Projekat br: TR 20016

Naziv projekta: Razvoj i primena proizvoda na bazi mineralnih sirovina u proizvodnji bezbedne hrane

Vreme trajanja projekta: 2008-2010 god.

Finansijer: Ministarstvo za nauku i tehnološkiu razvoj, Republike Srbije

Realizator: Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd

Rukovodilac: Dr Milan Adamović

Predmet rada:

Proizvodnja hrane sa atributom higijenski ispravne i zdravstveno bezbedne ograničava i/ili isključuje upotrebu pesticida, /herbicida, fungicida, insekticida/ veštačkih đubriva, antibiotika, hormona i drugih hemijskih sredstava. Zbog toga alternativna rešenja, koja mogu da doprinesu unapređenju proizvodnje bezbedne hrane dobijaju na značaju. Neke od ovih sirovina kao npr. zeolit, bentonit i datomejska zemlja su izuzetno dobri adsorbenti za zdravlje ljudi, biljaka i životinja štetnih materija, (toksina, toksičnih metala, radionuklida, amonijaka, ugljen dioksida, metana). Na taj način one doprinose očuvanju zdravlja biljaka i životinja, kvalitetu njihovih proizvoda i zaštiti životne sredine.

Predmet istraživanja obuhvata više multidisciplinarno povezanih tematskih okvira koji se odnose na

U zemljištu sa nepovoljnim fizičko-hemijskim osobinama, degradiranom i kontaminiranom ispituje se uticaj pojedinačnog ili komplementarnog uticaja više ispitivanih mineralnih sirovina na korekciju pH, mobilnosti NH4 oblika N, mobilnost toksičnih metala (Pb, Cd, Zn, As) i radionuklida. Utvrđuje se u kom stepenu efikasnost primene mineralnih sirovina zavisi od fizičko-hemijskih osobina zemljišta, kakvi su oblici toksičnih metala (vodnorastvorljiv, lako pristupačan, ukupan), količina toksičnih metala i radionuklida u tkivu biljaka (koren i nadzemna masa) kao i njihov uticaj na razvoj biljaka (visinu, masu lista i korena).

Kod životinja se utvrđuju efekati proizvoda i preparata na bazi ispitivanih mineralnih sirovina i drugih dodataka na, prinos mesa, mleka, jaja, efikasnost iskorišćavanja hrane, uspešnost reprodukcije, na količinu rezidua štetnih materija u tkivima (toksini, toksični metali, radionuklidi), važnije hemijske i biohemijske karakteristike krvi, sadržaja želuca, kvalitet peleta stočne hrane (čvrstoća, trajnost, vodootpornost ) drugi interesantni parametri.

Predmet istraživanja obuhvata i određivanje ulaznih parametara i tehnološko tehničkih uslova u procesu proizvodnje novih prozvoda i preparata na bazi ispitivanih mineralnih sirovina i drugih dodataka mineralnog ili organskog porekla

Putem laboratorijskih (in vitro) i bioloških ogleda (in vivo) u poljskim i farmskim uslovima proverava se efikasnost delovanja ispitivanih proizvoda i preparata u rešavanju određenih problema i preveniranja poremećaja u proizvodnji bezbedne hrane.

Saradnici na projektu:

Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd

Milan Adamović , naučni savetnik

Mirjana Stojanović, viši naučni saradnik

Grubišić, istraživač saradnik

Milojković, istraživač saradnik

Ileš, stručni savetnik

Fakultet veterinarske medicine,Beograd

Horea Šamanc , redovni profesor

Natalija Fratrić, docent

Danijela Kirovski, docent

Ivan Vujanac , asistent

Blageje Dimitrijević, asistent

Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun

Dragi Stevanović, redovni profesor

Goran Grubić, redovni profesor

Bojan Stojanović, asistent

Ivana Adamović, asistent

Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd

Marina Vukić -Vranješ, naučni saradnik

Nada Kosanović, naučni sardnik

Institut PKB Agroekonomik, Beograd-Padinska Skela

Mihailo Radivojević, istraživač saradnik

Snežana Đjurović, stručni saradnik

A.D.bio-ekološki centarZrenjanin

Aleksandra Bočarov-Stanćić, viši naučni saradnik