C U R R I C U L U M           V I T A E

Dejan Č. Todorović


Organizaciona jedinica ITNMS:

Odsek za PMS

Profil/Akademnsko zvanje:

2000.Rudarsko geološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Stečena diploma Rudarski inženjer za

pripremu mineralnih sirovina

2007.-Rudarsko geološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Odsek za Pripremu mineralnih sirovina.

Stečena diploma Magistar tehničkih nauka iz oblasti rudarstva

Zaposlenje:

2000. -Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina. Laboratorija za Pripremu

mineralnih sirovina.

Zvanje:

2000.-2007.Istraživač pripravnik

2007. - Istraživač saradnik

Projekti:

Angažovanje na projektima finansiranim od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije:

2002. – 2004.Projekat 0051B: Razvoj proizvodnje materijala za primenu u metalurgiji, građevinarstvu i mašinogradnji.

2005.-2007.Projekat 6722B: Razvoj proizvodnje punila i prahova u raznim granama industrije.

2008.-2010.Projekat 19033A: Definisanje optimalnih tehnološko-tehničkih parametara proizvodnje prahova ultra finom mikronizacijom.


Učešće u izradi Projekta:

„Valorizacija plemenitih i obojenih metala iz vanbilansnih i prirodnih i otpadnih sirovina“, Arhiva ITNMS, 2001. god.

„Flotacijaska koncentracija oksida mineral Pb-Zn, Rudnik-Rudnik“, Arhiva ITNMS, 2001. god.

„Mogućnost unapređenja postupka selektivne flotacijske koncentracije fosfata-Lisina“, Arhiva ITNMS, 2001. god.

„Istraživanje kinetike suve I mokre magnetske koncentracije kvarcnog peska Kopovi Ub u visokogradijentnim magnetskim separatorima“, Arhiva ITNMS, 2001. god.

„Valorizacija korisnih komponenti iz rude ležišta Rudnik-Rudnik“, Arhiva ITNMS, 2001. god.

„Tehnološko ispitivanje tečljivosti I hidrofobnosti živo mlevenog kreča USSB-Kučevo“, Arhiva ITNMS, 2005. god.

„Izrada tehnoloških ispitivanja valorizacija sigastog peska iz ležišta Kraljeva gora kod Milića, Republika Srpska“, Arhiva ITNMS, 2005. god.

„Preliminarno ispitivanje kaolina lokaliteta Bašića bare, Grebenski I Kameni potok, preduzeća: Rudnik kaolina Motajica a.d. Kobaš-Srbac“, Arhiva ITNMS, 2007. god.

„Ispitivanje drobljivosti i Bondovog radnog indeksa rude limonite-Omarska Prijedor“, Arhiva ITNMS, 2007. god.

„Smanjenje sadržaja Fe2O3 u kvarcnom pesku Rgotina postupcima magnetne separacije“, Arhiva ITNMS, 2008. god.

„Proizvodnja koncentrata mineral fosfata (K/P2O5) iz fosforitne rude ležišta Lisina kod Bosilegrada“, Arhiva ITNMS, 2009. god.

Trenutni istraživački rad:

- Primarne oblasti interesovanja su mu magnetska koncentracija minerala koja je bila predmet istaživanja magistarske teze, kao i flotacijska koncentracija.

- Poboljšanje tehnoloških parametara u pogonima prerade rude bakra RTB Bor.

Jezici:

- Engleski ,

Reference:

Ljubiša Andrić, Vladan Milošević, Milan Petrov, Slavica Mihajlović, Dejan Todorović, Branislav Ivošević, Tehnološka ispitivanja i mogućnost primene krečnjaka Drenovača-Prijedor, Tehnika, januar 2006., (urađena recenzija, rad prihvaćen za štampu), YU ISSN0040-2176, s.

Ljubiša Andrić, Milan Petrov, Siniša Milošević, Slavica Mihajlović, Dejan Todorović: ''Perspectives of dry micronized milling'', 36 International October Conference, 29. Sept.-2. Oct., Donji Milanovac, Serbia and Montenegro,2004., p.260-268.

Ljubiša Andrić, Velimir Antanacković, Slavica Mihajlović, Branislav Ivošević, Dejan Todorović: ''Aspect of Processing Techniques for Recycling of Building Material'', 37th International October Conference on Mining and Metallurgy (XXXVII IOCMM-2005), 03.-06. October 2005, Bor Lake, p.279-287

Ljubiša Andrić, Milan Petrov, Vladan Milošević, Dejan Todorović: ''Primena mikroniziranih nemetaličnih mineralnih sirovina u zaštiti životne sredine'', (Application of Micronized non Metalic Mineral Raw Materials in Environm-ental Protection'), Naučno-stručni skup ''EKOLOŠKA ISTINA'' sa međunarodnim učešćem, Soko banja, 04-07. jun 2006., s.124-130.

J.Stanojev, M. Adamović, B. Ivošević, D. Todorović: Razvoj tehnologije flotacijske koncentracije u flotaciji rudnika “Rudnik“ od 1953 godine do današnjih dana; XVIII Jugoslovenski simpozijum o pripremi mineralnih sirovina, Banja Vrujci, jun 2002 god (18-22).

D. Radulović, V. Jovanović, M. Adamović, B. Ivošević, D. Todorović, S. Mihajlović: Mogućnost Pretkoncentracije Rude Šelita Iz Rudnika "Rudnik". Zbornik radova XIX Simpozijum o pripremi mineralnih sirovina, Oplenac-Topola (2004) .

M. Petrov, V. Jovanović, D. Todorović, A. Ćosović: “Ekspanziona osmoza flotacija u sistemima za pripremu i prečišćavanje otpadnih voda”, XIX Simpozijum o pripremi mineralnih sirovina, ISBN , p. ,Jugoslovenski komitet za PMS, 20-23.10.2004., Oplenac-Topola (2004).

Ž. Sekulić, Z.Bartulović, N.Canić, D. Todorović: Laboratorijska ispitivanja efikasnosti magn. konc. kvarcnog peska za potrebe staklarske industrije. XVIII jugoslovenski Simpozijum o pripremi mineralnih sirovina sa međunarodnim učešćem. Banja Vrujci, jun 2002. , ISBN 86-7352-076-2, p.p.181-185

Ljubiša Andrić, Milan Petrov, Ljubica Pavlović, Živko Sekulić, Dejan Todorović: ¨Perspektive suvog mikronizirajućeg mlevenja nemetaličnih mineralnih sirovina¨,Perspectives of Dry Micronized Milling of Non-Metalic Raw Materials¨), 18. Jugoslovenski simpozijum o pripremi mineralnih sirovina sa međunarodnim učešćem, 11-14 jun, Banja Vrujci, Jugoslavija, 2002., s.77-85.

LJ. Andrić, M. Petrov, S. Mihajlović, D. Todorović, A. Prstić, Z. Aćimović-Pavlović, Tehanička aktivacija keramičkih materijala u atricionom mehanoaktivatoru, III Konferencija o mineralnim sirovinama njihovoj eksploataciji, keramičkoj i opekarskoj proizvodnji, Kanjiža, (2003), 263-270

Dejan Todorović, Nadežda Ćalić, Vesna Logar, Ljubiša Andrić "Mogućnost primene magnetne koncentracije u izdvajanju limonita i getita", Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju - sa međunarodnim učešćem, Soko Banja 01-04 novembar 2006.

Vladan Milošević, Dejan Todorović, Dragan Radulović, Ljubiša Andrić, Vladimir Jovanović, "Model kinetike elektroflotacije ulja iz otpadnih voda štamparije", Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju - sa međunarodnim učešćem, Soko Banja 01-04 novembar 2006.

Branislav Ivošević, Vladimir Jovanović, Vladimir Adamović, Dejan Todorović "Solidifikacija zauljenih tečnosti" I Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju - sa međunarodnim učešćem, Soko Banja 01-04 novembar 2006.

Ivana Ilić, Ljubiša Andrić, Dejan Todorović, Branislav Ivošević "Elektofilterski pepeo kao značajna sekundarna sirovina" Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju - sa međunarodnim učešćem, Soko Banja 01-04 novembar 2006.

Magistarska teza

V. Jovanović,”Korelacija uslova magnetne koncentracije i kvaliteta proizvoda kvarcnog peska”, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 2007.

Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologija

M. Petrov, V. Jovanović, D.Todorović: Bitno poboljšanje kvaliteta prečišćene industrijske vode u ekspanzionoj osmotskoj flotaciji upotrebom (OMK) reagensa, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Franše d’ Eperea 86, Beograd (2004)

M. Petrov, V. Jovanović, D.Todorović: Prototip uređaja za ekspanzionu osmotsku flotaciju u sistemima za pripremu i prečišćavanje otpadnih voda, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Franše d’ Eperea 86, Beograd (2004)

Zoran Bartulović, Ljubiša Andrić, Vladan Milošević, Dejan Todorović, Miodrag Gajić: ’’Tehnološki postupak poboljšanja kvaliteta koncentrata kvarcnog peska ²SRBOKVARC²-RGOTINA’’, Arhiva ITNMS, TR.19033., Br.1-12., 28.04. 2009. god.

Vladan Milošević, Ljubiša Andrić, Dejan Todorović, Branislav Ivošević, Ivana Ilić: ’’Dobijanje novog proizvoda u pogonu »MITTAL RUDNICI PRIJEDOR« D.O.O usitnjavanjem limonitne rude klase krupnoće -20,0+1,6mm i -15,0+1,6mm, Arhiva ITNMS, TR.19033., Br.1-11., 28.04. 2009. god.

Kontakt:

Tel: (+381 11) 3691722
Fax:(+381 11) 3691583
email: d.todorovic@itnms.ac.rs