C U R R I C U L U M     V I T A E

Dragan S. Radulović


Organizaciona jedinica ITNMS:

Centar za pripremu mineralnih sirovina

Profil/Akademsko zvanje:

Doktor tehničkih nauka iz oblasti rudarstva

Trenutno zvanje:

Naučni saradnik

Profesionalne aktivnosti:

Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina-Beograd, 1994-2018.god. U projektnom ciklusu 2011-18 godina učestvovao kao saradnik na projektima tehnološkog razvoj TR 31003 „Razvoj tehnologija i proizvoda na bazi mineralnih sirovina i otpadne biomase u cilju zaštite resursa za proizvodnju bezbedne hrane“ i projektu ТR 34013 “Osvajanje tehnoloških postupaka dobijanja ekoloških materijala na bazi nemetaličnih mineralnih sirovina“

Obrazovanje:
1994. Dipl.ing. rudarstva: Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu. Diplomski rad „Mogućnost zamene kolektora NaIPX kolektorom A-3477 u flotaciji bakra Majdanpek’’, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1994.god.
2000. Magistarska teza: Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu, “Flotabilnost fluorita u uslovima selektivnog flotiranja iz polimetaličnih ruda”, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2000.god.
2011. Doktorska disertacija: Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu, “Uticaj jona apatita i kalcita na njihove površinske osobine“, Univerzitet u Beogradu, 2011.god.


Istraživački rad:

U prethodnom periodu bavio se ispitivanjima na metaličnim i nemetaličnim mineralnim sirovinama. Ispitivanja iz oblasti metaličnih mineralnih sirovina odnosila su na rudu Pb-Zn iz Rudnika „Grot“ -Kriva Feja. Na bogatoj rudi Pb-Zn iz Rudnika „Grot“ obavljena su tehnoloških ispitivanja primene postupka gravitacijske koncentracije za dobijanja koncentrata K/Pb i K/Zn tržišnog kvaliteta. Osim toga ispitan je uticaja varijacije sadržaja Pb i Zn u rudi na Bondov radni index kao i na druge tehnološke parametre, potrošnju energije, energetsku efikasnost rada postrojenja i potrošnju normativa.

Ispitivanja iz oblasti nemetala su se odnosila pre svega na fosfate, karbonate i pirofilit. U svojim ispitivanja na fosfatima se bavio izučavanjem fenomena na granicama faza čvrsto-tečno, čvrsto-gasovito i tečno-gasovito i odredjivanjem uslova selektivnog razdvajanja mineral apatita i kalcita iz flotacijske pulpe. Definisanje promena stanja površina u sistemu apatita-kalcita-voda su izvodjena u prisustvu i bez prisustva reagenasa i jona. Pretpostavljeni mehanizam adsorpcije pojedinih jonskih vrsta na mineralnim površinama je omogućio razumevanje i definisanje uslova selektivnog flotiranja hidroksiapatita iz ležišta „Lisina“.

U okviru ispitivanja koja su obavljena na karbonatima bavio se tehnološkim ispitivanjima mogućnosti dobijanja punioca iz različitih ležišta sa teritorije Srbije i Crne Gore. Na osnovu utvrdjenih karakteristika sirovine iz pojedinih ležišta i dobijenih tehnoloških parametara, odredjeni su tehnološki postupci i definisane su tehnološke šeme sa potrebnim uredjajima i opremom kojima se iz karbonatne sirovine mogu dobiti punioci za različite industrijske grane u skladu sa standardima i zahtevima tržišta.

U okviru ispitivanja obavljenim na rudi pirofilita iz ležišta „Parsović”-Konjic (BiH) bavio se tehnološkim ispitivanjima mogućnostiu dobijanja gotovih proizvoda za primenu u različitim industrijskim granama i ekologiji. Na osnovu utvrđenih fizičko-hemijskih i mineraloških osobina sirovine definisani su tehnološki postupci i tehnološke šeme kojim se dobijaju proizvodi za date namene.

Tehnička rešenja:

Ljubiša Andrić, Živko Sekulić, Milan Petrov, Vladan Milošević, Dragan Radulović, Slavica Mihajlović: „Primena novog tehničkog rešenja u tehnološkom postupku hidrofobizacije živo mlevenog (negašenog) kreča iz pogona "USSB – Kučevo" Tehn. mogućnosti: Može da se primeni u svim pogonima gde se dobija negašeni kreč. Realizatori: Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina – Beograd; Korisnici: "USSB – Kučevo", Novo tehničko rešenje je rezultat realizacije projekta u okviru tehnološkog razvoja: MNTR 6722B. Rešenje u primeni:jul 2005.

Jovanović Vladimir, Canić Neda, Bartulović Zoran, Dragan Radulović: “Tehnološka linija koncentracije osnovnog sulfidnog koncentrata” Tehn. mogućnosti: Može da se primeni pri koncentraciji svih sulfidnih ruda Realizatori: Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina - Beograd; Korisnici: a.d., Rudnik i flotacija "Rudnik" Rudnik. Nova tehnološka linija je rezultat Projekta MNTR 006723 B. Početak primene: 01.12.2005. (2005)

Dragan S. Radulović, Živko Sekulić, Jovica Stojanović (2010): Dobijanje novog proizvoda -koncentrata liskuna (muskovita) iz fosforitske rude „Lisina“, ITNMS, M 82 – Novi proizvod (materijal)

Dragan S. Radulović, Vladimir Jovanović, Branislav Ivošević, Vladan Milošević, Ljubiša Andrić, Zoran Bartulović, Dejan Todorović, Ivana Ilić (2010): Efikasna primena novoosvojenih tehnoloških znanja u polu-industrijskim uslovima rada u cilju dobijanja koncentrata apatita iz fosfatne rude „Lisina“, ITNMS, M 83 –Novo eksperimentalno postrojenje

Dragan S. Radulović, D. Vučinić, J. Stojanović, B. Ivošević, Ž. Sekulić, M. Stojanović, S. Zildžović: Valorizacija fosfatne jalovine iz bliskoistočnih postrojenja za preradu fosfata (Sirija), , TR 31003 i TR34013, ITNMS, 15. 05. 2012. M 83 –Novi tehnološki postupak

Dragan S. Radulović, Branislav Ivošević, Živko Sekulić, Mirjana Stojanović, Aleksandra Daković, Milan Kragović: Novi tehnološki postupak dobijanja punioca za primenu u različitim industrijskim granama na bazi krečnjaka iz ležišta “Maljat”-Danilovgrad, TR 31003 i TR34013, ITNMS, 21. 06. 2012. M 81 – Novi proizvod-tehnologija na medjunarodnom nivou

Dragan S. Radulović, Dušica Vučinić, Mirjana Stojanović, Branislav Ivošević, Dejan Todorović, Vladimir Jovanović, Zoran Bartulović: Unapređenje tehnološkog postupka flotiranja apatita iz fosforitne rude „Lisina“, povećanjem sadržaja čvrste faze sa 25 na 35%, u laboratorijskim i poluindustrijskim uslovima, TR 31003 i TR34013, ITNMS, 09. 05. 2013. M 84 –Bitno poboljšan tehnološki postupak

Dragan S. Radulović, Sonja Milićević, Srđan Matijašević, Slavica Mihajlović, Velimir Antanasković, Vladimir Jovanović: Novi tehnološki postupak dobijanja punioca na bazi krečnjaka iz ležišta “Platac”- Kotor za primenu u sledećim industrijama: boja i lakova, gume i PVC-a, livarskoj, šećera, metalurgiji, stakla, mineralnih đubriva i stočne hrane, TR 31003 i TR34013, ITNMS, 25. 07. 2013. M 81 – Novi proizvod-tehnologija na medjunarodnom nivou

Marija Mihajlović, Mirjana Stojanović, Dragan Radulović, Časlav Lačnjevac, Mirko Grubišić, Zorica Lopičić, Jelena Petrović, Marija Stanojević, Dobijanje mineralnog složenog čvrstog đubriva na bazi prirodnog fosfata i parcijalno modifikovanog zeolita – FosZel, TR 31003, ITNMS, 01. 12. 2014. M 82 –Novi materijal

Živko Sekulić, Vladimir Jovanović, Slavica Mihajlović,Dragan S. Radulović, Vladan Kašić, Branislav Ivošević, Poboljšanje tehnološkog postupka valorizacije litotamnijskog krečnjaka iz ležišta „Dobrilović“u postrojenju Zavoda za poljoprivredu Loznica, TR 34013, ITNMS, 01. 12. 2014. M 84 –Bitno poboljšan tehnološki postupak

Dragan S. Radulović, Anja Terzić, Velimir Antanasković, (2008)
Priprema uzoraka agregata paljenog boksita, elektrotopljenog korunda i šamotnog brašna kao polaznih komponenti za dobijanje konstrukcionih materijala za visokotemperaturnu primenu, ITNMS

Mirjana Stojanović, Dragan S. Radulović, Mirko Grubišić, Deana Ileš (2009)URANOFIX - reaktivni materijal na bazi domaćih fosfata namenjen remedijaciji kontaminiranih zemljišta uranijumom“, ITNMS, T 1-5, 26.03.2009

Dragan S. Radulović, Dušica R.Vučinić, Dejan Todorović (2009) „Unapredjenje tehnologije efikasnim deprimiranje minerala gvoždja u postupku flotiranja apatita iz fosfatne rude „Lisina“, ITNMS

Dragan S. Radulović, Dušica R.Vučinić, V. Kašić (2009) „Unapredjenje tehnologije prerade fosfatne rude „Lisina“ izmenom šeme flotiranja“, ITNMS

Dragan S. Radulović, Branislav Ivošević, V. Jovanović (2009) “Unapredjenje tehnologije dobijanja koncentrata apatita, izmenom procenta čvrste faze u postupku flotiranja fosfatne rude „Lisina“; ITNMS

Odabrani radovi:


Studije

Studija Izvodljivosti:“Eksploatacija Fosforitne Rude 1000.000t/god iz Ležišta "Lisina" kod Bosilegrada i Proizvodnja Koncentrata Fosfata (K/P2O5) Tržišnog Kvaliteta”, Autori: ITNMS-Beograd i GEA doo Pančevo, Rukovodilac studije Prof. dr S. Milošević (ITNMS);

Knjiga 2: “Primarna Prerada Fosforitne Rude "Lisina" – Proizvodnja Koncentrata Fosfata (K/P2O5) Tržišnog Kvaliteta”, Tehnolološko-mašinski deo: S. Milošević, D. Radulović, B. Ivošević, V. Antanasković, D. Vidanović, V. Đošić, Arhiva ITNMS-a, Beograd, 2008.

Inovirana studija izvodljivosti: “Studija izvodljivosti eksploatacije 1.500.000t/god fosforitne rude iz ležišta "Lisina" - kod Bosilegrada i Proizvodnja Koncentrata Fosfata (K/P2O5)”,

Knjiga 4: “Primarna Prerada Fosforitne Rude – Proizvodnja Koncentrata (K/P2O5) Sveska 1: Tehnolološko-mašinski deo: D. Radulović, B. Ivošević, S. Mihajlović, V. Jovanović, V. Antanasković, D. Vidanović, Arhiva ITNMS-a, Beograd, 2009.

Dragan S. Radulović, Vladimir Jovanović, Branislav Ivošević, Vladan Milošević, Ljubiša Andrić, Zoran Bartulović, Dejan Todorović, Ivana Ilić :Studija snimanja parmetara i primena novoosvojenih tehnoloških znanja u polu-industrijskim uslovima rada u cilju dobijanja koncentrata apatita iz fosfatne rude „Lisina“,(2010)

Dragan S. Radulović, Ljubiša Andrić: Studija mogućnosti gravitacijske pretkoncentracije Pb-Zn rude iz rudnika „Grot“, (2016)

Dragan S. Radulović, Ljubiša Andrić: Studija ispitivanju uzoraka (aglomerata), nastalog na proizvodnoj liniji, koji pravi problem u tehnološkom procesu proizvodnje podova “Tarkett”-Bačka Palanka” (2016)

Dragan S. Radulović, Ljubiša Andrić: Studija Tehnoloških ispitivanja mogućnosti gravitacijske koncentracije bogate “Pb-Zn” rude iz Rudnika Grot (Uzorak “Grot 2-1”) (2017)

Dragan S. Radulović, Ljubiša Andrić, Milan Petrov: Studije istraživanja uticaja smanjenja sadržaja metala u ulaznoj rudi na vrednost Bondo-vog radnog indexa Pb-Zn rude iz rudnika “Grot”-Kriva Feja –Vranje (2017)

Dragan S. Radulović, Ljubiša Andrić: Studija o ispitivanju rovne rude pirofilitskog škriljca ležište „Parsovići“ Konjic (Bosna i Hercegovina) (2017)

Dragan S. Radulović, Ljubiša Andrić: Studija određivanja uslova za razdvajanje (separaciju), posle mlevenja, u mineralnom sistemu pirofilita-kvarca u zasebne proizvode, (2018)

Monografije

Ljubiša Andrić, Anja Terzić, Snežana Pašalić, Milan Petrov, Dragan Radulović ’’The Effects of the Phosphates’ Mechanical Activation’’, Book Title: Proceedings of the III Advanced Ceramics and Applications Conference Chapter 23, DOI 10.2991/978-94-6239-157-4_23, ISBN : 978-94-6239-156-7 (Print), 978-94-6239-157-4 (Online), Date: 30-9-2015, 2016, p.339-351 link

book:link chapter:link

Radovi u časopisima od međunarodnog značaja

Dušica R. Vučinić, Dragan S. Radulović, Slaven Đ. Deušić: ”Electrokinetic properties of hydroxyapatite under flotation conditions”, Journal of Colloid and Interface Science, ISSN 0021-9797, 343, Issue 1, 1 March 2010, pp. 239-245

Anja Terzić, Dragan Radulović, Lato Pezo, Ljubiša Andrić, Ljiljana Miličić, Jovica Stojanović, Irena Grigorova, The effect of mechano-chemical activation and surface treatment of limestone filler on the properties of construction composites, Composites: Part B: Engineering, Composites Part B 117 (2017) 61-73, DOI: 10.1016/j.compositesb.2017.02.041 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2017.02.041 ISSN 1359-8368 link

Dragan Radulović, Anja Terzić, Lato Pezo, Ljubiša Andrić, Irena Grigorova, The Chemometric Study of Limestone Physico-chemical Properties and Thermal Behavior for Application in Construction Composites, Science of Sintering vol 49 : no 3 (2017) pp. 247-261. doi: https://doi.org/10.2298/SOS1703247R, UDK 678.046.3, 612.086.3, 620.181.4 ISSN: 0350-820X, eISSN: 1820-7413 link

Dragan Radulović, Darko Božović, Anja Terzić, Maja S. Trumić, Vladimir Simić, Ljubiša Andrić, A Kinetic Study of Limestone Dry Micronization in Ultra-centrifugal Mill with Peripheral Comminuting Path, Journal of Ceramic Science and Technology vol 08 : no 2 (2017) 295-304, DOI: 10.4416/JCST2017-00022, ISSN 2190-9385

W Darko M. Božović, Vladimir M. Simić, Dragan S. Radulović, Filip B. Abramović, Slobodan S. Radusinović, Carbonate filler resources of the Bjelopavlici area, Montenegro, Hemijska industrija 70(5): pp. 493-500, November 2016, DOI: 10.2298/HEMIND150325054B,

Jovanović Vladimir D., Knežević Dinko N., Sekulić Živko T., Kragović Milan M., Stojanović Jovica N., Mihajlović Slavica R., Nišić Dragana D., Radulović Dragan S., Ivošević Branislav B., Petrov Milan M. “Effects of bentonite binder dosage on the properties of green limestone pellets” Hemijska industrija, 2016 On Line-First (00): DOI:10.2298/HEMIND160210023J,

Kontakt:

tel. (+381 11) 3691722
fax. (+381 11) 3691583
e-mail: d.radulovic@itnms.ac.rs