Projekat TR – 34023
 
Razvoj tehnoloških procesa prerade nestandardnih koncentrata bakra u cilju optimizacije emisije zagađujućih materija (2011-2014)

Vreme trajanja:            2011 – 2014
Finansijer:                    Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije
Realizator:                    Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu
Subrealizator:               Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina – ITNMS, Beograd
Rukovodilac projekta: dr Nada Štrbac, redovni profesor, Tehnički fakultet u Boru
Koordinator projekta u ITNMS:  dr Miroslav Sokić
 
Predmet rada:
 
Smanjenje koncentracije bakra u domaćim rudnim ležištima dovelo je do neophodnosti prerade rude sa oboda već eksploatisanih rudnih tela u kojima je povećana koncentracija štetnih primesa i pratioca bakra, u prvom redu Zn, Pb, As, Cd, Hg, Ni i dr. Ova činjenica ukazuje na urgentnu neophodnost poboljšanja ekoloških parametara procesa proizvodnje bakra u TIR-u u Boru, što je ujedno i osnova ovog projekta.
U prvoj fazi realizacije biće izvršena karakterizacija trenutno korišćenih koncentrata za proizvodnju bakra u borskoj topionici sa aspekta ekoloških parametara procesa (prisustva štetnih primesa u koncentratu) kao i sa aspekta ekonomičnosti prerade koncentrata. Na bazi dobijenih rezultata dobiće se uvid u u sastav i karakteristike koncentrata korišćenih za proizvodnju bakra. Nakon toga ce biti izvršena ispitivanja mogućnosti određivanja optimalne mešavine koncentrata (standardni+ nestandardni) primenom savremenih statističkih metoda i metoda višekriterijumskog odlučivanja, čija bi prerada u pirometalurškom postupku dobijanja bakra dala najbolje rezultate sa ekološkog i ekonomskog aspekta. U okviru prve faze biće ispitane alternativne mogućnosti prerade koncentrata bakra za koje se utvrdi da ih nije moguće prerađivati pirometalurški. Alternativne metode će se zasnivati na hidrometalurškom tretmanu navedenih koncentrata.
Druga faza uključuje ekološku analizu proizvodnje bakra i obuhvata detaljnu analizu degradacije zemljišta i vodotokova u širem regionu RTB Bor. Pored toga, biće izvršena ispitivanja zagađenja vazduha na teritoriji opštine Bor izazvana emisijom sumpor-dioksida i lebdećih čestica. U te svrhe biće iskorišćeni i meteoroliški parametri: temperatura, pritisak i vlažnost vazduha, intenzitet i pravac vetra, koji se svakodnevno prate putem mernih stanica postavljenih na više lokacija u gradu Boru. Takođe ce biti razmotren problem SO2 gasa i predloženi alternativni načini njegovog uklanjanja iz topioničkog gasa. Na kraju će biti formirani matematički modeli koji povezuju sastav polazne šarže pri topljenju i meteorološke parametre u gradu sa koncentracijom štetnih primesa u vazuhu detektovanim na pojedinim mernim mestima u gradu.  
 
 
Saradnici na projektu:
 1. dr Miroslav Sokić, naučni saradnik, ITNMS
 2. mr Vladislav Matković, istraživač saradnik, ITNMS
 3. mr Branislav Marković, istraživač saradnik, ITNMS
 4. dr Zvonko Gulišija, naučni savetnik, ITNMS
 5. dr Zoran Janjušević, viši naučni saradnik, ITNMS
 6. mr Marija Mihailović, istraživač saradnik, ITNMS
 7. mr Aleksandra Patarić, istraživač saradnik, ITNMS
 8. dr Slobodan Radosavljević, naučni savetnik, ITNMS
 9. mr Aleksandar Ćosović, istraživač saradnik, ITNMS
 10. dr Nada Štrbac, redovni profesor, Tehnički fakultet u Boru
 11. dr Ivan Mihailović, docent, Tehnički fakultet u Boru
 12. dr Milovan Vuković, vanredni profesor, Tehnički fakultet u Boru
 13. Aleksandra Mitovski, asistent, Tehnički fakultet u Boru
 14. Milica Arsić, asistent, Tehnički fakultet u Boru
 15. Đorđe Nikolić, asistent, Tehnički fakultet u Boru
 16. dr Ivan Jovanović, docent, Tehnički fakultet u Boru
 17. dr Dejan Bogdanović, docent, Tehnički fakultet u Boru
 18. Isidora Đurić, asistent, Tehnički fakultet u Boru
 19. Predrag Đorđević, asistent pripravnik, Tehnički fakultet u Boru
 20. Aleksandra Ivanović, istraživač pripravnik, Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru