Projekat: TR 34001
 
Naziv projekta:                         RAZVOJ STAKALA SA KONTROLISANIM OTPUŠTANJEM JONA ZA PRIMENU U POLJOPRIVREDI I MEDICINI
Vreme trajanja:                       2011 – 2014
Finansijer:                                Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije
Institucije realizatori:              Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina,
                                                   Beograd,Tehnološko-metalurški fakultet Beograd,
                                                   Poljoprivredni fakultet Beograd.
 
Rukovodilac:                           Dr Srđan Matijašević, naučni saradnik
 
Sadržaj projekta:
 
Cilj ovog projekta je osvajanje nove generacije materijala na bazi višekomponentnih fosfatnih stakala koji bi se koristili za ishranu povrtarskih kultura i kao materijali sa svojstvima bioresorpcije za primene u medicini.
Prednost ovih materijala je što su stakla fleksibilna na promene hemijskog sastava, a to omogućava da se mogu uvoditi nove komponente, menjati njihovi sadržaji i da se na taj način može po potrebi dizajnirati kinetika i mehanizam proces rastvaranja. Isti sastavi se mogu dobiti sa amorfnom (stakla) ili sa uređenom kristalnom strukturom (staklokeramike), što otvara dodatne mogućnosti za podešavanje njihovih osobina. Pored toga, dolazi do samoregulacije procesa rastvaranja pri čemu se brzine izdvajanja komponenata izjednačavaju sa brzinama utroška, čime se njihovo nagomilavanje ili nedostatak, koji mogu da budu štetni, otklanja. Oni pozitivno utiču na proces azotofiksacije u zemljištu što je od ključnog značaja za razvoj mikroflore. Takvo delovanje uslovljeno je formiranjem klastera mikroelemenata na površini staklenih granula. Sporo rastvorna stakla su dobri materijali i za hranjenje kolonija algi i bakterija u biološkoj zaštiti biljaka i drugim primenama za eko-inženjering.

U medicini postoji potreba za materijalima koji se resorbuju u dužim vremenskim periodima. Njihovim korišćenjem znatno se smanjuju traume bolesnike i troškovi lečenja i povećava kapacitet ljudskog tela ka samoobnavljanju. Materijali na bazi ovih stakala su pogodni kandidati za ispunjenje ovih zahteva.

U ovom projektu planiran je razvoj i osvajanje fosfatnih stakala i staklokeramika sa kontrolisanim otpuštanjem jona na bazi dva i više graditelja stakla sa dodatkom mikroelemenata( Fe, Mn, Co, Mo, Zn, Cu, Se) koja bi se koristli za ishranu povrtarskih kultura(kupusa, krastavca, šargarepe, paradajza, paprikre, i dr.) i kao materijali sa svojstvima bioresorpcije u ljudskom telu.
 
Spisak istraživača:

NIO: ITNMS, Beograd
Ime i prezime Z v a nj e I.M.
 
Dr Mihajlo Tošić naučni savetnik 9
Dr Vladimir Živanović naučni saradnik 6
Mr Srđan Matijašević istraživač saradnik 6
Jelena Nikolić istraživač saradnik 6
Snežana Zildžović istraživač saradnik 12
 
NIO: Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
Dr Snežana Grujić docent 2
Sonja Ždrale istraživač pripravnik 6
 
NIO: Poljoprivredni fakultet, Beograd
dr Ana Vujošević asistent 4