Projekat br: 19016

Naziv projekta vreme trajanja

Razvoj komercijalnih proizvoda na bazi sumpornog betona i sumpor-modifikovanog asfalta; 2 godine za period 1.4.2008.-31.3.2011.

Finansijer: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

Realizator: ITNMS, Beograd

Rukovodilac: Dr Velislav Vidojkovic

Predmet rada:

U procesu rafinacije nafte, prilikom njenog odsumporavanja u Claus-ovom procesu, dobijaju se znacajne kolicine elementarnog sumpora. Pooštravanjem medunarodnih standarda o sadržaju štetnih primesa u derivatima nafte (pa tako i sumpora), u svetu je veoma izražen trend porasta zaliha elementarnog sumpora. Zbog toga su nalazišta prirodnog sumpora izgubila na znacaju, a cena elementarnog sumpora na svetskom tržištu je postala simbolicna. Isti trend se zapaža i kod nas, pa vec danas sumpor koji nastaje u procesu rafinacije nafte u domacim rafinerijama predstavlja znacajan ekološki problem. Projekcije rada domacih rafinerija u narednih nekoliko godina pokazuju da ce u tom periodu kolicine generisanog sumpora iz procesa rafinacije nafte kod nas narasti na blizu 60.000 tona godišnje. S druge strane, potrebe tradicionalnih domacih potrošaca elementarnog sumpora, kao što su industrija gume, boja i poljoprivreda, ne mogu ni približno da utroše ni današnje kolicine sumpora koje nastaju u domacim rafinerijama.

Problem zaliha sumpora se u svetu rešava korišcenjem sumpora u razlicite svrhe, pre svega za dobijanje sumpornog betona, asfalta na bazi sumpora, za proizvodnju veštackih dubriva na bazi sumpora itd. U proteklom periodu istraživanja definisani su termodinamicki i fizicko–hemijski parametri dobijanja sumpornog betona i asfalta na bazi sumpora, odnosno ovladano je tehnološkim postupcima laboratorijske proizvodnje. Primena komercijalnih proizvoda na bazi sumpornog betona i sumpor–modifikovanog asfalta podrazumeva da se definišu specificne karakteristike ovih materijala u odnosu na specificnosti realne primene potencijalnih komercijalnih proizvoda. Kada je rec o sumpornom betonu, njegova primena za proizvodnju gradevinskih blokova, podova na farmama ili pogonima hemijske industrije, poplocavanje trotoara, izradu ivicnjaka i bankina, proizvodnju drenažnih cevi ili cevi za odvod otpadnih voda itd. podrazumeva medusobno razlicite fizicko–hemijske karakteristike i tehnicko-tehnološke parametre proizvodnje osnovnog materijala. Istraživanja su usmerena na profilisanje i definisanje nekoliko kategorija sumpornog betona koje ce biti komponovane tako, da maksimalno zadovolje karakteristike koje su potrebne za specificnu namenu.

Istraživanja su usmerena ka razvoju sumpornog betona za sledece oblasti primene:

NIS (Naftna industrija Srbije) koji je zainteresovan za primenu rezultata ovog projekta. Tako da ce kao participant, NIS finansijski podržati projekat kroz nabavku konkretne opreme, neophodne za realizaciju.

Saradnici na projektu:

Dr Velislav Vidojkovic; Viši naucni saradnik
Tamara Boljanac, dipl. inž.; Strucni savetnik
Mr Milica Vlahovic; Istraživac saradnik
Mr Sanja Martinovic, Istraživac saradnik
Mr Andelka Brankovic, Istraživac saradnik
Dr Nataša Ðordevic, Naucni saradnik