C U R R I C U L U M     V I T A E

Miroslav Sokić

Organizaciona jedinica:
 
Direktorijum
 
Profil/Akademsko zvanje:
 
Diplomirani inženjer metalurgije, doktor tehničkih nauka
 
Trenutno zvanje:
 
Naučni savetnik
 
Profesionalne aktivnosti:
 
 • Zamenik šefa Centra za metalurške tehnologije, 2006.-2008.
 • Šef Centra za metalurške tehnologije, 2008.-2015.
 • Pomoćnik direktora za metalurške tehnologije i zaštitu životne sredine, 2015.-2016.
 • Rukovodilac sektora za metalurške tehnologije i zaštitu životne sredine, 2016.-2017.
 • VD direktora, 2017.-2018.
 • Direktor, od 2018.
Obrazovanje:
 
Tehnološko-metalurški fakultet, diplomirani inženjer metalurgije – 1993. Magistrirao na tehnološko-metalurškom fakultetu 2000. sa temom: „Istraživanje procesa oksidacionog luženja polimetaličnih koncentrata Pb-Zn-Cu”. Doktorirao na istom fakultetu 2008. sa temom: „Mehanizam luženja polimetaličnih Pb-Zn-Cu koncentrata sumpornom kiselinom u prisustvu odabranih oksidanasa”.
 
Istraživački rad:
 
U toku svog dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada aktivno se bavi istraživanjima u oblasti hidrometalurške i pirometalurške prerade nestandardnih polimetaličnih ruda i koncentrata obojenih, retkih i plemenitih metala i mogućnostima reciklaže nestandardnih sekundarnih sirovina obojenih, retkih i plemenitih metala. Samostalno i u saradnji sa drugim autorima, u okviru svog naučnog opusa publikovao je preko 300 rezultata. Autor je i koautor 45 naučnih radova u vrhunskim, istaknutim i časopisima međunarodnog značaja kategorije M20, jedne vodeće i dve monografije nacionalnog značaja, 8 tehnčkih rešenja na međunarodnom i nacionalnom nivou, jednog objavljenog patenta na nacionalnom nivou, više od 50 radova publikovanih u časopisima nacionalnog značaja kao i više od 200 radova saopštenih na konferencijama međunarodnog i nacionalnog značaja. Takođe, autor je i koautor tri predavanja po pozivu na skupovima međunarodnog značaja i tri na skupovima nacionalnog značaja.

 • Koordinator tima ITNMS-a na projektu tehnološkog razvoja u oblasti materijala i hemijskih tehnologija: „Razvoj tehnologije za preradu niskokvalitetnih koncentrata bakra sa povišenim sadržajem toksičnih elemenata u cilju zaštite životne sredine” (Ed. broj: 34023, Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije, 2011.-2018.) čiji je rukovodilac prof. Dr Nada Štrbac.
 • Predsednik Naučnog veća instituta od maja 2011. – aprila 2018. godine.
 • Angažovan je kao predavač u izvođenju nastave na doktorskim studijama, na studijskom programu Metalurško inženjerstvo na predmetima "Metalurška kinetika" i "Metalurški reaktori" na Tehničkom fakultetu u Boru od 01. 10. 2013. god.
 • Od januara 2010. god. član uređivačkog odbora naučno-stručnog časopisa "Bakar", od marta 2014. god. je član redakcionog odbora, a od 2017. urednik sekcije za metalurgiju časopisa "Tehnika-RGM", i član uređivačkog odbora časopisa Metallurgical & Materials Engineering. Gost urednik specialnog broja (3/2017) časopisa Metallurgical & Materials Engineering posvećenog prof. dr Dragani Živković.
 • Član Glavnog odbora Saveza inženjera metalurgije Srbije (SIMS) od 2011. god., od 2016. god. geleralni sekretar istog Saveza, a od 26. 12. 2017. god. je predsednik Saveza inženjera metalurgije Srbije. Dobitnik je Zahvalnice za unapređenje nauke i tehnologije u oblasti metalurgije i zasluge u ostvarivanju ciljeva i zadataka Saveza inženjera metalurgije Srbije 2012. god.
 • Od 2011. god. je član International Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee (APDTC).
 • Član velikog broja naučnih odbora mađunarodnih naučnih konferencija
 • Kao član komisije učestvovao u izradi doktorskih disertacija 7 doktoranada na Tehnološko-metalurškom fakultetu i Tehničkom fakultetu u Boru Univerziteta u Beogradu.
 • Recenzent je preko 30 naučnih radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima

 
Strani jezik:
 
Ruski, Engleski
 
Odabrani radovi:
 
M. Sokić, J. Stojanović, B. Marković, M. Bugarčić, N. Štrbac, Ž. Kamberović, V. Manojlović, Uticaj strukturno-teksturnih karakteristika sulfidnih mineral na njihovo luženje iz polimetaličnog koncentrata rastvorom natrijum-nitrata i sumporne kiseline, Hemijska industrija, 71, 6 (2017) 461-469. (M23)

M.Dimitrijević, D.Urošević, S. Milić, M.Sokić, R.Marković, Dissolution of Copper from Smelting Slag by Leaching in Chloride Media, Journal of mining and metallurgy, Sec. B: Metallurgy, 53 (3) B (2017) 407-412. (M22)

V. Manojlović, Ž. Kamberović, M. Gavrilovski, M. Sokić, M. Korać, Combustion of metallurgical wastes using secondary aluminum foils, Combustion Science and Technology, 189, 6 (1072-1089) 2017. (M22)

M. Sokić, I. Ilić, V. Manojlović, B. Marković, Z. Gulišija, M. Pavlović, N. Štrbac, Modelling and predicting of end of life vehicles number distribution in Serbia, Acta Polytechnica Hungarica, 13, 4 (2016) 159-172. (M23)

V. Manojlović, Ž. Kamberović, M. Sokić, M. Gavrilovski, M. Korać, Designing of synergistic waste mixtures for a multiphase reactive smelting, Metals, 6, 6 (2016) 138, doi:10.3390/met6060138. (M21)

A. Ćosović, T. Žák, S. Glišić, M. Sokić, S. Lazarević, V. Ćosović, A. Orlović, Synthesis of nano-crystalline NiFe2O4 powders in subcritical and supercritical ethanol, Journal of Supercritical Fluids, 113 (2016) 96–105. (M21)

M. Sokic, Ž. Kamberovic, V. Nikolic, B. Markovic, M. Korac, Z. Andic, M. Gavrilovski, “Kinetics of NiO and NiCl2 Hydrogen Reduction as Precursors and Properties of Produced Ni/Al2O3 and Ni-Pd/Al2O3 Catalysts,” The Scientific World Journal, vol. 2015, Article ID 601970, 9 pages, 2015. doi:10.1155/2015/601970. (M21)

M. Sokić, V. Milošević, V. Stanković, V. Matković, B. Marković, Acid leaching of oxide-sulphide copper ore prior the flotation – a way for an increased metal recovery, Hemijska industrija, 69, 5 (2015) 453-458. (M23)

A. Mitovski, N.Štrbac, D. Manasijević, M. Sokić, A. Daković, D. Živković, Lj. Balanović, Thermal analysis and kinetics of the chalcopyrite-pyrite concentrate oxidation process, Journal of Metallurgy, 54, 2 (2015) 311-314. (M22)

M. Sokić, V. Matković, B. Marković, Z. Gulišija, A. Patarić, M. Mihailović, Z. Janjušević, The possibilities of obtaining metallic calcium from Serbian Carbonate Mineral Raw Materials, Chemical Industry & Chemical Engineering Quartetly, 20, 3 (2014) 397-405. (M23)

D. Živković, N. Štrbac, M. Sokić, V. Andrić, I. Jovanović, M. Jovičić, B. Anđelić, S.Radosavljević, Physicochemical investigation of some archaeometallurgical findings from locality Kmpije (Bor, Serbia), Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 118, 2 (2014) 1369-1373. (M22)

A. Mitovski, N. Štrbac, I. Mihajlović, M. Sokić, J. Stojanović, Thermodynamic and kinetic analysis of the polymetallic copper concentrate oxidation process, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 118, 2 (2014) 1277-1285. (M22)

B. Marković, D. Živković, D. Manasijević, M. Sokić, D. Minić, J. Stajić-Trošić, N. Talijan, Thermal, structural and electrical properties of some Bi-Cu-Ni alloys, Archives of Metallurgy and Materials, 59, 1 (2014) 117-120. (M22)

M. Sokić, B. Marković, V. Matković, N. Štrbac, D. Živković, A. Mitovski, V. Manojlović, Hidometalurški postupak prerade polimetaličnih Pb-Zn-Cu sulfidnih koncentrata luženjem rastvorom sumporne kiseline i natrijum-nitrata pri standardnom pritisku, ITNMS, Beograd, 13/28-6 od 29.12.2014. Novi tehnološki postupak (M83)

V. Nikolić, Ž. Kamberović, Z. Anđić, M. Korać, M. Sokić, V. Maksimović, Influence of synthesis method and modifier addition on the properties of Ni-based catalysts supported on reticulated ceramic foams, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 21, 8 (2014) 806-812. (M22)

M. Sokić, B. Marković, V. Matković, D. Živković, N. Štrbac, J. Stojanović, Kinetics and mechanism of sphalerite leaching by sodium nitrate in sulphuric acid solution, Journal of mining and metallurgy Section B: Metallurgy, 48, (2) B (2012) 185-195. (M21)

V. Matković, Z. Gulišija, M. Sokić, B. Marković, Tehnologija proizvodnje praha kobalt-oksida, ITNMS TR br. I-44 od 29.03.2012. Nova tehnologija na međunarodnom nivou (M81)

M. Vuković, B. Pešić, N. Štrbac, I. Mihajlović, M. Sokić, Linear Polarization Study of the Corrosion of Iron in the Presence of Thiobacillus ferrooxidans Bacteria, International journal of electrochemical science, 7, 3 (2012) 2487 - 2503. (M22)

I.Ilić, Z. Gulišija, M. Sokić, Reciklaža metaličnih sekundarnih sirovina, Monografija, Recenzenti: N. Talijan & N. Štrbac, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd (2010) 260. (M41)

M. Sokić, V. Matković, B. Marković, N. Štrbac, D. Živković, Pasivizacija halkopirita tokom luženja rastvorom sumporne kiseline u prisustvu natrijum-nitrata, Hemijska industrija, Vol. 64, No.4, (2010) 343-350. (M23)

M.Sokić, B.Nikolić, Ž.Kamberović, Prerada polimetaličnih sirovina i međuprodukata obojenih metala, Monografija, Savez inženjera metalurgije Srbije, Beograd (2009) 195. (M42)

M. Sokić, B. Marković, D. Živković, Kinetics of chalcopyrite leaching by sodium nitrate in sulphuric acid, Hydrometallurgy, 95 (2009) 273-279. (M21a)

M. Sokić, I. Ilić, D. Živković, N. Vučković, Investigation of Mechanism and Kinetics of Chalcopyrite Concentrate Oxidation Process, Journal of Metallurgy, 47 (2008) 2, 109-113. (M23)

R. Vračar, L.Šaljić, M.Sokić, V.Matković, S.Radosavljević, Chemical-Technological Processing of the Complex Barite-Sulphide Ore, Scandinavian journal of metallurgy, 32 (6) 2003, 289-295. (M22)

 

Kontakt:

tel. (+381 11 3691 581)
mob: (+381 63 438 241)
fax: (+381 11 3691 583)
email: m.sokic@itnms.ac.rs