C U R R I C U L U M     V I T A E

Šoštarić Tatjana
Istraživač saradnik
Organizaciona jedinica ITNMS:

Centar za zaštitu životne sredine

Profil/Akademsko zvanje:

Diplomirani biolog, doktor biotehničkih nauka

Trenutno zvanje: Naučni saradnik
 
Profesionalne aktivnosti:
 
  Učesnik u realizaciji više projekata finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:
  - 2002. - 2005. MNT 0098: "Primena tehničko-tehnoloških rešenja u sanaciji i unapređenju životne sredine“,
  - 2005. – 2007. TR 6707: “Tehničko-tehnološka rešenja u razvoju čistih tehnologija kao osnova strategije održivog industrijskog razvoja“,
  - 2005. – 2007. TD 7032: „Rekultivacija deponija isplake i mogućnost remedijacije i bioremedijacije zemljišta, otpadnih voda i teških taloga, akcidentno incidentno kontaminiranih naftom i njenim derivatima“,
  - 2008. – 2010. TR 21020: „Razvoj postupaka, metoda i materijala za prečišćavanje otpadnih industrijskih gasnih tokova i praćenje uticaja na životnu sredinu“,
  - 2011. – 2018. TR 31003: „Razvoj tehnologija i proizvoda na bazi mineralnih sirovina i otpadne biomase u cilju zaštite resursa za proizvodnju bezbedne hrane“,
  - 2011. - 2018. TR34013: „Osvajanje tehnoloških postupaka dobijanja ekoloških materijala na bazi nemetaličnih mineralnih sirovina“.
  Učesnik u akreditaciji laboratorije za zaštitu životne sredine za standard SRPS ISO/IEC 17025 (izrada i implementacija procedura, uputstava, metoda).
  Učesnik u izradi dva nova tehnološka postupka, dva bitna poboljšanja postojeće tehnologije, dve kritičke evaluacije podataka i tri baze podataka.
  Obavljala merenja i izradu Elaborata o „nultom stanju” životne sredine.
  Organizacija merenja i izrada Elaborata o merenjima i Izveštaja o ispitivanju emisija zagađujućih materija u vazduh u preko 20 preduzeća u Srbiji.
  Izrada Izveštaja o ispitivanju i Elaborata o merenjima kvaliteta vazduha na oko 20 lokacija u Srbiji.
  Obavljala tehnički i ekološki due diligence za više privrednih društava i više Specijalnih bolnica za rehabilitaciju.
  Od 2016. godine Nezavisni stručnjak Tehničke komisije za ocenu studija o proceni uticaja na životnu sredinu, pri Ministarstvu zaštite životne sredine.
   
Obrazovanje:
 
Diplomirani biolog (2001) Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Magistar bioloških nauka (2007) Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Doktor biotehničkih nauka (2016) Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
Istraživački rad:
 
U toku svog dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada bavila se istraživanjima u oblasti zaštite životne sredine: monitoring kvaliteta vazduha u industrijskim i urbanim sredinama (imisija), merenje emisije gasovitih polutanata i praškastih materija u industriji; primena mikroorganizama u hidrometalurgiji za proces luženja ruda; upotreba otpada iz prehrambene industrije za tretman prečišćavanja otpadnih voda od teških metala.
 
Strani jezik:
 
Engleski jezik
 
Odabrani radovi:

Tatjana D. Šoštarić, Marija S. Petrović, Ferenc T. Pastor, Davor R. Lončarević, Jelena T. Petrović, Jelena V. Milojković, Mirjana D. Stojanović, Study of heavy metals biosorption on native and alkali-treated apricot shells and its application in wastewater treatment. J Mol Liq, 259 (2018) 340-349.

Marija Petrović, Tatjana Šoštarić, Mirjana Stojanović, Jelena Petrović, Marija Mihajlović, Aleksandar Ćosović, Slavka Stanković, Mechanism of adsorption of Cu2+and Zn2+on the corn silk (Zea mays L.). Ecol Eng 99 (2017) 83–90.

Jelena T. Petrović, Mirjana D. Stojanović, Jelena V. Milojković, Marija S. Petrović, Tatjana D. Šoštarić, Mila D. Laušević, Marija L. Mihajlović, Alkali modified hydrochar of grape pomace as a perspective adsorbent of Pb2+ from aqueous solution. J Environ Manage 182 (2016) 292-300.

Petrović M., Šoštаrić T., Stojаnović M., Milojković J., Mihаjlović M., Stаnojević M., Stаnković S., Removаl of Pb2+ ions by rаw Corn silk (Zeа mаys L. ) аs а novel biosorbent. J Tаiwаn Inst Chem E, 58 (2016) 407-416.

Marija Petrović, Tatjana Šoštarić, Mirjana Stojanović, Jelena Petrović, Časlav Lačnjevac, Katarina Trivunac, Slavka Stanković, Karakterizacija i primena oklaska kukuruza za biosorpciju Pb2+, Cu2+ i Zn2+ jona iz vodenog rastvora. Zaštita materijala, 3 (2016) 480 – 487.

Jelena Milojković, Mirjana Stojanović, Marija Mihajlović, Zorica Lopičić, Tatjana Šoštarić, Marija Petrović, Jelena Petrović, Biosorpcija Pb(II) odabranom otpadnom biomasom. Zaštita materijala, 3 (2016) 418 – 423.

Petrović M.S., Šoštаrić T.D., Pezo L.L., Stаnković S.M., Lаčnjevаc Č.L., Milojković J.V., Mirjаnа D. Stojаnović M.D., Usefulness of ANN-bаsed model for copper removаl from аqueous solutions using аgro industriаl wаste mаteriаls. CICEQ, 21 (2015) 249−259.

Šoštаrić T., Petrović M., Milojković J., Lаčnjevаc Č., Ćosović A., Stаnojević M., Stojаnović M., Applicаtion of wаste аpricot stones from fruit processing industry in environmentаl cleаn-up: copper biosorption study. Fruits, 70 (2015) 271-280.

Stojаnović M.D., Lаčnjevаc Č.L., Mihаjlović M.L., Petrović M.S., Šoštаrić T.D., Petrović J.T, Lopiĉić Z.R., Ecological and corrosion behavior of deplated uranium. Hem Ind 69 (2015) 107-119.

Tatjana D. Šoštarić, Marija S. Petrović, Jelena T. Petrović, Jelena V. Milojković, Milan M. Kragović, Časlav M. Lačnjevac, Mirjana D. Stojanović, Uticaj hemijske modifikacije na adsorpcione karakteristike biosorbenta na bazi koštica kajsija. Zaštita materijala 3 (2015) 321-328.

Stojаnović M., Pezo L., Mihаjlović M., Petrović J., Petrović M., Šoštаrić T., Milojković J., Chemometric аpproаch for prediction of urаnium pаthwаys in the soil. Rаdiochim Actа, 102 (2014) 701-710.

Milojković J.V., Stojаnović M.D., Mihаjlović M.L., Lopičić Z.R., Petrović M.S., Šoštаrić T.D., Ristić M.Đ., Compost of Aquаtic Weed Myriophyllum spicаtum аs Low-Cost Biosorbent for Selected Heаvy Metаl Ions. Wаter Air Soil Poll, 225 (2014) 1927.

Jelena V. Milojković, Marija L.Mihajlović, Mirjana D. Stojanović, Zorica R. Lopičić, Marija S. Petrović, Tatjana D. Šoštarić, Mirjana D. Ristić, Pb(II) removal from aqueous solution by Myriophyllum spicatum and its compost: equilibrium, kinetic and thermodynamic study. J Chem Technol Biot, 89 (2014) 662–670.

Jelena Milojković, Marija Mihajlović, Tatjana Šoštarić, Zorica Lopičić, Marija Petrović, Časlav Lačnjevac, Mirjana Stojanović, Ispitivanje efikasnosti različitih sorpcionih materijala za uklanjanje Cu(II) jona iz vodenih rastvora. Zaštita Materijala 3 (2014) 281-286.

Lopičić Z.R., Milojković J.V., Šoštаrić T.D., Petrović M.S., Mihаjlović M.L., Lаčnjevаc Č., Stojаnović M.D., Influence of pH value on Cu(II) biosorption by lignocellulose peach shell waste material. Hem Ind, 67 (2013) 1007-1015.

Stojаnović M., Mihаjlović M., Lopičić Z., Milojković J., Šoštаrić T., Petrović M., The influence of soil type on mаize аnd wheаt urаnium uptаke. Quаl Assur Sаf Crop, 5 (2013) 237-242.

Mirjana Stojanović, Dragi Stevanović, Jelena Milojković, Marija L.Mihajlović, Zorica Lopičić, Tatjana Šoštarić, Influence of soil type and physical chemical properties on uranium sorption and bioavailability. Water Air Soil Poll, 1 (2012) 135-144.


Kontakt:

Adresa: Franše d’ Eperea 86, 11000 Beograd
Tel: 011/36 91 722, lokal 105 i 130
e-mail: t.sostaric@itnms.ac.rs