EnglishEnglish version    SrpskiSrpska verzija
INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH
MINERALNIH SIROVINA
Akta ITNMS-a

SPISAK DOKUMENATA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM ZA REPUBLIČKE ZAKONE I PROPISE/NORMATIVNA AKTA
(Vrsta dokumenata sistema kvaliteta)

 

Redni   br.

 

OZNAKA I NAZIV DOKUMENTA

GODINA

IZDANJA/BR. IZDANJA

IZMENE

BROJ PRIMERAKA

NAPOMENA *

1

2

3

4

5

1

Statut Instituta 11/12
Izmena 11/1-3 (27.02.2007)

2007

09

11

11

12

17

1

Služba za admin. i opšte poslove

2

Pravilnik o organizaciji  i sistematizaciji radnih mesta Instituta 12/39 (26.09.2014)

2014

 

 

 

 

 

1

Služba za admin. i opšte poslove

3

Pravilnik o radu  11/2-4 (02.04.2009)

2009

10

11

12

12

14

1

Služba za admin. i opšte poslove

4

Pravilnik o verifikaciji i validaciji tehničko-tehnološkogrešenja 12/72 (06.10.2003)

2003

 

 

 

 

 

1

Služba za admin. i opšte poslove

5

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke 11/23-4 (27.03.2014)

2014

 

 

 

 

 

1

Služba za admin. i opšte poslove

6

Pravila zaštite od požara 70/1 (03.02.2012)

2012

 

 

 

 

 

1

Služba za admin. i opšte poslove

7

Pravilnik o naučno-stručnom obrazovanju i usavršavanju 11/1-7(10.02.2009)

2009

11

 

 

 

 

1

Služba za admin. i opšte poslove

8

Pravilnik o praćenu zakonske regulative 12/5 (08.03.2006)

 

 

 

 

 

 

1

Služba za admin. i opšte poslove

9

Poslovnik o radu Naučnog veća ITNMS 13/14

2011

11

13

 

 

 

1

Služba za admin. i opšte poslove

10

Pravilnik o računovodstvu br. 11/2-5 od (02.04.2009.)

2009

 

 

 

 

 

1

Služba za admin. i opšte poslove

11

Računovodstvena politika preduzeća br. 11/2-5 (02.04.2009)

2005

 

 

 

 

 

 

Služba za admin. i opšte poslove

12

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu ITNMS 11/6-3 (27.12.1007.)

2007

 

 

 

 

 

1

Služba za admin. i opšte poslove

13

Pravilnik o sticanju zvanja istraživača ITNMS 13/5-10 (26.06.2008.)

2008

 

 

 

 

 

1

Služba za admin. i opšte poslove

14

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju br.11/3-5 (19.06.2009)

2009

1

Služba za admin. i opšte poslove

15

Poslovnik o radu Upravnog odbora Instituta br.11/1-8 (07.02.2009)

2009

1

Služba za admin. i opšte poslove

16

Pravilnik o sprovodjenju postupka za sticanje zvanja istraživača u ITNMS br.13/5-10 (26.06.2008)

2008

1

Služba za admin. i opšte poslove

17

Pravilnik o blizem uredjivanju postupka javne nabavke 11/23-4 (27.03.2014)

2014

1

Služba za admin. i opšte poslove

18

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Instututu 12/142 (27.11.2015.)

2015

1

Služba za admin. i opšte poslove

 * Napomena: Dokumenta su dostupna svim zaposlenim licima u Institutu (normativna akta se nalaze u Opštoj službi i po potrabi dostupna svim zaposlenim licima u ITNMS).

O NAMAPROJEKTIPUBLIKACIJEUSLUGE I PROIZVODISISTEM KVALITETAKONTAKT
Bulevar Franš d'Eperea 86, Beograd
+381 11 3691-722, +381 11 3691-581
Fax: +381 11 3691-583