Projekat TR –34002

Razvoj tehnoloških postupaka livenja pod uticajem elektromagnetnog polja i tehnologija plastične prerade u toplom stanju četvorokomponentnih legura Al-Zn za specijalne namene

Vreme trajanja:             2011 – 2014
Finansijer:                      Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije
Realizatori:                     Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina – ITNMS, Beograd
                                         Mašinski fakultet u Kragujevcu
                                        
Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu
Rukovodilac projekta:   Prof. dr Zvonko Gulišija, naučni savetnik
 
Predmet rada:
Rad na ovom projektu obuhvata istraživanja i osvajanje tehnološkog postupka livenja pod uticajem elektromagnetnog polja odabrane legure iz serije EN AW 7000. Legure iz ove serije sa 5-7% Zn spadaju u grupu inovativnih materijala, koji predstavljaju osnovu za razvoj modernih tehnoloških postupaka obrade toplim kovanjem, podrazumevajući principe virtuelne proizvodnje. Sadašnja proizvodnja i prerada ovih legura je dugotrajna i skupa jer se sastoji iz niza tehnoloških operacija. Istraživanja obuhvataju livenje bez elektomagnetnog polja i nekoliko serija livenja pod uticajem elektromagnetnog polja, sa različitim radnim parametrima. Uporedo se radi na primarnim i na sekundarnim legurama, uz modifikaciju i korekciju sastava. Mehanička i mikrostrukturna karakterizacija dobijenih uzoraka formiraće bazu podataka za optimizaciju uslova livenja koji obezbeđuju dobijanje zadovoljavajuće mikrostrukture, a time i mehaničkih svojstava, pa će u realnim uslovima omogućiti izbacivanje tehnoloških operacija presovanja, mašinske obrade i skraćenje homogenizacionog žarenja. Ova istraživanja vode do dobijanja kvalitetnih i konkurentnih proizvoda na tržištu uz znatnu uštedu energije i vremena. Za delove iz proizvodnog programa korisnika istraživanja, koji su izrađeni od odabrane legure uradiće se numerička simulacija postupka toplog kovanja u softveru SIMUFACT.FORMING 8.1. Za realne otkovke i različite polazne materijale - leguru dobijenu klasičnim livenjem i leguru dobijenu livenjem u elektromagnetnom polju sprovedeno modeliranje omogućiće pouzdanu naponsko-deformacionu analizu za postupak toplog kovanja u 3D prostoru. Istraživanjima će se formirati nova baza podataka za toplu obradu odabrane legure, posebno u oblasti krivih tečenja za različite oblasti brzine deformacija. Rezultati numeričke simulacije omogućavaju kvalitetniji pristup konstrukciji kovačkih alata i optimizaciju procesa, čime se bitno podiže tehnološki nivo obrade toplim kovanjem.

Saradnici na projektu:

1.         prof.dr Zvonko Gulišija, naučni savetnik, ITNMS
2.         dr Zoran Janjušević, viši naučni saradnik, ITNMS
3.         mr Marija Mihailović, istraživač saradnik, ITNMS
4.         mr Aleksandra Patarić, istraživač saradnik, ITNMS
5.         dr Miroslav Sokić, naučni saradnik, ITNMS
6.         mr Branislav Marković, istraživač saradnik, ITNMS
7.         mr Vladislav Matković, istraživač saradnik, ITNMS
8.         dr Milentije Stefanovic, redovni profesor, Mašinski fakultet u Kragujevcu
9.         dr Vesna Mandic, vanr.profesor, Mašinski fakultet u Kragujevcu
10.       dr Srbislav Aleksandrovic, redovni profesor, Mašinski fakultet u Kragujevcu
11.       dr Zagorka Aćimović-Pavlović, vanr.profesor, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu
12.       dr Marija Mihajlović, naučni saradnik, ITNMS
13.       mr Vladimir Adamović, istraživač saradnik, ITNMS