C U R R I C U L U M     V I T A E

Miroslav Sokić

Organizaciona jedinica:
ITNMS:
 
Rukovodilac sektora za metalurške tehnologije i zaštitu životne sredine
 
Profil/Akademsko zvanje:
 
Diplomirani inženjer metalurgije, doktor tehničkih nauka
 
Trenutno zvanje:
 
Viši naučni saradnik
 
Profesionalne aktivnosti:
 
 • Rukovodilac sektora za metalurške tehnologije i zaštitu životne sredine od 01.09.2016. godine.
 • Kao rukovodilac sektora organizuje i učestvuje u realizaciji programa, projekata i ugovorenih obaveza u sektoru za metalurške tehnologije i zaštitu životne sredine.
 • Kordinira i učestvuje u pripremi i realizaciji naučno-isttraživačkih projakata za resorno i druga ministarstva, za domaće i inostrane kompanije.
 • Rukovodi poslovima, uslađuje organizaciju i proces rada u sektoru i daje uputstva za operativni rad.
 • Koordinator tima ITNMS-a na projektu tehnološkog razvoja u oblasti materijala i hemijskih tehnologija: „Razvoj tehnologije za preradu niskokvalitetnih koncentrata bakra sa povišenim sadržajem toksičnih elemenata u cilju zaštite životne sredine” (Ed. broj: 34023, Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije, 2011.-2014.) i učesnik na projektu tehnološkog razvoja u oblasti materijala i hemijskih tehnologija: „Razvoj tehnoloških postupaka livenja pod uticajem elektromagnetnog polja i tehnologija plastične prerade u toplom stanju četvorokomponentnih legura Al-Zn za specijalne namene” (Ed. broj: 34002, Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije, 2011.-2014.).
 • Predsednik Naučnog veća instituta od maja 2011. godine.
 • Angažovan je kao predavač u izvođenju nastave na doktorskim studijama, na studijskom programu Metalurško inženjerstvo na predmetima "Metalurška kinetika" i "Metalurški reaktori" na Tehničkom fakultetu u Boru od 01. 10. 2013. god.
 • Od januara 2010. god. član uređivačkog odbora naučno-stručnog časopisa "Bakar" čiji je izdavač Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru, a od marta 2014. god. je član redakcionog odbora časopisa "Tehnika-RGM" čiji je izdavač Savez inženjera i tehničara Srbije.
 • Od 2011. god. je član International Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee (APDTC) i član glavnog odbora Saveza inženjera metalurgije Srbije.
 • Član velikog broja naučnih odbora mađunarodnih naučnih konferencija.
 • Kao član komisije učestvuje u izradi doktorskih disertacija većeg broja doktoranada na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu i Tehničkom fakultetu u Boru.
Obrazovanje:
 
Tehnološko-metalurški fakultet, diplomitani inženjer metalurgije – 1993. Magistrirao na tehnološko-metalurškom fakultetu 2000. sa temom: „Istraživanje procesa oksidacionog luženja polimetaličnih koncentrata Pb-Zn-Cu”. Doktorirao na istom fakultetu 2008. sa temom: „Mehanizam luženja polimetaličnih Pb-Zn-Cu koncentrata sumpornom kiselinom u prisustvu odabranih oksidanasa”.
 
Istraživački rad:
 
U toku svog dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada aktivno se bavi istraživanjima u oblasti hidrometalurške i pirometalurške prerade nestandardnih polimetaličnih ruda i koncentrata obojenih, retkih i plemenitih metala i mogućnostima reciklaže nestandardnih sekundarnih sirovina obojenih, retkih i plemenitih metala.
 
Strani jezik:
 
Ruski, Engleski
 
Odabrani radovi:
 
M. Sokic, Ž. Kamberovic, V. Nikolic, B. Markovic, M. Korac, Z. Andic, M. Gavrilovski, “Kinetics of NiO and NiCl2 Hydrogen Reduction as Precursors and Properties of Produced Ni/Al2O3 and Ni-Pd/Al2O3 Catalysts,” The Scientific World Journal, vol. 2015, Article ID 601970, 9 pages, 2015. doi:10.1155/2015/601970, (IF (2013) = 1,219, 16/55)

M. Sokić, V. Milošević, V. Stanković, V. Matković, B. Marković, Acid leaching of oxide-sulphide copper ore prior the flotation – a way for an increased metal recovery, Hemijska industrija, 2015, DOI:10.2298/HEMIND140509061S, (IF (2014) = 0,364; 121/134)

A. Mitovski, N.Štrbac, D. Manasijević, M. Sokić, A. Daković, D. Živković, Lj. Balanović, Thermal analysis and kinetics of the chalcopyrite-pyrite concentrate oxidation process, Journal of Metallurgy, 54, 2 (2015) 311-314, ISSN 0543-5846. (IF (2014) = 0,959; 27/74)

M. Sokić, V. Matković, B. Marković, Z. Gulišija, A. Patarić, M. Mihailović, Z. Janjušević, The possibilities of obtaining metallic calcium from Serbian Carbonate Mineral Raw Materials, Chemical Industry & Chemical Engineering Quartetly, 20, 3 (2014) 397-405. DOI:10.2298/CICEQ120817022S, ISSN 1451-9372, (IF (2014) = 0,892; 89/134)

D. Živković, N. Štrbac, M. Sokić, V. Andrić, I. Jovanović, M. Jovičić, B. Anđelić, S.Radosavljević, Physicochemical investigation of some archaeometallurgical findings from locality Kmpije (Bor, Serbia), Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 118, 2 (2014) 1369-1373. DOI 10.1007/s10973-014-4050-6, ISSN 1388-6150 (Print) 1588-2926 (Online) (IF (2014) – 2,042; 37/74)

A. Mitovski, N. Štrbac, I. Mihajlović, M. Sokić, J. Stojanović, Thermodynamic and kinetic analysis of the polymetallic copper concentrate oxidation process, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 118, 2 (2014) 1277-1285. DOI: 10.1007/s10973-014-3838-8, ISSN 1388-6150 (Print) 1588-2926 (Online) (IF (2014) = 2,042; 37/74)

B. Marković, D. Živković, D. Manasijević, M. Sokić, D. Minić, J. Stajić-Trošić, N. Talijan, Thermal, structural and electrical properties of some Bi-Cu-Ni alloys, Archives of Metallurgy and Materials, 59, 1 (2014) 117-120. DOI: 10.2478/amm-2014-0018. ISSN 1733-3490. (IF (2014) = 1,090; 23/74)

M. Sokić, B. Marković, V. Matković, N. Štrbac, D. Živković, A. Mitovski, V. Manojlović, Hidometalurški postupak prerade polimetaličnih Pb-Zn-Cu sulfidnih koncentrata luženjem rastvorom sumporne kiseline i natrijum-nitrata pri standardnom pritisku, ITNMS, Beograd, 13/28-6 od 29.12.2014. Novi tehnološki postupak

V. Nikolić, Ž. Kamberović, Z. Anđić, M. Korać, M. Sokić, V. Maksimović, Influence of synthesis method and modifier addition on the properties of Ni-based catalysts supported on reticulated ceramic foams, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 21, 8 (2014) 806-812, DOI: 10.1007/s12613-014-0000-0, ISSN 1674-4799, (IF (2014) = 0,791; 36/74)

M. Sokić, B. Marković, V. Matković, D. Živković, N. Štrbac, J. Stojanović, Kinetics and mechanism of sphalerite leaching by sodium nitrate in sulphuric acid solution, Journal of mining and metallurgy Section B: Metallurgy, 48, (2) B (2012) 185-195. (IF (2012) = 1,435; 12/76)

V. Matković, Z. Gulišija, M. Sokić, B. Marković, Tehnologija proizvodnje praha kobalt-oksida, ITNMS TR br. I-44 od 29.03.2012. Nova tehnologija na međunarodnom nivou

M. Vuković, B. Pešić, N. Štrbac, I. Mihajlović, M. Sokić, Linear Polarization Study of the Corrosion of Iron in the Presence of Thiobacillus ferrooxidans Bacteria, International journal of electrochemical science, 7, 3 (2012) 2487 - 2503.

M.Sokić, B.Marković, V.Matković, N.Štrbac, D.Živković, Mechanism of chalcopyrite leaching in oxidative sulphuric acid solution, Journal of Chemistry and Chemical Engineering 5,1 (2011) 37-41. Chicago, IL, USA.

I.Ilić, Z. Gulišija, M. Sokić, Reciklaža metaličnih sekundarnih sirovina, Monografija, Recenzenti: N. Talijan & N. Štrbac, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd (2010) 260.

M. Sokić, V. Matković, B. Marković, N. Štrbac, D. Živković, Pasivizacija halkopirita tokom luženja rastvorom sumporne kiseline u prisustvu natrijum-nitrata, Hemijska industrija, Vol. 64, No.4, (2010) 343-350. (IF (2010) = 0,137; 123/135)

M.Sokić, B.Nikolić, Ž.Kamberović, Prerada polimetaličnih sirovina i međuprodukata obojenih metala, Monografija, Savez inženjera metalurgije Srbije, Beograd (2009) 195.

M. Sokić, B. Marković, D. Živković, Kinetics of chalcopyrite leaching by sodium nitrate in sulphuric acid, Hydrometallurgy, 95 (2009) 273-279. (IF (2009) = 2,078; 6/70)

M. Sokić, I. Ilić, D. Živković, N. Vučković, Investigation of Mechanism and Kinetics of Chalcopyrite Concentrate Oxidation Process, Journal of Metallurgy, 47 (2008) 2, 109-113.

R. Vračar, L.Šaljić, M.Sokić, V.Matković, S.Radosavljević, Chemical-Technological Processing of the Complex Barite-Sulphide Ore, Scandinavian journal of metallurgy, 32 (6) 2003, 289-295.

 

Kontakt:

tel. (+381 11 3691 722), (+381 63 438 241)
fax: (+381 11 3691 583)
email: m.sokic@itnms.ac.rs