Projekat :  TR 31003
Oblast:            Biotehnologija
Naziv:
RAZVOJ TEHNOLOGIJA  I PROIZVODA   NA BAZI MINERALNIH SIROVINA I  OTPADNE BIOMASE U CILJU ZAŠTITE RESURSA ZA PROIZVODNJU BEZBEDNE HRANE
Vreme trajanja:                                             2011 – 2014
Rukovodilac:                         Dr   Mirjana Stojanović, naučni savetnik  
 
Određene alumosilikatne mineralne sirovine (zeolit, apatit, bentonit,sepiolit..)  i otpadna biomasa iz slatkih voda (Myriophillum spicatum) kao i nusproizvodi prehrambene industrije (koštice voća i oklasak  kukuruza) u određenim uslovima imaju slične funkcionalne osobine. Procesom modifikacije i tehnološkim tretmanom   razviće se novi proizvodi,ciljnih karakteristika,  remedijenti i adsorbenti – biosorbenti toksičnih metala i  radionuklida  prisutnih u  zemljištu, vodama, dodacima  stočnoj hrani,  sa ciljem sprečavanja njihovih negativnih  uticaja na fiziološke procese biljaka i životinja i ugrožavanja bezbednosti hrane. Posebnu aktuelnost projekta čini ispitivanje efikasnosti  alumosilikanih materijala za preveniranje patofizioloških poremećaja kod životnja  u uslovima toplotnog stresa usled klimatskih promena. Istraživanja obuhvataju  razvoj fitoremedijacionih tehnologija,adsorbent-fitoakumulator, namenjenih rekultivaciji zemljišta. Razvoj đubriva, na bazi domaćeg fosfata, modifikovanog zeolita i otpadne bio mase kao donora mikroelemenata, čijom primenom će  se doprineti  povećanju plodnosti zemljišta. Projekat je koncipiran na multidisciplinarnoj osnovi i obuhvata pet tema. Primena  rezultata projekta u vidu  novih materijala, proizvoda  i ekotehnologija  doprineće  proizvodnji  bezbedne hrane i zaštiti životne sredine.Rezultati projekta su i supstitucija skupih uvoznih proizvoda, pokretanje domaćih prerađivačkiih kapaciteta i  osposobljavanje mladih istraživaća za naučni rad.

Spisak istraživača:

NIO: ITNMS, Franše D Eperea 86, Beograd
Ime i prezime Z v a nj e I.M.
Dr Mirjana D.Stojanović viši naučni saradnik 10
Dr Adamović J. Milan naučni savetnik 10
Mr Mirko  S.Grbišić istraživač saradnik 12
Mr Dragan Radulović istraživač saradnik 2
Jelena V. Milojković istraživač saradnik 10
Zorica Lopičić istraživač saradnik 12
Deana A. Ileš stručni savetnik 6
Tatjana D. Šoštarić istraživač saradnik 10
Marija L.Mihajlović Istraživać pripravnik 6
NIO: Poljoprivredni fakultet, Nemanjina 6, 11070  Zemun
dr Dragi R. Stevanović redovni profesor 0
Dr Časlav  M.Lačnjevac redovni profesor 2
dr Duško Vitorović redovni profesor 4
Mr Aleksandar  Z.Kostić  Asitent pripravnik 2
NIO: Veterinarski fakultet, Bulevar JA 18,  11000 Beograd
dr Šamanc A Horea redovni profesor 2
dr Ivan Vujanac asistent 2
 Dr Olivera J Pešut docent 8
dr Kirovski Lj. Danijela docent 2
dr Gordana  S.Vitorović
mr Branislava  Mitrović
redovni profesor
asistent
6
6
NIO:Institut PKB Agroekonomik,  Padinska Skela
Dr  Radivojević Mihailo naučni saradnik 4
NIO: Fakultet za biofarming Backa Topola
Dr Zdravko Hojka Docent 0