C U R R I C U L U M     V I T A E

Dragan S. Radulović


Organizaciona jedinica ITNMS:

Centar za pripremu mineralnih sirovina

Profil/Akademsko zvanje:

Doktor tehničkih nauka iz oblasti rudarstva

Trenutno zvanje:

Naučni saradnik

Profesionalne aktivnosti:

U prethodnom periodu bavio se ispitivanjima na nemetaličnim mineralnim ispitivanjima pre svega na fosfatima i karbonatima. U svojim ispitivanja na fosfatima se bavio izučavanjem fenomena na granicama faza čvrsto-tečno, čvrsto-gasovito i tečno-gasovito i odredjivanjem uslova selektivnog razdvajanja mineral apatita i kalcita iz flotacijske pulpe. Definisanje promena stanja površina u sistemu apatita-kalcita-voda su izvodjena u prisustvu i bez prisustva reagenasa i jona. Korišćenjem zasićenih rastvora mineral (supernatanta), ispitivan je uticaj delovanja jona jednog minerala na površine drugog u sistemu apatit-kalcit u prisusutvu i bez prisusutva reagenasa koji su korišćeni kao selektivni kolektori, modifikatori i deprimatori u flotacijskom sistemu. Pretpostavljeni mehanizam adsorpcije pojedinih jonskih vrsta na mineralnim površinama je omogućio razumevanje i definisanje uslova selektivnog flotiranja hidroksiapatita iz ležišta „Lisina“.

U okviru ispitivanja koja su obavljena na karbonatima bavio se tehnološkim ispitivanjima mogućnosti dobijanja punioca iz različitih ležišta sa teritorije Srbije i Crne Gore. Na osnovu utvrdjenih karakteristika sirovine iz pojedinih ležišta i dobijenih tehnoloških parametara, odredjeni su tehnološki postupci i definisane su tehnološke šeme sa potrebnim uredjajima i opremom kojima se iz karbonatne sirovine mogu dobiti punioci za različite industrijske grane u skladu sa standardima i zahtevima tržišta.

Obrazovanje:
1994. Dipl.ing. rudarstva: Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu
2000. Magistarska teza: Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu,
2011. Doktorska disertacija: Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu


Istraživački rad:

U okviru dosadašnjeg rada u ITNMS-u bavi se različitim ispitivanjima iz oblasti pripreme mineralnih sirovina. Pre svega postupcima kao što su flotacijska, gravitacijska i magnetna separacija. Osim toga bavi se i postupcima okrupnjavanje mineralnih sirovina, peletizacije i zaštite životne sredine.

U Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina Dragan S. Radulović se u okviru izrade svoje doktorske disertacije: „Uticaj jona apatita i kalcita na njihove površinske osobine“, bavio izučavanjem fenomena na granicama faza čvrsto-tečno, čvrsto-gasovito i tečno-gasovito. Cilj istraživanja u okviru izrade ove disertacije, koja je prijavljena na Rudarsko geološkom fakultetu u Beogradu, je da se definisanjem promena stanja površina minerala hidroksiapatita pretpostave optimalni uslovi flotacijske koncentracije hidroksiapatita, iz veoma složene polimineralne fosfatne rude "Lisina". Ispitivanja vezana za ovu problematiku su vezana za temu 2 projekata koji je prijavljeni kod Ministarstva nauke Srbije za period od 01. 04. 2008. do 31. 03. 2011.godine.
U projektnom ciklusu 2011-14 godina učestvovao kao saradnik na projektima tehnološkog razvoj TR 31003 „Razvoj tehnologija i proizvoda na bazi mineralnih sirovina i otpadne biomase u cilju zaštite resursa za proizvodnju bezbedne hrane“ i projektu ТР 34013 “Osvajanje tehnoloških postupaka dobijanja ekoloških materijala na bazi nemetaličnih mineralnih sirovina“, i kao rezultat istraživanja koja su obavljena u okviru ova dva projekta i projekta TR 19033 iz prethodnog projektnog ciklusa 2008-2011, odbranio je doktorsku disertaciju u decembru 2011. godine.

Tehnička rešenja:

Ljubiša Andrić, Živko Sekulić, Milan Petrov, Vladan Milošević, Dragan Radulović, Slavica Mihajlović: „Primena novog tehničkog rešenja u tehnološkom postupku hidrofobizacije živo mlevenog (negašenog) kreča iz pogona "USSB – Kučevo" Tehn. mogućnosti: Može da se primeni u svim pogonima gde se dobija negašeni kreč. Realizatori: Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina – Beograd; Korisnici: "USSB – Kučevo", Novo tehničko rešenje je rezultat realizacije projekta u okviru tehnološkog razvoja: MNTR 6722B. Rešenje u primeni:jul 2005.

Jovanović Vladimir, Canić Neda, Bartulović Zoran, Dragan Radulović: “Tehnološka linija koncentracije osnovnog sulfidnog koncentrata” Tehn. mogućnosti: Može da se primeni pri koncentraciji svih sulfidnih ruda Realizatori: Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina - Beograd; Korisnici: a.d., Rudnik i flotacija "Rudnik" Rudnik. Nova tehnološka linija je rezultat Projekta MNTR 006723 B. Početak primene: 01.12.2005. (2005)

Dragan S. Radulović, Živko Sekulić, Jovica Stojanović (2010): Dobijanje novog proizvoda -koncentrata liskuna (muskovita) iz fosforitske rude „Lisina“, ITNMS, M 82 – Novi proizvod (materijal)

Dragan S. Radulović, Vladimir Jovanović, Branislav Ivošević, Vladan Milošević, Ljubiša Andrić, Zoran Bartulović, Dejan Todorović, Ivana Ilić (2010): Efikasna primena novoosvojenih tehnoloških znanja u polu-industrijskim uslovima rada u cilju dobijanja koncentrata apatita iz fosfatne rude „Lisina“, ITNMS, M 83 –Novo eksperimentalno postrojenje

Dragan S. Radulović, D. Vučinić, J. Stojanović, B. Ivošević, Ž. Sekulić, M. Stojanović, S. Zildžović: Valorizacija fosfatne jalovine iz bliskoistočnih postrojenja za preradu fosfata (Sirija), , TR 31003 i TR34013, ITNMS, 15. 05. 2012. M 83 –Novi tehnološki postupak

Dragan S. Radulović, Branislav Ivošević, Živko Sekulić, Mirjana Stojanović, Aleksandra Daković, Milan Kragović: Novi tehnološki postupak dobijanja punioca za primenu u različitim industrijskim granama na bazi krečnjaka iz ležišta “Maljat”-Danilovgrad, TR 31003 i TR34013, ITNMS, 21. 06. 2012. M 81 – Novi proizvod-tehnologija na medjunarodnom nivou

Dragan S. Radulović, Dušica Vučinić, Mirjana Stojanović, Branislav Ivošević, Dejan Todorović, Vladimir Jovanović, Zoran Bartulović: Unapređenje tehnološkog postupka flotiranja apatita iz fosforitne rude „Lisina“, povećanjem sadržaja čvrste faze sa 25 na 35%, u laboratorijskim i poluindustrijskim uslovima, TR 31003 i TR34013, ITNMS, 09. 05. 2013. M 84 –Bitno poboljšan tehnološki postupak

Dragan S. Radulović, Sonja Milićević, Srđan Matijašević, Slavica Mihajlović, Velimir Antanasković, Vladimir Jovanović: Novi tehnološki postupak dobijanja punioca na bazi krečnjaka iz ležišta “Platac”- Kotor za primenu u sledećim industrijama: boja i lakova, gume i PVC-a, livarskoj, šećera, metalurgiji, stakla, mineralnih đubriva i stočne hrane, TR 31003 i TR34013, ITNMS, 25. 07. 2013. M 81 – Novi proizvod-tehnologija na medjunarodnom nivou

Marija Mihajlović, Mirjana Stojanović, Dragan Radulović, Časlav Lačnjevac, Mirko Grubišić, Zorica Lopičić, Jelena Petrović, Marija Stanojević, Dobijanje mineralnog složenog čvrstog đubriva na bazi prirodnog fosfata i parcijalno modifikovanog zeolita – FosZel, TR 31003, ITNMS, 01. 12. 2014. M 82 –Novi materijal

Živko Sekulić, Vladimir Jovanović, Slavica Mihajlović,Dragan S. Radulović, Vladan Kašić, Branislav Ivošević, Poboljšanje tehnološkog postupka valorizacije litotamnijskog krečnjaka iz ležišta „Dobrilović“u postrojenju Zavoda za poljoprivredu Loznica, TR 34013, ITNMS, 01. 12. 2014. M 84 –Bitno poboljšan tehnološki postupak

Dragan S. Radulović, Anja Terzić, Velimir Antanasković, (2008)
Priprema uzoraka agregata paljenog boksita, elektrotopljenog korunda i šamotnog brašna kao polaznih komponenti za dobijanje konstrukcionih materijala za visokotemperaturnu primenu, ITNMS

Mirjana Stojanović, Dragan S. Radulović, Mirko Grubišić, Deana Ileš (2009)URANOFIX - reaktivni materijal na bazi domaćih fosfata namenjen remedijaciji kontaminiranih zemljišta uranijumom“, ITNMS, T 1-5, 26.03.2009

Dragan S. Radulović, Dušica R.Vučinić, Dejan Todorović (2009) „Unapredjenje tehnologije efikasnim deprimiranje minerala gvoždja u postupku flotiranja apatita iz fosfatne rude „Lisina“, ITNMS

Dragan S. Radulović, Dušica R.Vučinić, V. Kašić (2009) „Unapredjenje tehnologije prerade fosfatne rude „Lisina“ izmenom šeme flotiranja“, ITNMS

Dragan S. Radulović, Branislav Ivošević, V. Jovanović (2009) “Unapredjenje tehnologije dobijanja koncentrata apatita, izmenom procenta čvrste faze u postupku flotiranja fosfatne rude „Lisina“; ITNMS

Odabrani radovi:

Slavica R. Mihajlović, Dragan S. Radulović, Sonja Z. Milićević, (2014) Application of lime in the polyvinyl chloride industry, Mining and Metallurgy engineering Bor, No 1, 2014, UDC: 622, ISSN: 2334-8836, UDK: 678.743:666.92(045)=20, DOI: 10.5937/MMEB1401057M, pp. 57-62

Dragan S. Radulović, Slavica R. Mihajlović, Živko T. Sekulić, Dušica R. Vučinić (2014) Definition the technology method of apatite flotation concentration from the phosphate deposit ”Lisina“,Mining and Metallurgy engineering Bor, No 2, 2014, UDC: 622, ISSN: 2334-8836, UDK: 622.36/.765(045)=20, DOI:10.5937/MMEB1402131R, pp. 131-138.

D. Radulović, Branislav Ivošević, V. Antanasković, V. Jovanović, Possibility of using limestone from “Kunje” Bar deposit as filler in various industry branches, The 46rd International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor Lake, Bor, Serbia, 1.-4. October (2014), 370-373, ISBN 978-86-6305-026-6, COBISS.SR-ID 210151180, CIP 622(082) 669(082) Publisher: Univesity of Belgrade-Technical Faculty in Bor

Dušica R. Vučinić, Dragan S. Radulović, Slaven Đ. Deušić: ”Electrokinetic properties of hydroxyapatite under flotation conditions”, Journal of Colloid and Interface Science, ISSN 0021-9797, 343, Issue 1, 1 March 2010, pp. 239-245.

Dragan S. Radulović, Dušica R. Vučinić:” Elektrokinetičke osobine apatita u uslovima njegovog flotiranja”, Časopis Tehnika, YU ISSN 0040-2176, broj 5, Časopis Saveza inženjera i tehničara Srbije, strana 1-5, septembar-oktobar 2009.

Dragan S. Radulović, Živko Sekulić, Slavica Mihajlović, Vladimir Jovanović: “Waste material from the flotation ,,Feldspar –Bujanovac” as row material in the ceramic industry after removing the surplus of iron”, Journal of Mining and Metallurgy, ISSN 1450-5959, Volume 41 Section A: Mining, p. 67- 79., Number (1-4), 2005

S. Mihajlović, M. Petrov, Ž. Sekulić, D. Radulović: “Coated limestone in PVC products”, Journal of Mining and Metallurgy, ISSN 1450-5959, Volume 41 Section A: Mining, p. 79- 89., Number (1-4), 2005

Dragan S. Radulovic, Velimir Antanaskovic, Branislav Ivoševic and Slavica Mihajlovic: „Draft solution of primary crushing at limestone and stone aggregates processing plant from deposit “Suvodo”A.D. – Jelen Do“, Journal of Mining and Metallurgy, ISSN 1450-5959, Volume 42 Section A: Mining, p. 15- 27., Number (1-4), 2006

S. Mihajlovic, M. Petrov, Z. Sekulic, D. Radulovic, Fine and ultra fine milling and coating of limestone, Proceedings of XXIII International Mineral Processing Congress, Istanbul, Turkey, 3-8 September (2006), vol. 2, 1006-1010

Kontakt:

tel. (+381 11) 3691722
fax. (+381 11) 3691583
e-mail: d.radulovic@itnms.ac.rs