C U R R I C U L U M       V I T A E

Aleksandra Patarić

 

 
Organizaciona jedinica:
 
Centar za metalurške tehnologije
 
Profil/Akademsko zvanje:
 
Diplomirani inženjer metalurgije
Doktor tehničkih nauka
 
Trenutno zvanje:
 
Naučni saradnik
 
Profesionalne aktivnosti:
 • Učesnik na projektima tehnološkog razvoja u oblasti materijala i hemijskih tehnologija: „Razvoj tehnoloških procesa prerade nestandardnih koncentrata bakra u cilju optimizacije emisije zagađujućih materija” (Ed. broj: 34023, period realizacije 2011.-2018.) i

 • Rukovodilac projekta „Razvoj tehnoloških postupaka livenja pod uticajem elektromagnetnog polja i tehnologija plastične prerade u toplom stanju četvorokomponentnih legura Al-Zn za specijalne namene” (Ed. broj: 34002, period realizacije 2011.-2018.).

 •  
  Obrazovanje:
   
 • Diplomirani inženjer metalurgije (1996.), Tehnološko metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

 • Magistar tehničkih nauka (2001.), Tehnološko metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu,

 • Doktor tehničkih nauka (2016.) Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu

 •  
  Istraživački rad:
   
  Naučno istraživački rad obuhvata: livenje Al-legura polukontinuiranim postupkom u prisustvu elektomagnetnog polјa, biokompatibilne prevlake na superlegurama za implantate, primenu novih postupaka za izradu ortopedskih implantata od legura na bazi Ti, međufazne fenomene na spoju metala i keramike i preradu sekundarnih sirovina Cu-Ni.
   
  Strani jezik:
   
  Engleski jezik
   
  Odabrani radovi:
   
  1. Aleksandra Patarić, Zvonko Gulišija, Branka Jordović, Lato Pezo, Marija Mihailović, Milentije Stefanović, Chemometric Approach for Mechanical Properties Prediction During the Electromagnetic Casting Process, Materials Transactions, Vol. 56, No. 6 (2015) p.835-839 Link

  2. Marija Mihailović, Karlo Raić, Aleksandra Patarić, Tatjana Volkov-Husović, The Nano-Wetting Aspect at the Liquid Metal/ SiC Interface, Materials and Technology (Materiali in Tehnologije), vol. 49, 3 (2015) p.413-416 ISSN 1580-2949 Link

  3. Zvonko Gulišija, Aleksandra Patarić, Marija Mihailović, The use of electromagnetic field in designing the high quality Al-alloys for hot forging process, Metallurgical & Materials Engineering, Vol 20, No 4, (2014) pp. 247-253, UDC 621.73;537.8 http://metalurgija.org.rs, Savez inženjera metalurgije Srbije Link

  4. Zvonko Gulišija, Aleksandra Patarić, Marija Mihailović, Co-Mo-Cr alloys for dentistry obtained by vacuum precise casting, Zaštita materijala vol.56, 2 (2015) p. 175-178, ISSN 0351-9465 Link

  5. Z.Janjušević, Z. Gulišija, M. Mihailović, A. Patarić: Postrojenje za odvod gasova i otprašivajne indukcionog postrojenja IP150, M84, ITNMS, TR 34002, br.13/2-5 od 07.07.2015.

  6. Z. Janjušević, Z. Gulišija, M. Mihailović, A. Patarić, Effect of tempering on mechanical properties and microstructure of a nigh-strength low-alloy steel Metal Science and Heat Treatment, Vol. 56, Nos. 1-2 (2014) p.81-83, ISSN:0026-0673, (Russian Original No. 1-2, p.23-25, Januar-Februar 2014.) Link

  7. Z.Janjušević, Z. Gulišija, M. Mihailović, A. Patarić: Processes at the interface molten metal-sand mold Journal Metallurgy, vol.53, No 2 (2014), p.197-200, ISSN-0543-5846 Link

  8. Miroslav Sokić, Vladislav Matković, Branislav Marković, Zvonko Gulišija, Aleksandra Patarić, Marija Mihailović, Zoran Janjušević The possibilities of obtaining metallic calcium from Serbian Carbonate Mineral Raw Materials, Chemical Industry & Chemical Engineering Quartetly 20, 3, (2014) p.397-405

  9. Marija D. Mihailović, Aleksandra S. Patarić, Zvonko P. Gulišija, Zoran V. Janjušević, Miroslav D. Sokić, Mogućnosti primene atmosferskog plazma-sprej postupka za dobijanje prevlaka hidroksiapatita na uzorcima od nerđajućeg čelika, Hemijska industrija, (2013), vol.67, No5, str. 753-759, DOI: 10.2298/HEMIND 120910001M Link

  10. Z. Janjušević, Z. Gulišija, M. Mihailović, A. Patarić, M.Sokić, B. Marković, V. Matković: Chemical Thermodynamic Processes At Metal-Mould Interface, Materials Transactions, vol.54, No 10 (2013), p.1925-1929, ISSN 1345-9678 Link

  11. Z.Gulišija, A. Patarić, M.Mihailović, Z.Janjušević, Mehanička svojstva otkovaka od legure AlENAW7075 dobijene elektromagnetnim livenjem, Zaštita materijala vol. 54, 3 (2013) p.255-258, ISSN 0351-9465 Link

  12. Z. Gulišija, M. Stefanović, V.Mandić, S. Aleksandrović, Z.Janjušević, M. Mihailović, A. Patarić, М. Đorđević: Unapređenje projektovanja tehnologije plastične prerade u toplom stanju delova od Al-legura korišćenjem savremenih postupaka numeričkog modeliranja, M84, ITNMS, TR 34002, br 1-55 od 24.12.2013. Tehničko rešenje, verifikovao MNO za materijale.

  13. A. Patarić, M. Mihailović, Z. Gulišija: Quantitative Metallographic Assessment of the Electromagnetic Casting Influence on the Microstructure of 7075 Al Alloy, Journal of Materials Science, 47 (2012), p.793-796, ISSN 0022-2461 Link

  14. Z.Gulišija, A. Patarić, M.Mihailović, M.Sokić: Zaštitne prevlake na bazi hidroksiapatita na implantatima za ortopesdku hirurgiju Poglavlje u monografiji: Korozija i zaštita materijala, Urednici: Z.Gulišija, Č. Lačnjevac, ITNMS i IDK, Beograd (2012) p.715-739 ISBN 978-86-913303-2-3

  15. Z.Gulišija, A. Patarić, M.Mihailović, Z.Janjušević, M.Stefanović, S.Aleksandrović, V.Mandić: Tehnološki postupak livenja aluminijumske legure 7075 u elektromagnetnom polju 2012, ITNMS TR br. I-48 od 24.12.2012. Tehničko rešenje, verifikovao MNO za materijale.

  16. M.Mihailović, A. Patarić, Z.Gulišija, Electrophoretically deposited nanosized hydroxyapatite coatings on 316LVM stainless steel for orthopaedic implants, Chemical Industry and Cemical Engineering Quarterly / CI&CEQ, vol.17, Number 1, (2011), p.45-52 ISSN 1451-9372 Link

  17. Z.Gulišija, A. Patarić, M.Mihailović: The possibility of increasing production efficiency of Al alloys appliying electromagnetic field, Metallurgy vol.50, No 4, (2011), p.253 – 257, ISSN-0543-5846 Link

  18. Zoran Janjušević, Zvonko Gulišija, Marija Mihailović, Aleksandra Patarić, Investigation of Applicability the Hollomon-Jaffe Equation on Tempering a HSLA Steel, CI&CEQ - Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly 15 (3), (2009) p.131-136

  19. A. Patarić, Z. Gulišija, S. Marković, Microstructure Examination of Electromagnetic Casting 2024 Aluminum Alloy Ingots, Practical Metallography, 44 (2007) 6.

  20. A. Patarić, Z. Gulisija, B. Jordović, Microstructure and Characteruzation of Electromagnetic Casting AL 2024 alloy Ingots, Metalurgija (Hr), Vol. 47, br 4 (2008), p 343-346

   

  Kontakt:

   

  tel. (+381 11) 3691-722
  fax: (+381 11) 3691-583
  email: a.pataric@itnms.ac.rs