C U R R I C U L U M     V I T A E

Šoštarić Tatjana
Istraživač saradnik
Organizaciona jedinica ITNMS:

Laboratorija za zaštitu životne sredine

Profil/Akademsko zvanje:

Diplomirani biolog,
Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Magistar bioloških nauka,
Naslov teze: „Ekološki značaj sumpornih bakterija u biogeohemijskim ciklusima sumpora i gvožđa u nekim staništima koja sadrže sulfide“
Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

02/2002-
Laboratorija za zaštitu životne sredine, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd.

Naučno-istraživački rad:

Istraživanja u okviru projekata Ministarstva za nauku Republike Srbije:

· „Primena tehničko-tehnoloških rešenja u sanaciji i unapređenju životne sredine“ -- MNT 0098, (2002.-2004.);
· „Tehničko-tehnološka rešenja u razvoju čistih tehnologija kao osnova strategije održivog industrijskog razvoja“ - TR 6707, (2005.-2007.);
· „Rekultivacija deponija isplake i mogućnosti remedijacije i bioremedijacije zemljišta, otpadnih voda i teških taloga, akcidentno incidentno kontaminiranih naftom i njenim derivatima“ - TD 7032, (2005.-2007.);
· „Razvoj postupaka, metoda i materijala za prečišćavanje otpadnih industrijskih gasnih tokova i praćenje uticaja na životnu sredinu“ – TR 21020 (2008.-2010.).
· „Razvoj tehnologija i proizvoda na bazi mineralnih sirovina i otpadne biomase u cilјu zaštite resursa za proizvodnju bezbedne hrane“, u ciklusu projekata od 2011 do 2015. godine projekat Ministarstva prosvete i nauke TR 31003

Radno iskustvo u oblasti:

· Mikrobiologije (izolacija, selekcija, indetifikacija mikroorganizama);
· Monitoring kvaliteta vazduha u industrijskim i urbanim sredinama (imisija);
· Merenja emisije gasovitih polutanata i praškastih materija u industriji;
· Biosorpcija teških metala iz otpadnih voda upotrebom industrijskog otpada.

Odabrani radovi:

• Šoštarić T., Petrović M., Milojković J., Lačnjevac Č., Ćosović A., Stanojević M., Stojanović M. (2015), Application of waste apricot stones from fruit processing industry in environmental clean-up: copper biosorption study, Fruits, 70 5 271-280; DOI10.1051/fruits/2015028

• Marija Petrović, Tatjana Šoštarić, Mirjana Stojanović, Jelena Milojković, Marija Mihajlović, Marija Stanojević, Slavka Stanković (2015), Removal of Pb2+ ions by raw Corn silk (Zea Mays L. ) as a novel biosorbent, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, DOI: 10.1016/j.jtice.2015.06.025

• Petrović M., Šoštarić T., Pezo L., Stanković S., Lačnjevac Č., Milojković J., Stojanović M. (2015). Usefulness of ANN-based model for copper removal from aqueous solutions using agro industrial waste materials, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly (CI&CEQ), Vol 21, No 2, DOI:10.2298/CICEQ140510023P, 249-261.

• Milojković J., Mihajlović M., Stojanović M., Lopičić Z., Petrović M., Šoštarić T., Ristić M. (2014). Pb(II) removal from aqueous solution by Myriophyllum spicatum and its compost: equilibrium, kinetic and thermodynamic study, J Chem Technol Biotechnol, 89 (5): 662-670.

• Stojanović M., Pezo L., Mihajlović M., Petrović J., Petrović M., Šoštarić T., Milojković J. (2014). Chemometric approach for prediction of uranium pathways in the soil, Radiochimica Acta, 102 (8): 701-710.

• Milojković J., Stojanović M., Mihajlović M., Lopičić Z., Petrović M., Šoštarić T., Ristić M. (2014). Compost of aquatic weed Myriophyllum spicatum as low-cost biosorbent for selected heavy metal ions, Water Air and Soil Pollution, 225: 1927.

Kontakt:

Adresa: Franše d’ Eperea 86, 11000 Beograd
Tel: 011/36 91 722, lokal 105 i 130
e-mail: t.sostaric@itnms.ac.rs