekulić, Slobodan Milonjić: Uticaj sorpcije organskog katjona na tačku nultog naelektrisanja prirodnog zeolita, Hemijska Industrija, 63(4), 2009, 325-330.

Vladan Milošević, Sonja Milićević, Zoran Bartulović, Dejan Todorović, Vladimir Jovanović, Branislav Ivošević, Jelena Čarapić, Milan Trumić, Maja Trumić, Robert Jogrić, Definisanje nove proizvodne linije flotacijske koncentracije minerala bakra, olova i cinka iz polimetalične rude ležišta „Podvirovi i Conjev kamen“ – Bosilmetal primenom savremenijih tehničko-tehnoloških rešenja, Arhiva ITNMS 13/6-7, 27.11.2015.

Vladan Milošević, Jovica Stojanović, Sonja Milićević, Jelena Čarapić Zoran Bartulović, Dejan Todorović, Vladimir Jovanović, Branislav Ivošević, Robert Jogrić, Novi tehnološki postupak za tretman kompleksne visokopiritične rude sa viših etaža površinskog kopa”Veliki Krivelj” primenom savremenih flotacijskih kolektora, Arhiva ITNMS 13/6-6 od 27.11.2015.

Vladan Milošević, Zoran Bartulović, Dejan Todorović, Vladimir Jovanović, Branislav Ivošević, Sonja Milićević i Jelena Čarapić, Poboljšanje tehnoloških rezultata (iskorišćenje bakra i sadržaj bakra) procesa osnovnog flotiranja rude ležišta „Cerovo-Cementacija“ u pogonu flotacije „Veliki Krivelj“, promenom reagensnog režima, Arhiva ITNMS 13/28-7, 29.12.2014.

Izrada dopunskog rudarskog projekta rekonstrukcije Flotacije Veliki Krivelj u cilju povećanja kapaciteta od 8.0 x 106 na 10.6 x 106 tona vlažne rude godišnje – RTB BOR, ITNMS, Beograd, 2011.

Kontakt:

Tel: (+381 11) 3691722
Fax:(+381 11) 3691583
email: s.milicevic@itnms.ac.rs