C U R R I C U L U M     V I T A E

Vladimir Adamović
Istraživač saradnik

Organizaciona jedinica ITNMS:

Centar za zaštitu životne sredine

Akademsko zvanje:

Diplomirani inženjer tehnologije

Trenutno zvanje:

Istraživač saradnik

Profesionalne aktivnosti:

Učesnik u realizaciji više projekata finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:

2005. – 2007. TR 6707: “Tehničko-tehnološka rešenja u razvoju čistih tehnologija kao osnova strategije održivog industrijskog razvoja“,

2005. – 2007. TD 7032: „Rekultivacija deponija isplake i mogućnost remedijacije i bioremedijacije zemljišta, otpadnih voda i teških taloga, akcidentno incidentno kontaminiranih naftom i njenim derivatima“,

2008. – 2010. TR 21020: „Razvoj postupaka, metoda i materijala za prečišćavanje otpadnih industrijskih gasnih tokova i praćenje uticaja na životnu sredinu“,

2011. – 2018. TR 33007: „Implementacija savremennih tehničko-tehnoloških i ekoloških rešenja u postojećim proizvodnim sistemima rudnika bakra Bor i rudnika bakra Majdanpek“,

2011. - 2018. TR34002: „Razvoj tehnoloških postupaka livenja pod uticajem elektromagnetnog polja i tehnologija plastične prerade u toplom stanju četvorokompnentnih legura Al-Zn za specijalne namene“.

Učesnik u akreditaciji laboratorije za zaštitu životne sredine za standard SRPS ISO/IEC 17025 (izrada i implementacija procedura, uputstava, metoda).

Učesnik u izradi novog tehničkog rešenja primenjenog na nacionalnom nivou, tri bitno poboljšanja tehnička rešenja na međunarodnom i pet bitno poboljšanih tehničkih rešenja na nacionalnom nivou, dve kritičke evaluacije podataka i tri baze podataka.

2004. godine položio stručni ispit iz oblasti tehnologije.

Od 2007. godine poseduje Licencu odgovornog projektanta tehnoloških procesa br. 371E17906 koju izdaje Inženjerska komora Srbije. Odgovorni projektant na izadi dva Idejna projekta, jednog Glavnog projekta, jednog Tehnološkog dela Projekta za izvođenje (PZI) i jednog Tehnološkog dela projekta izvedenog objekta (PIO) i učesnik u reviziji jednog Glavnog projekta.

Od 2008. godine Nezavisni stručnjak Tehničke komisije za ocenu studija o proceni uticaja na životnu sredinu, pri Ministarstvu zaštite životne sredine. Član Tehničke komisije za ocene studija o procenama uticaja na životnu sredinu Ministarstva nadležnog za poslove procene uticaja, na više od 50 studija.

Od 2009. godine UNIDO sertifikovani konsultant za čistiju proizvodnju. Učesnik u uvođenju čistije proizvodnje prema UNIDO programu za Fabriku boja „Maksima” Lučani.

2015. godine Nacionalni ekspert na projektu „Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja”

Od 2016. godine Nezavisni stručnjak Tehničke komisije za ocenu uslova utvrđenih u nacrtu integrisane dozvole, pri Ministarstvu zaštite životne sredine

Odgovorni projektant na izradi deset Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, od čega dve u inostranstvu.

Obavljao tehnički i ekološki due diligence za 8 privrednih društava i 6 Specijalnih bolnica za rehabilitaciju.

Organizovao merenja i izradu Elaborata o „nultom stanju” životne sredine na 7 lokacija u Srbiji.

Organizacija merenja i izrada Elaborata o merenjima i Izveštaja o ispitivanju emisija zagađujućih materija u vazduh u preko 20 preduzeća u Srbiji.

Izrada Izveštaja o ispitivanju i Elaborata o merenjima kvaliteta vazduha na oko 20 lokacija u Srbiji.

Obrazovanje

Diplomirani inženjer tehnologije (2000. godina) Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, profil: organska hemijska tehnologija, mentor: prof. dr Ivanka Popović;

Alternativna akademska obrazovna mreža, Beograd, poslediplomski program: „Zaštita životne sredine - izazov za nauku, tehnologiju i društvo“ (2003. godina), mentor prof. dr Željko Grbavčić. Na osnovu uspeha na studijama, dobio nagradu World University Service (WUS) - Austrija;

Doktorand Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Odobrena tema: „Predviđanje indikatora za upravljanje čvrstim otpadom na nacionalnom nivou primenom veštačkih neuronskih mreža“, mentor: prof. dr Viktor Pocajt.

Istraživački rad:

U toku svog dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada bavio se istraživanjima u oblasti zaštite životne sredine: monitoring kvaliteta vazduha u industrijskim i urbanim sredinama, merenje emisije gasovitih polutanata i praškastih materija u industriji; modelovanje generisanja različitih tipova otpada i mogućnosti za njihovu valorizaciju.

Strani jezik:
 
Engleski jezik
 
Odabrani radovi:
 
Vladimir Adamović, Davor Antanasijević, Mirjana Ristić, Aleksandra Perić-Grujić, Viktor Pocajt (2017). Prediction of municipal solid waste generation using artificial neural network approach emhanced by structural break analysis. Environmental Science and Pollution Research. 24(1), 299-311. https://doi.org/10.1007/s11356-016-7767-x

Vladimir Adamović, Davor Antanasijević, Mirjana Ristić, Aleksandra Perić-Grujić, Viktor Pocajt (2018). An optimized artificial neural network model for the prediction of rate of hazarous chemical and healthcare waste generation at the national level. Journal of Material Cycles and Waste Management. 1-15. https://doi.org/10.1007/s10163-018-0741-6

Aleksandar Ćosović, Aleksandra Tripić-Stanković, Vladimir Adamović, Jelena Avdalović, Lopičić Zorica (20113). Analysis of atmospheric precipitation pollution monitoring data for location „Kamenički Vis“, Serbija, Hemijska industrija. 67(3), 525-534. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0367-598X/2013/0367-598X1200118C.pdf

Lynne Katsikas, Nataša Nišević, Milka Ignjatović, Vladimir Adamović, Tatjana Đakov, Ivanka Popović (2003), Radikalna polimerizacija monoetil itakonata, Hemijska industrija, Vol 57, No 11, pp. 553-558. https://doi.org/10.2298/HEMIND0311553K

Vladimir Adamović, Aleksandar Ćosović, Miroslav Sokić, Svetlana Polavder, Violeta Erić, Dragana Jelesić, Titomir Obradović (2016) Prerada mineralnih sirovina u svetlu održivog razvoja i procene uticaja na životnu sredinu. Ecologica, No. 84, pp. 756-761, ISSN 0354-3285 http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/SADRZAJ-BROJ-84-2016.pdf

Vladimir Adamović, Titomir Obradović, Violeta Erić, Aleksandar Ćosović, Sonja Milićević, Vladan Milošević (2014) Modelovanje disperzije zagađujućih gasovitih materija koje se očekuju u emisiji nakon supstitucije energenta u tunelskoj peći, Ecologica, No 76, pp. 714-721, ISSN 0354-3285 http://www.ecologica.org.rs/SADRZAJ-76-2014.pdf

Vladimir Adamović, Aleksandar Ćosović, Jelena Avdalović, Sonja Milićević, Vladan Milošević (2013) Dejstvo zagađujućih materija na osobine mokre depozicije, Ecologica, No 72, pp. 663-667, ISSN 0354-3285 http://www.ecologica.org.rs/SADRZAJ-72-2013.pdf

Vladimir Adamović, Tatjana Jovanović, Aleksandar Ćosović, Jelena Jekić, Mogućnost recikliranja kombinovane ambalaže (2006) Zaštita rada - Časopis za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu radne i životne sredine, Novinsko-izdavačko akcionarsko društvo “Zaštita press“, Beograd, No. 496, pp. 31-34. ISBN: 0044-1880

Vladimir Adamović, Aleksandar Ćosović, Titomir Obradović, Violeta Erić, Sonja Milićević (2014), Determination of the dispersion range of air pollutants around the tunnel kiln emitter, Proceedings of the 46th International October Conference on Mining and Metallurgy - IOC 2014, 01-04 October, 2014, Bor lake, Bor, Serbia, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Mining and Metallurgy Institute Bor, pp. 334-337, ISBN 978-86-6305-026-6.

Vladimir Adamović, A. Ćosović, Mašan Grujić, Branislav Ivošević, Sonja Milićević, Marija Mihailović, Slavica Mihajlović (2014) Dust emissions that can be expected during exploitation of lead-zinc ore from the open pit and its subsequent processing in the flotation plant, Proceedings of the 22nd International Confrence “Ecological Truth” Eco – Ist ’14, 2014, 10–13 June 2014, Bor lake, Bor, Serbia, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, pp. 168–174, ISBN 978-86-6305-021-1 
Kontakt:

Adresa: Franše d’ Eperea 86, 11000 Beograd
Tel: 011/36 91 722, lokal 105 i 130
e-mail: v.adamovic@itnms.ac.rs