Projekat TR – 19030A

Razvoj tehnologije za preradu niskokvalitetnih koncentrata bakra sa povišenim sadržajem toksičnih elemenata u cilju zaštite životne sredine (2008-2010)

Finansijer: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
Realizator: Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu
Subrealizator: Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina – ITNMS, Beograd
Rukovodilac projekta:dr Nada Štrbac, redovni profesor, Tehnički fakultet u Boru
Koordinator projekta u ITNMS-u: dr Miroslav Sokić

Predmet rada:

Smanjenje koncentracije bakra u domaćim rudnim ležištima dovelo je do neophodnosti prerade rude sa oboda već eksploatisanih rudnih tela u kojima je povećana koncentracija štetnih primesa i pratioca bakra, u prvom redu Zn, Pb, As, Cd, Hg, Ni i dr. Ova činjenica ukazuje na urgentnu neophodnost poboljšanja ekoloških parametara procesa u okviru postojeće tehnologije proizvodnje bakra u TIR-u u Boru, što je ujedno i osnova ovog projekta. Predmet rada je razvoj tehnološkog postupka za preradu nisko-kvalitetnih domaćih koncentrata bakra sa povišenim sadržajem toksičnih primesa.

U prvoj fazi realizacije biće ispitano ponašanje primesa u koncentratu u toku procesa oksidacionog prženja i topljenja koncentrata bakra. Pri ispitivanju će biti praćen uticaj količine primesa i parametara procesa (temperatura, vreme, protok vazduha, pritisak i veličina čestica koncentrata) na termodinamičke i kinetičke pokazatelje procesa oksidacije. Nakon izvršene analize uticaja koncentracije primesa na na konetiku procesa oksidacionog prženja i topljenja, biće predložene metoda za smanjenje njihovog sadržaja na ekološki prihvatljiv način.

U drugoj fazi biće ispitani efekti različitih postupaka uklanjanja štetnih primesa iz koncentrata bakra i njihova optimizacija za uslove tretmana koncentrata bakra iz borskog ležišta. Osnovna karakteristika postupaka je hidrometalurški tretman koncentrata radi rastvaranja primesa pre pirometalurškog tretmana. Za smanjenje sadržaja primesa biće ispitani sledeći postupci: 1. alkalno luženje koncentrata upotrebom natrijum-sulfida, nakon mehaničke aktivacije finim mlevenjem i 2. luženje koncentrata sa netrijum-hipohloritom pod alkalnim uslovima oksidacije uz rastvaranje arsena i ostalih štetnih primesa u oblik MeO43-, pri čemu halkopirit ostaje u sulfidnom obliku pogodnom za dalji pirometalurški tretman.

Konkretni rezultat projekta ogledaće se u potpunom poznavanju fizičko-hemijskih pokazatelja procesa oksidacionog prženja koncentrata sa povišenim sadržajem štetnih primesa i na osnovu toga izvedene tehnologije za ekološki ispravno uklanjanje istih. Navedena tehnologija hidrometalurškog tretmana koncentrata bakra uklopila bi se u postojeću tehnologiju nakon procesa flotacije, a pre procesa oksidacionog prženja. Na taj način bi koncentrat bakra bio oslobođen štetnih primesa koje je nemoguće ukloniti flotacionim tretmanom i kao takav bi mogao neometano da se tretira prženjem u fluosolid reaktoru.

Saradnici na projektu:

1. dr Miroslav Sokić, naučni saradnik, ITNMS
2. mr Vladislav Matković, istraživač saradnik, ITNMS
3. mr Branislav Marković, istraživač saradnik, ITNMS
4. dr Nada Štrbac, redovni profesor, Tehnički fakultet u Boru
5. dr Ivan Mihailović, docent, Tehnički fakultet u Boru
6. dr Milovan Vuković, docent, Tehnički fakultet u Boru
7. dr Slavica Prvulović, docent, Tehnički fakultet u Boru
8. Milorad Ćirković, istraživač saradnik, Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru
9. Aleksandra Ivanović, istraživač pripravnik, Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru