Naziv projekta: Razvoj nove generacije konstrukcionih materijala za visokotemperaturnu primenu

Finansijer:Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

Vreme trajanja: 2(dve) godine- 2008-2010

Realizator: ITNMS, Fakultet za gradevinski menadment, Univerzitet Union, Beograd

Rukovodilac : Dr Ljubica Pavlovic, naucni savetnik

Predmet rada:

Istraživanje u ovom projektu odnosi se na dobijanje novih vrsta vatrostalnih betona i evaluaciju i unapredenje performansi postojecih komercijalnih vrsta betona. Istraživanja se baziraju na monitoringu mikrostrukturnih promena i uticaju koje te promene imaju na razlicita svojstva izucavanih kompozitnih materijala kao što su : mehanicka, termo-mehanicka, fizicka, termicka svojstva. Korelacija izmedu svojstava vatrostalnih betona i mikrostrukturnih promena ispituju se pomocu savremenih metoda analize: SEM , Ro anaaliza, Image Pro Plus uz primenu klasicnih destruktivnih i nedestruktivnih metoda analize svojstava konstrukcionih materijla.

U toku istraživanja dizajnirana su dva projekta vatrostalno-betonske mešavine : serija K sa sintetickim agregatom – elektrotopljenim korundom i serija B sa boksitom kao agregatom i šamotnim granulatom kao vatrostalnim puniocem, koja ujedno predstavlja modifikaciju komercijalno dostupnog vatrostalnog betona. U obe serije kao vezivo korišcen je visokoaluminatni cement marke Lafarge. Serije su modifikovane dodatkom hemijskog aditiva i silika praha (silica fume). Svi uzorci se podvrgavaju termickom tretmanu na šest razlicitih temperatura u cilju pracenja navedenih svojstava u toku termickokg tretmana.

Na osnovu dobijenih mehanickih, termomehanickih , fizickih i termickih svojstava ukoliko uslovi u industriji to omoguce bice provereni nabolje dizajnirani sastavi u industrijskim uslovima.

Saradnici na projektu:

1. Anja Terzic, dipl.ing , istraživac saradnik
2. mr Dragan Radulovic, istraživac saradnik
3. Velimir Antanackovic,dipl. Ing, strucni savetnik
4. prof. dr Dušan Izvonar FPU angažovan kao spoljni saradnik, dao predlog da prestane sa radom na projektu 19012
5. prof. dr Ilija Nikolic, FGM
6. prof.dr Zoran Cekic, FGM
7. dr Suzana Koprivica, vanr. prof FGM