C U R R I C U L U M        V I T A E

Vladan Milošević


Organizaciona jedinica ITNMS:
 
Direktorijum, Zamenik direktora

 
Profil/Akademnsko zvanje:

Diplomirani inženjer rudarstva, doktor tehničkih nauka

Trenutno zvanje:

Viši naučni saradnik
Profesionalne aktivnosti:


Zamenik direktora od aprila 2018.

Rukovodilac velikog broja projekata sa privredom u okviru kojih je proizašao veliki broj dopunskih rudarskih projekata, tehničko-tehnoloških ispitivanja, tehničkih kontrola, studija, elaborata, poluindustrijskih ispitivanja, itd.

Rukovodilac projekta tehnološkog razvoja u oblasti energetike, rudarstva i energetske efikasnosti „Implementacija savremenijih tehničko-tehnoloških i ekoloških rešenjau postojećim proizvodnim sistemima RBB i RBM” (Evd. broj: 33007, period realizacije 2011.-2018.).

Zamenik predsednika Naučnog veća instituta od 2011. godine.

Obrazovanje:
 
1997. Diplomirani inženjer rudarstva. Tehnički fakultet-Bor Univerziteta u Beogradu, Srbija. Odseku za Pripremu mineralnih sirovina
2001. Magistar nauka rudarstva.Tehnički fakultet-Bor Univerziteta u Beogradu, Srbija. Odseku za Pripremu mineralnih sirovina
2005. Doktor nauka oblast rudarstva. Tehnički fakultet-Bor Univerziteta u Beogradu, Srbija. Odseku za Pripremu mineralnih sirovina
 
Istraživački rad:

U toku svog dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada aktivno se bavi istraživanjima u oblasti pripreme mineralnih sirovina. Aktivno radi u oblasti flotacijske koncentracije metaličnih mineralnih sirovina, i to: bakra, olova, cinka i plemenitih metala. Bavi se unapređenjem proizvodnje u pogonima za preradu metaličnih sirovina, poboljšanjem efekata prerade siromašnih rudnih ležišta, primenom savremenijih i ekološki prihvatljivijih flotacijskih reagenasa i iznalaženjem mogućnosti valorizacije korisnih komponenata iz tehnogenih sirovina. Kroz svoj naučno-istraživački rad, posebno se ističe doprinos u primeni savremenijih flotacijskih reagenasa iz grupe kolektora sa višim stepenom selektivnosti u odnosu na bakar, olovo i cink. Pored toga, naučno-istraživačka delatnost Vladana Miloševića obuhvata eksperimentalna istraživanja u oblasti rešavanja problema sulfudno-oksidnih partija rudnih ležišta bakra. U poslednje vreme angažovan je na naučno-istraživačkom radu ispitivanja mogućnosti poboljšanja uslova ekstrakcije bakra iz topioničke šljake postupkom flotacijske koncentracije. Bavi se i istraživanjima u oblasti pripreme i koncentracije nemetaličnih mineralnih sirovina, kao što su: krečnjak , kvarc, liskuni, fosfati, feldspat, itd. Veliki deo svog istraživačkog rada posvetio je problematici prerade tehnogenih resursa opasnih sa aspekta ugroženosti životne sredine sa ciljem estrakcije korisnih komponenti koje su zaostale u ovim sirovinama tokom primarnih tehničko-tehnoloških procesa. Posebno se bavio problematikom prečišćavanje plavih, bakronosnih otpadnih voda iz industrijskih sistema.

Strani jezik:

Engleski jezik

Odabrani radovi:

Izrada dopunskog rudarskog projekta rekonstrukcije Flotacije Veliki Krivelj u cilju povećanja kapaciteta od 8.0 x 106 na 10.6 x 106 tona vlažne rude godišnje – RTB BOR, ITNMS, Beograd, 2011.

Izrada tehnološkog projekta prerade rude bakra rudnika Cerovo kapaciteta 2,5 Mt/god. u postojećoj opremi flotacije Veliki Krivelj, Arhiva ITNMS, Beograd, 2013.

Tehnička kontrola: Dopunski rudarski projekat proširenja flotacijskog jalovišta Veliki krivelj na nulto polje, ITNMS Beograd, 2017

Dopunski rudarski projekat ,,PILOT’’ postrojenja za tehnološka ispitivanja flotacijske prerade Cu - Pb – Zn rude iz ležišta Podvirovi i Popovica na području Karamanice, Investitor BOSIL-METAL d.o.o. ITNMS, Beograd, 2016.

Izrada elaborata o snimanju procesa, praćenja tehnoloških parametara i predloga za unapređenje prerade šljake za fleš peći i PS konvertora u rekonstruisanom postrojenju flotacije Bor, ITNMS, Beograd 2015

Sonja Milićević, Tamara Boljanac, Sanja Martinović, Milica Vlahović,Vladan Milošević, Biljana Babić: Removal of copper from aqueous solutions by low cost adsorbent-Kolubara lignite, Fuel Processing Technology, March 2012, 95, 1-7.

Sonja Milićević, Sanja Martinović, Vladan Miloševića, Jovica Stojanović, Dragan Povrenović, Differences in Coating Mechanism of Structurally Different Aluminosilicates Observed Through the Thermal Analysis, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Link


Dejan Todorović, Maja Trumić, Ljubiša Andrić,Vladan Milošević, Milan Trumić, Quick Method For Bond Work Index Approximate Value Determination, Physicochem Probl Miner Process, 2017, 53 (1), 321−332

Sonja Milićević, Vladan Milošević, Dragan Povrenović, Jovica Stojanović, Sanja Martinović, Biljana Babić, Removal of heavy metals from aqueous solution by using natural and Fe(III) oxyhydroxide clinoptilolite, Clays and Clay minerals, December 2013, 61 (6), 508-517

Sonja Milićević, Ljiljana Matović, Đorđe Petrović, Anđelka Đukić, Vladan Milošević, Divna Đokić, Ksenija Kumrić, Surfactant modification and adsorption properties of clinoptilolite for the removal of pertechnetate from aqueous solutions, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, November 2016, 310, 805–815

Miroslav Sokić, Vladan Milošević, Velizar Stanković, Vladislav Matković, Branislav Marković, Acid leaching of oxidesulfide copper ore prior the flotation - A way for an increased metal recovery, Hem Ind, 2015, 69 (5) 453–458

Vladan Milošević, Jovica Stojanović, Sonja Milićević, Jelena Čarapić, Zoran Bartulović, Dejan Todorović, Vladimir Jovanović, Branislav Ivošević, Robert Jogrić, Novi tehnološki postupak za tretman kompleksne visokopiritične rude sa viših etaža površinskog kopa”Veliki Krivelj” primenom savremenih flotacijskih kolektora, Arhiva ITNMS 13/6-6 od 27.11.2015.

Vladan Milošević, Sonja Milićević, Zoran Bartulović, Dejan Todorović, Vladimir Jovanović, Branislav Ivošević, Jelena Čarapić, Milan Trumić, Maja Trumić, Robert Jogrić, Vladimir Adamović, Definisanje nove proizvodne linije flotacijske koncentracije minerala bakra, olova i cinka iz polimetalične rude ležišta „Podvirovi i Conjev kamen“ – Bosilmetal primenom savremenijih tehničko-tehnoloških rešenja, Arhiva ITNMS 13/6-7, 27.11.2015.

Vladan Milošević, Boris Fidančev,Ljubiša Andrić, Zoran Bartulović, Dejan Todorović, Ivana Jovanović, Slobodan Radosavljević, Jovica Stojanović, Vladan Kašić, Optimizacija uslova za koncentraciju Cu, Au, Ag i Mo iz ležišta "Ilovica" – Strumica , R.Makedonija, Arhiva ITNMS I-47/44, 21.09.2012.

Vladan Milošević, Zoran Bartulović, Dejan Todorović, Vladimir Jovanović, Branislav Ivošević, Sonja Milićević i Jelena Čarapić, Poboljšanje tehnoloških rezultata (iskorišćenje bakra i sadržaj bakra) procesa osnovnog flotiranja rude ležišta „Cerovo-Cementacija“ u pogonu flotacije „Veliki Krivelj“, promenom reagensnog režima, Arhiva ITNMS 13/28-7, 29.12.2014.

Kontakt:

Tel: (+381 11) 3691581
Mob: (+381 63) 348371
Fax:(+381 11) 3691583
email: v.milosevic@itnms.ac.rs