EnglishEnglish version    SrpskiSrpska verzija
INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH
MINERALNIH SIROVINA
Studije o proceni uticaja

Postupak procene uticaja projekta ili aktivnosti na životnu sredinu sprovodi se kroz:

  • Izradu Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja;
  • Izradu Zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja;
  • Izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu;
  • Javnu prezentaciju Studije;
  • Odbranu Studije pred Tehničkom komisijom, nadležnim organima i zainteresovanom javnošću.

Centra za zaštitu životne sredine ITNMS su učestvovali u realizaciji većeg broja studija o proceni uticaja na životnu sredinu iz oblasti rudarstva, energetike, industrije, poljoprivrede itd., kojima su bile obuhvaćene sve navedene faze u postupku procene uticaja. Takođe, aktivno učestvuju u radu Tehničkih komisija pri Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije i do sada su bili angažovani u analizi više od 70 studija o proceni uticaja, koji obuhvataju najrazličitije vrste projekata i aktivnosti.

U saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama ITNMS, a po potrebi i sa spoljnim saradnicima, u koordinaciji sa Nosiocem projekta (Investitorom), odgovorni projektant formira multidisciplinarni tim za izradu Studije. Ovaj tim se formira prema vrsti projekta za koji se Studija izrađuje, i učestvuje u svim fazama izrade Studije, u skladu sa važećim nacionalnim i međunarodnim zakonskim i podzakonskim aktima, standardima i normama. Pored toga, Centar za zaštitu životne sredine ITNMS obavlja i poslove zastupanja Investitora pred nadležnim organima, koji obuhvataju izradu opisa projekta i ostale savetodavne usluge u svrhu prikupljanja potrebnih mišljenja, uslova i saglasnosti nadležnih organa i organizacija.

Predstavnici Centra za zaštitu životne sredine ITNMS, nakon izrade Studije o proceni uticaja, izrađuju njenu prezentaciju i vode javno predstavljanje Studije u opštini u kojoj je predviđeno da se projekat realizuje. Nakon javne prezentacije, saradnici Centra obavljaju svu potrebnu komunikaciju sa Ministarstvom zaštite životne sredine sve do ishodovanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu.

Upit ili zahtev za ponudu možete poslati na e-mail: ekolab@itnms.ac.rs

Osoba za kontakt: Vladimir Adamović, tel.: 064 32 31 441

O NAMAPROJEKTIPUBLIKACIJEUSLUGE I PROIZVODISISTEM KVALITETAKONTAKT
Bulevar Franš d'Eperea 86, Beograd
+381 11 3691-722, +381 11 3691-581
Fax: +381 11 3691-583