C U R R I C U L U M           V I T A E


Velimir V. Antanaskoviζ

dipl.ing. mašinstva, istraživaθ

Liθni broj: 1502955710125

Liθni podaci

Ime i prezime: Velimir V. Antanaskoviζ

Datum roπenja: 15.02.1955.g., Beograd

Obrazovanje

Diplomirao: 1981.g. na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Profesionalno i radno iskustvo:

Od 1983. godine zaposlen u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu.

Istraživaθke aktivnosti:

Radi u projektnom birou na poslovima projektovanja postrojenja za nemetalne sirovine i razvoju informacionih sistema u Institutu.

Strani jezici: Engleski

REFERENC LISTA STRUΘNE KOMPETENTNOSTI

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА У ПРОЈЕКТНОМ БИРОУ

Постројења у ПМС-у

(период 1984-2021)

 

 1. Главни машински пројекат постројења за прераду кварцног песка у Лукић Пољу код Милића – Власеница, 1984, Инвеститор: Рудник Боксита Власеница
 1. Главни машински пројекат постројења за прераду каплинисаних гранита “Гараши” Аранђеловац, 1985, Инвеститор: “Шамот” - Аранђеловац 
 1. Инвестиционо – идејни технолошко – машински пројекат постројења за прераду кварцног песка “Молушка Река” – Тузла, 1985, Инвеститор: СИК – Тузла
 1. Главни машински пројекат постројења за прераду кварцног песка “Молушка Река” – Тузла, 1985, Инвеститор: СИК – Тузла
 1. Главни технолошко – машински пројекат реконструкције постројења за уситњавање и класирање мермера ”Венчац” - Аранђеловац, 1986
 1. Инвестициони програм за добијање органобентонита “Крива Паланка”, 1986, Инвеститор: “Бентомак” – Крива Паланка
 1. Главни машински пројекат сепарације магнезита “Коњух” – Кладањ, 1986, Инвеститор: “Ватростална” – Бусовача
 1. Главни машински пројекат примарног и терцијалног дробљења “Благодат” Врање, 1986, Инвеститор: Рудници олова и цинка “Благодат” – Врање
 1. Инвестициони програм реконструкције постројења за добијање фелдспата “Прокупље”, 1987, Инвеститор: “Фелдспат” – Прокупље
 1. Инвестициони програм за реконструкције постројења за производњу филтрационих испуна на бази кварцних пескова “Каолин” – Ваљево, 1987, Инвеститор: “Каолин” – Ваљево
 1. Инвестициони програм за изградњу постројења за производњу препарата “СКИТАЛ Б” за регенерацију водозахватних објеката и пратећих система, 1987, “Каолин” – Ваљево, Инвеститор: “Каолин” – Ваљево
 1. Инвестициони програм за изградњу постројења за производњу гранита за филтерску испуну “Бела Црква”, 1987, Инвеститор: “Каолин” – Ваљево
 1. Инвестициони програм постројења за микронизцију флотираног кварцног песка, “Бела Река” – Бор, 1987, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Идејни технолошко – машински пројекат филтра`е каолина “Рготина”, 1987, Инвеститор: РО “Кварц” – Рготина
 1. Инвестициони програм постројења за добијање кварцних набојних маса, Бор, 1988, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Инвестициони програм постројења за добијање валостонита Бор, 1988, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Инвестициони програм постројења за добијање кречне пасте Бор, 1988, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Инвестициони програм постројења за филтражу каолина “Бела Река” - Бор, 1988, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Главни технолошко – машински пројекат постројења за микронизацију флотираног кварцног песка “Бела Река” - Бор, 1988, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Машински пројекат изведеног стања постројења за прераду каолинисаних гранита “Гараши” Аранђеловац, 1988, Инвеститор: “Шамот” - Аранђеловац
 1. Физибилити студија – Валоризација фелдспата и лискуна из класе +0.044 мм сепарације каолина “Мотајица” – Босански Кобаш, 1988
 1. Инвестициона студија за изградњу постројења за флотирање лискуна и фелдспата “Мотајица” – Босански Кобаш, 1988
 1. Главни технолошко – машински пројекат пречишћавања отпадних вода “Венчац” - Аранђеловац, 1989, Инвеститор: “Венчац” - Аранђеловац
 1. Главни - фазни машински пројекат постројења за добијање органобентонита – Власотинце, 1989, Инвеститор: Фонд за неразвијене СРС
 1. Главни технолошко – машински пројекат филтраже каолина “Гараши” Аранђеловац, 1989, Инвеститор: “Шамот” - Аранђеловац
 1. Главни технолошко – машински пројекат постројења за добијање синтетике “Гараши” Аранђеловац, 1989, Инвеститор: “Шамот” - Аранђеловац
 1. 2Главни технолошко – машински пројекат постројења за добијање електро топљеног кварца “Партизан” Аранђеловац, 1989, Инвеститор: “Шамот” - Аранђеловац
 1. Главни машински пројекат примарног дробљења рудника олова и цинка“Благодат” Врање, 1989, Инвеститор: Рудници олова и цинка “Благодат” – Врање
 1. Главни технолошко – машински пројекат постројења за прераду бакар сулфата “Жупа” – Крушевац, 1989, Инвеститор: “Жупа” – Крушевац
 1. Прединвестициона студија корисних компонената из кварцних шљункова из лежишта “Боговађа”, 1989
 1. Студија искоришчења кварцног песка са ле`ишта “Слатина”, “Чучуге” и “Авала” у функцији постојећих и нових прерађивачких капацитета, “Неметали” – Ваљево, 1989
 1. Главни машински пројекат постројења за добијање синтетичког валастонита Бор, 1990, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Машински пројекат изведеног стања постројења за прераду зеолита “Златокоп” Врањска Бања, 1990, “Неметали” – Врањска Бања
 1. Прединвестициона студија за микронизацију зеолита “Златокоп” Врањска Бања, 1990, “Неметали” – Врањска Бања
 1. Инвестициони програм постројења за производњу зеолита за потребе агрокултуре и ветерине “Златокоп” Врањска Бања, 1990, “Неметали” – Врањска Бања
 1. Идејни технолошко – машински пројекат постројења за прераду кварцног песка “Иран”, 1990, Инвеститор: ИЛР – Београд
 1. Главни технолошко – машински пројекат постројења за прераду кварцног песка “Иран”, 1990, Инвеститор: ИЛР – Београд
 1. Главни технолошко – машински пројекат постројења за производњу кварцног песка за кристално стакло “Бела Река” Бор, Б варијанта, 1990 – 91, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Инвестициони програм постројења за микронизацију оксида гвожђа МКС Смедерево, 1991, МКС – Смедерево
 1. Прединвестициона студија добијања графита из миксерске прашине МКС Смедерево, 1991, МКС – Смедерево
 1. Идејни машински пројекатреконструкције и отпрашивања постројења за дробљење и класирање кречњака, “Први партизан” Островица, 1991, “Први партизан” – Островица
 1. Идејни машински пројекат постројења за домељавање класе – 16 + 0.6 мм у сепарацији “Лукић Поље” – Милићи, 1991, Инвеститор: АД “Боксит” – Милићи
 1. Инвестициона студија за доградњу постројења за прераду белих гранита “Фелдспат” Бујановац, 1991, Инвеститор: “Фелдспат” – Бујановац
 1. Упрошћен пројекат постројења за добијање висококвалитетног SiO2 “Дња Бела Река” Бор,1991, РБН – Бор
 1. Техничка контрола (РЕВИЗИЈА) главног машинског пројекта:
  Инвестициони програм откопавања и прераде руде рудника “Церово – Цементација” за годишњи капацитет од 2.5x106 тона влажне руде, 1991, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Техничка контрола (РЕВИЗИЈА) главног машинског пројекта:
  Главни машински пројекат допунског рударског пројекта повећања капацитета са 8 на 12.5x106 тона суве руде годишње флотације “Велики Кривељ” Бор, 1994, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Техничка контрола (РЕВИЗИЈА) главног машинског пројекта:
  Главни машински пројекат допунског рударског пројекта повећања капацитета са 8 на 12.5x106 тона суве руде годишње флотације “Велики Кривељ” Бор, 1994, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Главни технолошко – машински пројекат производње препарата на бази зеолита и органозеолита, ИТНМС Београд, 2004, Инвеститор: Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина (ИТНМС) – Београд
 1. Допунски технолошко – машински пројекат изведеног објекта доградње сепарације кварцног песка у Чучугама “Копови” АД Уб, 2004, Инвеститор: “Копови” - АД Уб
 1. Главни технолошко – машински пројекат хомогенизације глине постројења Слатина “Копови” АД Уб, 2004, Инвеститор: “Копови” - АД Уб
 1. Главни машински пројекат постројења за прераду кречњака и производњу камених агрегата из ле`ишта “Суво До”, Јелен До, 2005, Инвеститор: NEXE група, “Јелен До” - АД Јелен До
 1. Идејни машински пројекат: Студија оправданости изградње сепарације кречњака на бази сировине из ле`ишта “Краљева Гора”, 2005, Инвеститор: АД “Боксит” – Милићи, Република Српска
 1. Главни машински пројекат постројења за добијање алкално активираног бентонита из бентонитских глина лежишта „Соколац“, „Греда“ и „Герзово“, 2007, Инвеститор: АД „Бентонит“ – Шипово
 1. Студија изводљивости експлоатације фосфоритне руде из лежишта „ЛИСИНА“ код Босилеграда и производња концентрата фосфата (K/P2O5) тржишног квалитета, 2008 год., инвеститор VICTORIAGROUP – Нови Сад.
 1. Главни машински пројекат постројења за секундарно и терцијерно дробљење, 2008.год, Мали Зворник
 1. Иновирана студија изводљивости експлоатације фосфоритне руде из лежишта „ЛИСИНА“ код Босилеграда и производња концентрата фосфата (K/P2O5) тржишног квалитета,2009 год., Инвеститор VICTORIAGROUP – Нови Сад.
 1. Техно – Економска студија за изградњу полуиндустријског – пилот постројења флотације за испитивање – прераду фосфоритне руде из лежишта „Лисина“ код Босилеграда, 2010 год., инвеститор VICTORIAGROUP – Нови Сад.
 1. Упрошћени рударски пројекат нове терцијалне дробилице HP 5, 2011 год., Инвеститор РТБ – Бор
 1. Упрошћени рударски пројекат реконструкције погона секундарне дробилице поз 1410/20погона флотације „Велики Кривељ“, 2011 год., Инвеститор РТБ – Бор
 1. Допунски рударски пројекат, технички пројекат замене флотацијских машина „Б“ секције у флотацији „КОПАОНИК“-Лепосавић, 2011 год., РХМК „Трепча“-Звечан
 1. Допунски рударски пројекат реконструкције флотације „Велики Кривељ“ у циљу повећања капацитета од 8,0x106 на 10,6x106 т/год. влажне руде, 2012 год., Инвеститор РТБ – Бор
 1. Упрошћени рударски пројекат пресељења пловеће пумпне станице из поља 2 у поље 1 флотацијског јаловишта „Велики Кривељ“, 2012 год., Инвеститор РТБ – Бор
 1. Технички рударски пројекат одлагања флотацијске јаловине при преради руде из рудног тела „Чока Марин-1“, 2012 год., Инвеститор РТМ – Мајданпек
 1. Реконструкција постојећег постројења за неутрализацију слабе киселине у циљу третмана отпадних токова ФСФ и ПСЦ топионице бакра у Бору, 2014 год., Инвеститор РТБ – Бор
 1. Технички рударски пројекат проширења поља 1 ојачањем бране 1 и бране 2 јаловишта погона флотације „Велики Кривељ“, 2014 год., Инвеститор РТБ – Бор
 1. Базни инжењеринг уградње ЕМС за третман песка спиралног класификатора у ГМС у руднику Омарска, 2014 год., Инвеститор: ArcelorMittal Приједор д.о.о.
 1. Техничка контрола: Технички рударски пројекат реконструкције постројења за флотирање руде лежишта „Церово“ за капацитет 2,5 106 т влажне руде годишње у флотацији „Велики Кривељ“, 2014 god. Инвеститор РТБ – Бор
 1. Техничка контрола: Допунски рударски пројекат ревитализације флотације рудника бакра „Мајданпек“ у циљу повећања капацитета са садашњих 3,5 милиона на 6,0 милиона тона суве руде годишње, 2014 god. Инвеститор РТБ – Бор
 1. Техничка контрола: Главни машински пројекат објекта за смештај млинова за глину и надкривеног простора за депоновање, 2014 год, РТБ БОР Група – ТИР БОР д.о.о.
 1. Техничка контрола: Главни технолошко-машински пројекат постројења за третман отпадног папира, 2015. год; Инвеститор „Арабеса“ d.o.o. – Барич
 1. Технички рударски пројекат фазне изградње насуте бране “Пустињац” од темена “Ф” до темена “Б” и “Пустињац” од темена “Б” до темена “А”, 2015. год; Инвеститор Рудници бакра „Мајданпек“ д.о.о.
 1. Допунски рударски пројекат ,,ПИЛОТ’’ постројења за технолошка испитивања флотацијске прераде Cu - Pb – Zn руде из лежишта Подвирови и Поповица на подручју Караманице, 2016 год., Инвеститор БОСИЛ-МЕТАЛ д.о.о. Босилеград
 1. Техничка контрола: Технички рударски пројекат надвишења поља 1 флотацијског јаловишта Велики Кривељ до коте 393 mnv, 2017. Год., Инвеститор РТБ – Бор
 1. Техничка контрола: Допунски рударски пројекат проширења флотацијског јаловишта Велики Кривељ на нулто поље, 2017. год., Инвеститор РТБ – Бор
 1. Допунски рударски пројекат надвишења јаловишта и бране бр. 9 - рудника и флотације "РУДНИК" д.о.о, 2018. год., Инвеститор рудник и флотација „Рудник“ - Рудник
 1. Технички рударски пројекат надвишења бране флотацијског јаловишта рудника „ГРОТ“,2021. Год., Инвеститор: ГРОТ А.Д., Рудник олова и цинка, Крива Феја