EnglishEnglish version    SrpskiSrpska verzija
INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH
MINERALNIH SIROVINA
Saradnja sa privredom

Referentna lista:

 1. Glavni mašinski projekat postrojenja za preradu kvarcnog peska u Lukić Polju kod Milića – Vlasenica, 1984, Investitor: Rudnik Boksita Vlasenica
 2. Glavni mašinski projekat postrojenja za preradu kaplinisanih granita “Garaši” Aranđelovac, 1985, Investitor: “Šamot” - Aranđelovac
 3. Investiciono – idejni tehnološko – mašinski projekat postrojenja za preradu kvarcnog peska “Moluška Reka” – Tuzla, 1985, Investitor: SIK – Tuzla
 4. Glavni mašinski projekat postrojenja za preradu kvarcnog peska “Moluška Reka” – Tuzla, 1985, Investitor: SIK – Tuzla
 5. Glavni tehnološko – mašinski projekat rekonstrukcije postrojenja za usitnjavanje i klasiranje mermera Venčac” - Aranđelovac, 1986
 6. Investicioni program za dobijanje organobentonita “Kriva Palanka”, 1986, Investitor: “Bentomak” – Kriva Palanka
 7. Glavni mašinski projekat separacije magnezita “Konjuh” – Kladanj, 1986, Investitor: “Vatrostalna” – Busovača
 8. Glavni mašinski projekat primarnog i tercijalnog drobljenja “Blagodat” Vranje, 1986, Investitor: Rudnici olova i cinka “Blagodat” – Vranje
 9. Investicioni program rekonstrukcije postrojenja za dobijanje feldspata “Prokuplje”, 1987, Investitor: “Feldspat” – Prokuplje
 10. Investicioni program za rekonstrukcije postrojenja za proizvodnju filtracionih ispuna na bazi kvarcnih peskova “Kaolin” – Valjevo, 1987, Investitor: “Kaolin” – Valjevo
 11. Investicioni program za izgradnju postrojenja za proizvodnju preparata “SKITAL B” za regeneraciju vodozahvatnih objekata i pratećih sistema, 1987, “Kaolin” – Valjevo, Investitor: “Kaolin” – Valjevo
 12. Investicioni program za izgradnju postrojenja za proizvodnju granita za filtersku ispunu “Bela Crkva”, 1987, Investitor: “Kaolin” – Valjevo
 13. Investicioni program postrojenja za mikronizciju flotiranog kvarcnog peska, “Bela Reka” – Bor, 1987, Investitor: RBN – Bor
 14. Idejni tehnološko – mašinski projekat filtracije kaolina “Rgotina”, 1987, Investitor: RO “Kvarc” – Rgotina
 15. Investicioni program postrojenja za dobijanje kvarcnih nabojnih masa, Bor, 1988, Investitor: RBN – Bor
 16. Investicioni program postrojenja za dobijanje valostonita Bor, 1988, Investitor: RBN – Bor
 17. Investicioni program postrojenja za dobijanje krečne paste Bor, 1988, Investitor: RBN – Bor
 18. Investicioni program postrojenja za filtraciju kaolina “Bela Reka” - Bor, 1988, Investitor: RBN – Bor
 19. Glavni tehnološko – mašinski projekat postrojenja za mikronizaciju flotiranog kvarcnog peska “Bela Reka” - Bor, 1988, Investitor: RBN – Bor
 20. Mašinski projekat izvedenog stanja postrojenja za preradu kaolinisanih granita “Garaši” Aranđelovac, 1988, Investitor: “Šamot” - Aranđelovac
 21. Fizibiliti studija – Valorizacija feldspata i liskuna iz klase +0.044 mm separacije kaolina “Motajica” – Bosanski Kobaš, 1988
 22. Investiciona studija za izgradnju postrojenja za flotiranje liskuna i feldspata “Motajica” – Bosanski Kobaš, 1988
 23. Glavni tehnološko – mašinski projekat prečišćavanja otpadnih voda “Venčac” - Aranđelovac, 1989, Investitor: “Venčac” - Aranđelovac
 24. Glavni - fazni mašinski projekat postrojenja za dobijanje organobentonita – Vlasotince, 1989, Investitor: Fond za nerazvijene SRS
 25. Glavni tehnološko – mašinski projekat filtracije kaolina “Garaši” Aranđelovac, 1989, Investitor: “Šamot” - Aranđelovac
 26. Glavni tehnološko – mašinski projekat postrojenja za dobijanje sintetike “Garaši” Aranđelovac, 1989, Investitor: “Šamot” - Aranđelovac
 27. Glavni tehnološko – mašinski projekat postrojenja za dobijanje elektro topljenog kvarca “Partizan” Aranđelovac, 1989, Investitor: “Šamot” - Aranđelovac
 28. Glavni mašinski projekat primarnog drobljenja rudnika olova i cinka“Blagodat” Vranje, 1989, Investitor: Rudnici olova i cinka “Blagodat” – Vranje
 29. Glavni tehnološko – mašinski projekat postrojenja za preradu bakar sulfata “Župa” – Kruševac, 1989, Investitor: “Župa” – Kruševac
 30. Predinvesticiona studija korisnih komponenata iz kvarcnih šljunkova iz ležišta “Bogovađa”, 1989
 31. Studija iskoriščenja kvarcnog peska sa ležišta “Slatina”, “Čučuge” i “Avala” u funkciji postojećih i novih prerađivačkih kapaciteta, “Nemetali” – Valjevo, 1989.
 32. Glavni mašinski projekat postrojenja za dobijanje sintetičkog valastonita Bor, 1990, Investitor: RBN – Bor
 33. Mašinski projekat izvedenog stanja postrojenja za preradu zeolita “Zlatokop” Vranjska Banja, 1990, “Nemetali” – Vranjska Banja
 34. Predinvesticiona studija za mikronizaciju zeolita “Zlatokop” Vranjska Banja, 1990, “Nemetali” – Vranjska Banja
 35. Investicioni program postrojenja za proizvodnju zeolita za potrebe agrokulture i veterine “Zlatokop” Vranjska Banja, 1990, “Nemetali” – Vranjska Banja
 36. Idejni tehnološko – mašinski projekat postrojenja za preradu kvarcnog peska “Iran”, 1990, Investitor: ILR – Beograd
 37. Glavni tehnološko – mašinski projekat postrojenja za preradu kvarcnog peska “Iran”, 1990, Investitor: ILR – Beograd
 38. Glavni tehnološko – mašinski projekat postrojenja za proizvodnju kvarcnog peska za kristalno staklo “Bela Reka” Bor, B varijanta, 1990 – 91, Investitor: RBN – Bor
 39. Investicioni program postrojenja za mikronizaciju oksida gvožđa MKS Smederevo, 1991, MKS – Smederevo
 40. Predinvesticiona studija dobijanja grafita iz mikserske prašine MKS Smederevo, 1991, MKS – Smederevo
 41. Idejni mašinski projekatrekonstrukcije i otprašivanja postrojenja za drobljenje i klasiranje krečnjaka, “Prvi partizan” Ostrovica, 1991, “Prvi partizan” – Ostrovica
 42. Idejni mašinski projekat postrojenja za domeljavanje klase – 16 + 0.6 mm u separaciji “Lukić Polje” – Milići, 1991, Investitor: AD “Boksit” – Milići
 43. Investiciona studija za dogradnju postrojenja za preradu belih granita “Feldspat” Bujanovac, 1991, Investitor: “Feldspat” – Bujanovac
 44. Uprošćen projekat postrojenja za dobijanje visokokvalitetnog SiO2 “Dnja Bela Reka” Bor,1991, RBN – Bor
 45. Tehnička kontrola (REVIZIJA) glavnog mašinskog projekta: Investicioni program otkopavanja i prerade rude rudnika “Cerovo – Cementacija” za godišnji kapacitet od 2.5x106 tona vlažne rude, 1991, Investitor: RBN – Bor
 46. Tehnička kontrola (REVIZIJA) glavnog mašinskog projekta: Glavni mašinski projekat dopunskog rudarskog projekta povećanja kapaciteta sa 8 na 12.5x106 tona suve rude godišnje flotacije “Veliki Krivelj” Bor, 1994, Investitor: RBN – Bor
 47. Tehnička kontrola (REVIZIJA) glavnog mašinskog projekta: Glavni mašinski projekat dopunskog rudarskog projekta povećanja kapaciteta sa 8 na 12.5x106 tona suve rude godišnje flotacije “Veliki Krivelj” Bor, 1994, Investitor: RBN – Bor
 48. Glavni tehnološko – mašinski projekat proizvodnje preparata na bazi zeolita i organozeolita, ITNMS Beograd, 2004, Investitor: Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS) – Beograd
 49. Dopunski tehnološko – mašinski projekat izvedenog objekta dogradnje separacije kvarcnog peska u Čučugama “Kopovi” AD Ub, 2004, Investitor: “Kopovi” - AD Ub
 50. Glavni tehnološko – mašinski projekat homogenizacije gline postrojenja Slatina “Kopovi” AD Ub, 2004, Investitor: “Kopovi” - AD Ub
 51. Glavni mašinski projekat postrojenja za preradu krečnjaka i proizvodnju kamenih agregata iz ležišta “Suvo Do”, Jelen Do, 2005, Investitor: NEXE grupa, “Jelen Do” - AD Jelen Do
 52. Idejni mašinski projekat: Studija opravdanosti izgradnje separacije krečnjaka na bazi sirovine iz ležišta “Kraljeva Gora”, 2005, Investitor: AD “Boksit” – Milići, Republika Srpska
 53. Glavni mašinski projekat postrojenja za dobijanje alkalno aktiviranog bentonita iz bentonitskih glina ležišta „Sokolac“, „Greda“ i „Gerzovo“, 2007, Investitor: AD „Bentonit“ – Šipovo
 54. Studija izvodljivosti eksploatacije fosforitne rude iz ležišta „LISINA“ kod Bosilegrada i proizvodnja koncentrata fosfata (K/P2O5) tržišnog kvaliteta,2008 god., Investitor VICTORIAGROUP – Novi Sad.
 55. Inovirana studija izvodljivosti eksploatacije fosforitne rude iz ležišta „LISINA“ kod Bosilegrada i proizvodnja koncentrata fosfata (K/P2O5) tržišnog kvaliteta,2009 god., Investitor VICTORIAGROUP – Novi Sad.


vecko@itnms.ac.rs

O NAMAPROJEKTIPUBLIKACIJEUSLUGE I PROIZVODISISTEM KVALITETAKONTAKT
Bulevar Franš d'Eperea 86, Beograd
+381 11 3691-722, +381 11 3691-581
Fax: +381 11 3691-583