PROJEKAT 19002:

Razvoj i primena novih tehnoloških postupaka prerade polimetaličnih ruda u cilju dobijanja volframa, bizmuta i srebra (2006-2010)

FINANSJER: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije; AD Rudnik i flotacija - Rudnik

REALIZATORI:
1. Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, ITNMS;
2. Institut za rudrastvo i metalurgiju, IRM;
3. Tehnički fakultet Bor Univerziteta u Beogradu, TF

RUKOVODILAC PROJEKTA: dr SLOBODAN A.RADOSAVLjEVIĆ, naučni savetnik ITNMS

PREDMET RADA:

Predmet Projekta je osvajanje novih tehnoloških rešenjaiprevođenja osnovnih koncentrata šelita (sadržaj: WO3 7 – 26 %) i kolektivnih koncentrata sulfida (Pb 8 %; Ag 0,2 %; Bi 8 %),do višihfunkcionalnih materijala (komponente, legure, kompoziti). Pomenuti koncentrati mogu da seproizvedu iz domaćih resursa (rudna polja:Rudnik, Boranja, i dr.).

Istraživanja se usmeravajuka novim tehničkim rešenjimaiosvajanju novih komponentnih materijalaiz šelitskih koncentrata (operacijama PMS ihidrometalurgije):volframtrioksid, volfram prah iamonijumparavolframat. Takođe, u pomenutim koncentratima nalazi se visok sadržaj srebra (preko 300 g/t), koje će biti predmet istraživanja i mogućnost njegovog prevođenja u upotrebljivumaterijalnukomponentu.

Projektom jeplanirano uvođenje nove tehnologijei prevođenjeosnovnog koncentrata sulfida (operacijama PMS ihidrometalurgije) ustanje za direktnu funkcionalnu primenumaterijala na bazi olova, bizmuta i srebra.

Novi funkcionalni materijali predstavljajustrateški važneproizvode u Srbiji. Takođe,pomenuti materijaliveoma su traženi u okolnim zemaljama i EU.

SARADNICI PROJEKTA:

1. mr ZORAN B.BARTULOVIĆ, oblast PMS,istraživač-saradnik ITNMS
2. SNEŽANA N.ZILDžOVIĆ, oblast hemija,viši stručni saradnik ITNMS
3. BRANISLAV B. IVOŠEVIĆ, oblastPMS,viši stručniistraživač
4. mr VLADAN D. KAŠIĆ, oblastgeologija,istraživač-saradnik ITNMS
5. m rJOVICA N. STOJANOVIĆ,oblast mineralogija,istraživač-sradnik ITNMS
6. LjILjANAR. AVRAMOVIĆ,oblast tehnologija,stručni savetnik IRM
7. RADOJKA R. JONOVIĆ, oblasttehnologija,viši stručni saradnik IRM
8. SRĐANA R. MAGDALINOVIĆ,oblastPMS,stručnisaradnik IRM
9. dr DRAGAN B. MILANOVIĆ,oblastPMS,istraživač-saradnik
10. mr ZORAN D. STEVANOVIĆ,oblastPMS,istraživač-saradnik
11. dr ZORAN S. MARKOVIĆ,oblastPMS,redovni profesor TF