EnglishEnglish version    SrpskiSrpska verzija
INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH
MINERALNIH SIROVINA
Izjava o politici kvaliteta Centralne laboratorije za ispitivanja

Politika kvalliteta Centralne laboratorije za ispitivanja je sastavni deo poslovne politike i politike kvaliteta ITNMS zasnovana na ispunjavanju zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006., u domenu pružanja usluga hemijskih, fizičko-hemijskih, mineraloških ispitivanja i u oblasti zaštite životne sredine i pripreme mineralnih sirovina.

Primarni interes Centralne laboratorije za ispitivanja u oblasti kvaliteta je zasnovan na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema sa ciljem totalnog zadovoljenja zahteva, potreba i očekivanja korisnika naših usluga.

Realizacija ovih ciljeva omogućava se kroz sledeće principe:

  • Uspostavljanje i primenu i stalno poboljšanje, održavanje sistema menadžmenta kvalitetom i ciljeva kvaliteta prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001::2008 i prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006. ;
  • Obavezu  rukovodstva laboratorije da ostvaruje dobru profesionalnu praksu i kvalitet usluga u skladu sa propisanim metodama i zahtevima korisnika  što će dovesti do smanjenja troškova, povećane produktivnosti i profitabilnosti;
  • Stalno unapređenje odnosa sa korisnicima naših usluga, podugovaračima i isporučiocima kao i zasnivanje novih partnerskih odnosa, treba da bude stalna orjentacija laboratorije;
  • Pružanje mogućnosti korisniku da izabere različite nivoe provere kvaliteta usluga Centralne laboratorije za ispitivanja;
  • Osiguranje zašite poverljivih informacija i vlasničkih prava njenih korisnika kao i sprečavanju aktivnosti koje bi  dovele do  slabljenja poverenja u njenu  kompetentnost; nepristrasnost  ili poslovnost;
  • Poštovanje rokova, primena standarda, metoda ispitivanja, dokumenata sistema kvaliteta, kodeksa ponašanja i drugih dokumenata značajnih za rad laboratorije;
  • Sprovo|enje ove politike i dostizanje nove kulture kvaliteta će se podržavati sa odgovarajućim programima obrazovanja, obuke i motivacije.

U ostvarenju postavljenih ciljeva očekuje se od svakog saradnika Centralne laboratorije za ispitivanja maksimalno angažovanje i lični doprinos.

Beograd,  06.04. 2009.

                                                                                                                                                         PREDSTAVNIK RUKOVODSTVA ZA KVALITET
Dr  Mirjana Stojanović

O NAMAPROJEKTIPUBLIKACIJEUSLUGE I PROIZVODISISTEM KVALITETAKONTAKT
Bulevar Franš d'Eperea 86, Beograd
+381 11 3691-722, +381 11 3691-581
Fax: +381 11 3691-583